Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 07. 14

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében meghatározott erede-

ti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1)  Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költ-

            ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az

            Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tarto-

            zó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


       (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

       a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített  

           költségvetését,

       b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

       c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (további-

           akban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


       (3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségveté-

             sek összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét   

           245.229.992 forintban állapítja meg.


       (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 192.812.102 forint,  

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:  192.812.102 forint,  

       c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:  0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


       (4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        121.214.079 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                   0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           6.700.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             3.844.334 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          850.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           35.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                           132.643.413 forint.


      (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                  132.643.413 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                          0  forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                      0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                                      131.783.413 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                        850.000 forint.


       (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi

            önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekez-

            dés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                                 50.409.605 forint,

       b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                       9.690.855 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                        31.275.825 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        4.041.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  47.620.199 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                                7.444.112 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                38.056.910 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                                     188.538.506 forint.


       (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                          188.538.506 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                                  0  forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                               0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                            143.037.484 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                          45.501.022 forint.


5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlása                                                                                              2.000.000 forint,

ab) Gépbeszerzés                                                                                                   2.500.000 forint,

ac) Orvosi rendelő eszközeinek beszerzése                                                               2.944.112 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása                                                               4.000.000 forint,

bb) Óvoda vízvezetékének felújítása és járólapozás                                                        908.000 forint,

bc) Orvosi rendelő felújítása                                                                                     31.745.819 forint,

bd) Kultúrház felújítása                                                                                                685.590 forint,

be) Játszótéri eszközök felújítása                                                                                 317.501 forint,

bf) Kamera rendszer felújítása                                                                                      400.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                            4.041.000 forint,


7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kie-

       melt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

               a) az általános tartalék                                                                                             800.000 forint,

               b) a céltartalék                                                                                                                  0  forint.


8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019.

           évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

               a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

               b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


      (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlaglét-  szám szerinti -  

           létszám-előirányzata 5 fő.

3. A Hivatal összesített 2019. évi költségvetése


9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 55.015.407 fo-

           rintban állapítja meg.


       (2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:                               55.015.407 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:                                55.015.407 forint,

         c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer

             forint.

  (3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.


        (4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                    0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                               0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                   0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                               3.503 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                 3.503 forint.


         (2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       3.503 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 0 forint.


         (3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                        3.503 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                           0 forint.


11. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        35.251.830 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:                   7.116.356 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              12.647.221 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                      0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                                 0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                   0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            55.015.407 forint.


        (2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                  55.015.407 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                        0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.


        (3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   55.015.407 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                              0 forint.


12. § A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az

        alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.


13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

          a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 

              55.011.904 forint hiány,

          b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyen-

              leg) 0 ezer forint.


         (2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással                                                                           2.594.014 forint,

b) külső finanszírozással                                                                         52.417.890 forint.


         (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 2.594.014 forint,                      melyből:

            a)  működési célú finanszírozás                                                                2.594.014 forint,

                      b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                          0 forint.


         (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.417.890 forint,

              melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  52.417.890 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                             0 forint.


4. Az Önkormányzat saját költségvetése


14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főössze-

             gét 190.214.585 forintban állapítja meg.


         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                                                        132.639.910 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                                                          133.523.099 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –

                                                                                                                     -883.189 forint.

d)  a finanszírozási bevételek összege:                                                          57.574.675 forint,

e)  a finanszírozási kiadások összege:                                                           56.691.486 forint,

f)  a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 

                                                                                                                       883.189 forint.

                              

          (3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


 (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7.  melléklet tartalmazza.


15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirány-

             zatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        121.214.079 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                   0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           6.700.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              3.840.831 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            850.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             35.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             132.639.910 forint.


          (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   132.639.910 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                           0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                       0 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     131.789.910 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                        850.000 forint.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           15.157.775 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 2.574.499 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 18.628.604 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 4.041.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           47.620.199 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         7.444.112 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                         38.056.910 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                      0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                              133.523.099 forint.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                    133.523.099 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                            0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                         0 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                        88.022.077 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                    45.501.022 forint.


17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélkü-

             li – létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.


        (2)  Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-

              tatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem

         szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó dönté-

         séről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

             tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre

             nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a

             számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


        (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített  költségvetésében szerep-

             lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


        (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-

             kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a tes-

             tületet tájékoztatni köteles.


20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költ-

             ségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi tá-

             mogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.

             Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során

             a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


        (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-

             lő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


        (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

    b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevé-

telekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve

             kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


         (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kia-

              dási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait sa-

              ját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogsza-

              bályi előírásokat.

22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és

             kiadási előirányzatok módosításának jogát.


        (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési

             kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-

             tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti

         előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

    határidejéig (és december 31-i hatállyal)

         módosítja a költségvetési rendeletét.


24. § A Képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbia-

        kat határozza meg:

          a) a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,

          b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési

              törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések


25. § A Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                                             

1. oldal
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése


 Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69.734.388

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38.781.267

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9.176.997

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

119.492.652

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.721.427

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

121.214.079

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

0

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.800.000

29. B354 Gépjárműadók

1.800.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6.600.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

100.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

6.700.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

680.073

36. B404 Tulajdonosi bevételek

19.315

38. B405 Ellátási díjak

2.948.760

41. B408 Kamatbevételek

3

43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

185.183

44. B411 Egyéb működési bevételek

11.000

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.844.334

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK

35.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

35.000

62. B52 Ingatlan értékesítése

850.000

63. B5 Felhalmozási bevételek

850.000

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

132.643.413

2.oldal


Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése
Finanszírozási bevételek

(adatok  Ft-ban)
Szöveg

Összeg


10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

60.168.689


12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

60.168.689


15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

0


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

0


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

60.168.689
Bevételek összesen:                                                                                           192.812.102                                               

2. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                            1. oldal                             

1.oldal


Költségvetési kiadások

(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38.880.977


3. K1103 Jutalom

0


6. K1106 Jubileumi jutalom

0


7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.831.099


8. K1108 Ruházati költségtérítés

0


9. K1109 Közlekedési költségtérítés

360.000


13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

53.228


14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

41.125.304


15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

7.146.301


16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

1.273.000


17.K123 Egyéb külső személyi juttatások

865.000


18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

9.284.301


19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

50.409.605


20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.690.855


21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

200.000


22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

5.600.551


24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

5.800.551


25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

240.800


26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

329.500


27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

570.300


28. K331 Közüzemi díjak

2.803.771


29. K332 Vásárolt élelmezés

3.422.342


31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

5.027.205


32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

500.000


34. K337 Egyéb szolgáltatások

6.465.512


35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

18.218.830


36. K341 Kiküldetések kiadásai

1.250.000


38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

1.250.000


39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.326.144


43. K355 Egyéb dologi kiadások

110.000


44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

5.436.144


45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

31.275.825


49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0


50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0


51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0


53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

4.041.000


54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

4.041.000


60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

45.187.219


62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

462.540


66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.170.440


67. K513 Tartalékok

800.000


68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

47.620.199


70. K62 Ingatlan beszerzése

2.000.00072. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4.288.154


75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.155.958


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.oldal

                                                                                                                                                         (adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

7.444.112

77. K71 Ingatlanok felújítása

30.026.237

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8.030.673

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

38.056.910

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

188.538.506
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése


Finanszírozási kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.273.596

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

4.273.596

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

4.273.596
Kiadások összesen:                                                                                        192.812.102                                   
3. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                               1. oldal

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint


1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

69.734.388

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

38.781.267

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9.176.997

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800.000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115


7

Elszámolásokból származó bevételek

B116


8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

119.492.652

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12


10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13


11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15


13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.721.427

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121.214.079
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21


3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22


4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23


5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24


6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25


7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2
3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                           2. oldal

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31


3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.


4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33


5

Vagyoni típusú adók

B34


6

ebből a helyi adók:7

- építményadó8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó9

- magánszemélyek kommunális adója10

- telekadó11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4.800.000

12

ebből a helyi adók:13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


4.800.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó15

Fogyasztási adók

B352


16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353


17

Gépjárműadók

B354

1.800.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

12

ebből a helyi adók:13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6.600.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100.000

16

Közhatalmi bevételek

B3

6.700.000


4. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

                                             l
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése


 Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

0

41. B408 Kamatbevételek

3

42. B411 Egyéb működési bevételek

3500

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.500

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

3.500
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése


 Finanszírozási bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


14. B81313 Maradvány

2.594.014


15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

52.417.890


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

55.015.407


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

55.015.407Bevételek összesen:                                                                                                                            55.015.4075. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                         1. oldalAdászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése


Költségvetési kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

33.131.472

6. K1106 Jubileumi jutalom

0

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.639.099

8. K1108 Ruházati költségtérítés

0

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

360.000

10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

21.259

13.K1103 Jutalom

0

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

35.151.830

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

100.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

100.000

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

35.251.830

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.116.356

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

200.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.500.000

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.700.000

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

230.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

230.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

460.000

28. K331 Közüzemi díjak

1.500.000

29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500.000

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.000.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3.670.000

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

6.670.000

36. K341 Kiküldetések kiadásai

1.200.000

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

1.200.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.587.221

40. K355 Egyéb dologi kiadások

30.000

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

1.617.221

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

12.647.221

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

55.015.407
Kiadás összesen:                                                                                                     55.015.407

6. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                         1. oldal

 1. oldal


Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69.734.388

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38.781.267

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9.176.997

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

119.492.652

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.721.427

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

121.214.079

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

0

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.800.000

29. B354 Gépjárműadók

1.800.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6.600.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

100.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

6.700.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

680.073

36. B404 Tulajdonosi bevételek

19.315

38. B405 Ellátási díjak

2.948.760

41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

185.183

44. B411 Egyéb működési bevételek

7.500

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.840.831

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

35.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

35.000

58. B52 Ingatlanok értékesítése

850.000

59. B5 Felhalmozási bevételek

850.000

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

132.639.910

2. oldal
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Finanszírozási bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57.574.675


12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

57.574.675


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

57.574.675


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

57.574.675


Bevételek összesen:                                                                            190.214.5857. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. oldal
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Költségvetési kiadások


(adatok  Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5.749.505

7. K1107 Béren kívüli juttatások

192.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

31.969

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

5.973.474

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

7.146.301

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1.273.000

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

765.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

9.184.301

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

15.157.775

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.574.499

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.100.551

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

3.100.551

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

10.800

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

99.500

0027. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

110.300

28. K331 Közüzemi díjak

1.303.771

29. K332 Vásárolt élelmezés

3.422.342

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4.027.205

32. K335 Közvetített szolgáltatások

0

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.795.512

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

11.548.830

36. K341 Kiküldetések kiadásai

50.000

37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.738.923

43. K355 Egyéb dologi kiadások

80.000

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.818.923

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

18.628.604

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

4.041.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

4.041.000

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

45.187.219

62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

462.540

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.170.440

67. K513 Tartalékok

800.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

47.620.199

70. K61 Immateriális javak beszerzése

0

71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

2.000.000

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4.288.154

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.155.958

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

7.444.112

77. K71 Ingatlanok felújítása

30.026.237

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8.030.673

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

38.056.910

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

133.523.0992. oldal
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2019. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Finanszírozási kiadások


(adatok  Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.273.596

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

52.417.890

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

56.691.486

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

56.691.486


Kiadások összesen:                                                                 190.214.585