Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 07. 15

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1)  Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költség-

             vetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az

             Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tarto-

             zó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


       (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

            a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költ-

                ségvetését,

            b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

            c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban:

                önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

      

       (3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések

             összesítése.


2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét

            184.661.879 forintban állapítja meg.


       (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 184.661.879 forint,  

 b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:  184.661.879 forint,  

 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:  0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


       (4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

            a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   124.464.617 forint,

            b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                               0 forint,

 c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           6.970.000 forint,

 d) B4. Működési bevételek:                                                                             3.926.973 forint,

 e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                     0 forint,

 f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                   0 forint,

 g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              2.552.828 forint,

 h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         137.914.418 forint.


       (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                137.914.418 forint,

 b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                       0  forint,

 c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                    0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                               135.361.590 forint,

 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             2.552.828 forint.


       (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi

            önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés

            c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 a) K1. Személyi juttatások:                                                                                   60.203.617 forint,

 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                10.483.737 forint,

 c) K3. Dologi kiadások:                                                                                         20.130.321 forint,

 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        5.456.000 forint,

 e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 49.588.496 forint,

 f) K6. Beruházások:                                                                                                 9.448.707 forint,

 g) K7. Felújítások:                                                                                                  24.460.255 forint,

 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                              0 forint,

  i) Költségvetési kiadások összesen:                                                                    179.771.133 forint.


       (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

 a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                        179.771.133 forint,

 b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                                 0  forint,

 c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                              0  forint.


       (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                      145.862.171 forint,

 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   33.908.962 forint.


5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

       a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlása                                                                                             3.000.000 forint,

ab) Járműbeszerzés                                                                                                1.500.000 forint,

ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése                                                                       270.000 forint,

ad) Játszótéri játékok (óvoda udvar)                                                                        4.678.707 forint.

       b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása                                                           1.000.000 forint,

bb) Járda felújítás                                                                                                     5.970.738 forint,

bc) Orvosi rendelő felújítása                                                                                   16.489.517 forint,

bd) Kultúrház felújítása                                                                                                600.000 forint,

be) Buszmegálló felújítása                                                                                           400.000 forint.


6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű  

       ellátások:                                             5.456.000 forint,


7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kie-

            melt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.300.000 forint, melyből:

            a) az általános tartalék                   2.300.000 forint,

            b) a céltartalék                                            0  forint.


8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020.

            évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


       (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti  

            létszám-előirányzata 6 fő.

3. A Hivatal összesített 2020. évi költségvetése


9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 56.968.979 forint-

            ban állapítja meg.


       (2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

            a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:                          56.968.979 forint,

 b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:                           56.968.979 forint,

 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

   

 (3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.


 (4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

         a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

         c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                     0 forint,

   d) B4. Működési bevételek:                                                                                 5.008 forint,

         e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 forint,

          f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

         h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                  5.008 forint.


         (2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

              a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       5.008 forint,

              b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0 forint,

              c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 0 forint.


         (3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

              a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     5.008 forint,

              b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 forint.


11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

         a) K1. Személyi juttatások:                                                                          45.020.828 forint

         b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:              8.131.270 forint,

         c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 3.816.881 forint,

         d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                            0 forint,

         e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                       0 forint,

         f) K6. Beruházások:                                                                                                     0 forint,

         g) K7. Felújítások:                                                                                                        0 forint,

         h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                   0 forint,

          i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            56.968.979 forint.


         (2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

              a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                  56.968.979 forint,

              b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                        0 forint,

              c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.


         (3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

              a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               56.968.979 forint,

              b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                          0 forint.


12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az

              alábbiak szerint állapítja meg:

         a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

         b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.


13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

   a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  56.963.971

        forint hiány,

   b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer

       forint.


         (2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

              a) belső finanszírozással                                                  3.502.533 forint,

              b) külső finanszírozással                                                53.461.438 forint.


         (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.502.533 forint, melyből:

              a)  működési célú finanszírozás                                          3.502.533 forint,

              b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 forint.


         (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 53.461.438 forint,   

              melyből:

              a) működési célú finanszírozás                                          53.461.438 forint,

              b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése


14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét

              181.154.338 forintban állapítja meg.


         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

              a)  a költségvetési bevételek összege:             137.909.410 forint,

              b) a költségvetési kiadások összege:               122.802.154 forint,

   c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 15.107.256

       forint.

   d) a finanszírozási bevételek összege:              43.244.928 forint,

   e) a finanszírozási kiadások összege:               58.352.184 forint,

    f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -15.107.256

       forint.

                             

         (3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


         (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7.  melléklet tartalmazza.


15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

         a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  124.464.617 forint,

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                              0 forint,

         c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                         6.970.000 forint,

         d) B4. Működési bevételek:                                                                            3.921.965 forint,

         e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                    0 forint,

         f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                 0 forint,

        g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             2.552.828 forint,

        h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         137.909.410 forint.

         

         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

              a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               137.909.410 forint,

              b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                        0 forint,

              c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                     0 forint.


         (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

              a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             135.356.582 forint,

              b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            2.552.828 forint.


16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

         a) K1. Személyi juttatások:                                                                           15.182.789 forint,

   b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          2.352.467 forint,

         c) K3. Dologi kiadások:                                                                                16.313.440 forint,

         d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               5.456.000 forint,

         e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        49.588.496 forint,

          f) K6. Beruházások:                                                                                      9.448.707 forint,

         g) K7. Felújítások:                                                                                        24.460.255 forint,

         h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                    0 forint,

          i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          122.802.154 forint.


         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

              a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                 122.802.154 forint,

              b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                          0 forint,

              c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                       0 forint.


         (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

              a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                88.893.192 forint,

              b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           33.908.962 forint.


17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – 

               létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

               a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

               b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.


         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-

              tatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem

         szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntésé-

         ről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

              tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre

              nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a

              számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


         (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő

              finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


         (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-

              kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a tes-

              tületet tájékoztatni köteles.


20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költség-

              vetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támoga-

              tást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intéz-

              ményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogsza-

              bályokban meghatározott módon rendelkezhet.


         (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő 

              finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


         (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

   a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

              b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

              A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételek-

              re vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve

              kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


         (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási

              előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatás-

              körben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi elő-

              írásokat.


22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és

              kiadási előirányzatok módosításának jogát.


         (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési

              kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-

              tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti elő-

         irányzat módosítás miatt:

         a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

         b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határide-

             jéig (és december 31-i hatállyal)

         módosítja a költségvetési rendeletét.


24. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásá-ban az alábbi-

             akat határozza meg:

              a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illet-

                  ményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (1) bekezdé-

                  sében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.

                  Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illet-

                  ményalap 46.380,-Ft.

              b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési tör-

                  vényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.


6. Záró rendelkezések


25. § A Rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                                             

1. oldal
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése


 Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69.980.611

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40.071.880

3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.090.000

4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4.326.174

6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)

122.268.665

14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.195.952

15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)

124.464.617

16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)

0

28. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5.000.000

31. B354 Gépjárműadók

1.900.000

32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)

6.900.000

34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

70.000

35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

6.970.000

37. B402 Szolgáltatások ellenértéke

470.000

39. B404 Tulajdonosi bevételek

19.315

40. B405 Ellátási díjak

3.425.150

44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

8

41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

50. B411 Egyéb működési bevételek

12.500

51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+…+50)

3.926.973

61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

0

63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)

0

53. B52 Ingatlanok értékesítése

0

57. B5 Felhalmozási bevételek

0

67.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2.552.828

69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)

2.552.828

70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

137.914.4182.oldal


Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése
Finanszírozási bevételek

(adatok  Ft-ban)
Szöveg

Összeg


10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46.747.461


12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

46.747.461


15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

0


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

0


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

46.747.461
Bevételek összesen:                            184.661.879                                                                                                                        


2. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                                      

1.oldal


Költségvetési kiadások

(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

46.851.924


3. K1103 Jutalom

0


6. K1106 Jubileumi jutalom

2.557.780


7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.852.384


8. K1108 Ruházati költségtérítés

0


9. K1109 Közlekedési költségtérítés

98.880


13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13.900


14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

51.374.868


15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

7.268.104


16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

865.645


17.K123 Egyéb külső személyi juttatások

695.000


18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

8.828.749


19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

60.203.617


20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.483.737


21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

110.000


22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.937.225


24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

4.047.225


25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

230.800


26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

98.060


27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

328.860


28. K331 Közüzemi díjak

1.862.452


29. K332 Vásárolt élelmezés

4.056.230


31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2.031.141


32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

200.000


34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.763.309


35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

10.913.132


36. K341 Kiküldetések kiadásai

934.150


38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

934.150


39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.700.697


43. K355 Egyéb dologi kiadások

206.257


44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.906.954


45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

20.130.321


49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0


50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0


51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0


53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5.456.000


54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5.456.000


60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46.218.056


62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

0


66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.070.440


67. K513 Tartalékok

2.300.000


68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

49.588.496


70. K62 Ingatlan beszerzése

3.000.00072. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

5.077.721


75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.370.986
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.oldal

                                                                                                                                                     (adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

9.448.707

77. K71 Ingatlanok felújítása

19.260.045

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.200.210

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

24.460.255

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

179.771.133
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése


Finanszírozási kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.890.746

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

4.890.746

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

4.890.746
 Kiadások összesen:                                                          184.661.879                                                                                                                    3. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                               1. oldal

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint


1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

69.980.611

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

40.071.880

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6.090.000

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.326.174

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800.000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115


8

Elszámolásokból származó bevételek

B116


9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

122.268.665

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12


11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13


12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15


14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2.195.952

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

124.464.617
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21


3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22


4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23


5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24


6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25


7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2
3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                           2. oldal

Adatok  forintban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31


3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.


4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33


5

Vagyoni típusú adók

B34


6

ebből a helyi adók:7

- építményadó8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó9

- magánszemélyek kommunális adója10

- telekadó11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5.000.000

12

ebből a helyi adók:13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


5.000.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó15

Fogyasztási adók

B352


16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353


17

Gépjárműadók

B354

1.900.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

12

ebből a helyi adók:13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6.900.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70.000

16

Közhatalmi bevételek

B3

6.970.0004. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

                                              l
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése


 Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

0

41. B408 Kamatbevételek

8

42. B411 Egyéb működési bevételek

5.000

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

5.008

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

5.008


Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése


 Finanszírozási bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


14. B81313 Maradvány

3.502.533


15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

53.461.438


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

56.963.971


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

56.963.971Bevételek összesen:                                   56.968.979                                                                                                                                   


5. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                         1. oldalAdászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése


Költségvetési kiadások
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

40.603.784

6. K1106 Jubileumi jutalom

2.557.780

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.660.384

8. K1108 Ruházati költségtérítés

0

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

98.880

10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

13.K1103 Jutalom

0

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

44.920.828

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

100.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

100.000

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

45.020.828

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.131.270

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

110.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

1.000.000

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

1.110.000

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

220.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

220.000

28. K331 Közüzemi díjak

0

29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

800.000

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1.400.000

36. K341 Kiküldetések kiadásai

634.150

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

634.150

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

447.731

40. K355 Egyéb dologi kiadások

5.000

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

452.731

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

3.816.881

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

56.968.979Kiadás összesen:                                                                                                                             56.968.9796. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez                                                                         1. oldal

 1. oldalAdásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Költségvetési bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69.980.611

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40.071.880

3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.090.000

4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4.326.174

6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)

122.268.665

14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.195.952

15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)

124.464.617

16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)

0

28. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5.000.000

31. B354 Gépjárműadók

1.900.000

32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)

6.900.000

34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

70.000

35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

6.970.000

37. B402 Szolgáltatások ellenértéke

470.000

39. B404 Tulajdonosi bevételek

19.315

40. B405 Ellátási díjak

3.425.150

41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

50. B411 Egyéb működési bevételek

7.500

51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+…+50)

3.921.965

61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

0

63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)

0

53. B52 Ingatlanok értékesítése

0

57. B5 Felhalmozási bevételek

0

67.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2.552.828

69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)

2.552.828

70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

137.909.4102. oldall
Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése


Finanszírozási bevételek
(adatok  Ft-ban)Szöveg

Összeg


10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43.244.928


12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

43.244.928


21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

43.244.928


30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

43.244.928

                                                                                                                                           
Bevételek összesen:                                                                                                                                                       181.154.338

7. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése
Költségvetési kiadások(adatok  Ft-ban)


Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6.248.140

7. K1107 Béren kívüli juttatások

192.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13.900

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

6.454.040

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

7.268.104

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

865.645

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

595.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

8.728.749

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

15.182.789

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.352.467

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.937.225

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.937.225

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

10.800

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

98.060

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

108.860

28. K331 Közüzemi díjak

1.862.452

29. K332 Vásárolt élelmezés

4.056.230

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.431.141

32. K335 Közvetített szolgáltatások

0

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

200.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

1.963.309

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

9.513.132

36. K341 Kiküldetések kiadásai

300.000

37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

300.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.252.966

43. K355 Egyéb dologi kiadások

201.257

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.454.223

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

16.313.440

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5.456.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5.456.000

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46.218.56

62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.070.440

67. K513 Tartalékok

2.300.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

49.588.496

70. K61 Immateriális javak beszerzése

3.000.000

71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

5.077.721

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.370.986

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

9.448.707

77. K71 Ingatlanok felújítása

19.260.045

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.200.210

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

58.352.184

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

122.802.154


2. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése
Finanszírozási kiadások(adatok  Ft-ban)


Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.890.746

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

53.461.438

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

58.352.184

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

58.352.184
Kiadások összesen:                                             181.154.338