Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 15- 2023. 04. 02

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1

2020.07.15.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 245.229.992 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 192.812.102 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 192.812.102 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.214.079 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.700.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 3.844.334 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 850.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 35.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 132.643.413 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 132.643.413 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 131.783.413 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850.000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 50.409.605 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.690.855 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 31.275.825 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.041.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 47.620.199 forint,

f) K6. Beruházások: 7.444.112 forint,

g) K7. Felújítások: 38.056.910 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 188.538.506 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 188.538.506 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 143.037.484 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.501.022 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlása 2.000.000 forint,

ab) Gépbeszerzés 2.500.000 forint,

ac) Orvosi rendelő eszközeinek beszerzése 2.944.112 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása 4.000.000 forint,

bb) Óvoda vízvezetékének felújítása és járólapozás 908.000 forint,

bc) Orvosi rendelő felújítása 31.745.819 forint,

bd) Kultúrház felújítása 685.590 forint,

be) Játszótéri eszközök felújítása 317.501 forint,

bf) Kamera rendszer felújítása 400.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.041.000 forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék 800.000 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlaglét- szám szerinti - létszám-előirányzata 5 fő.

3. A Hivatal összesített 2019. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 55.015.407 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 55.015.407 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 55.015.407 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

zete - 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: .. 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 3.503 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 3.503 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.503 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.503 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 35.251.830 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.116.356 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.647.221 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 55.015.407 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 55.015.407 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.015.407 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 55.011.904 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.594.014 forint,

b) külső finanszírozással 52.417890 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 2.594.014 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 2.594.014 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.417.890 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 52.417.890 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 190.214.585 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 132.639.910 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 133.523.099 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – -883.189 forint.

d) a finanszírozási bevételek összege: 57.574.675 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 56.691.486 forint,

f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 883.189 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.214.079 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.700.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 3.840.831 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 850.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 35.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 132.639.910 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 132.639.910 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 131.789.910 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850.000 forint.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 15.157.775 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.574.499 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.628.604 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.041.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 47.620.199 forint,

f) K6. Beruházások: 7.444.112 forint,

g) K7. Felújítások: 38.056.910 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 133.523.099 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 133.523.099 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.022.077 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.501.022 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

25. § A Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1

Az önkormányzati rendeletet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 3. napjával.