Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 16- 2021. 05. 30

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 • a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 • b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 • c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését

200.149.525,-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

200.149.525,-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

0,-Ft egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 184.661.879 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 184.661.879 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124.464.617 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.970.000 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 3.926.973 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.552.828 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 137.914.418 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 137.914.418 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 135.361.590 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.552.828 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi

önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés

c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 60.203.617 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.483.737 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 20.130.321 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.456.000 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.588.496 forint,
 • f) K6. Beruházások: 9.448.707 forint,
 • g) K7. Felújítások: 24.460.255 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 179.771.133 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 179.771.133 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.862.171 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.908.962 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások beruházásonként:
  • aa) Ingatlan vásárlása 3.000.000 forint,
  • ab) Járműbeszerzés 1.500.000 forint,
  • ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése 270.000 forint,
  • ad) Játszótéri játékok (óvoda udvar) 4.678.707 forint.
 • b) felújítási kiadások felújításonként:
  • ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása 1.000.000 forint,
  • bb) Járda felújítás 5.970.738 forint,
  • bc) Orvosi rendelő felújítása 16.489.517 forint,
  • bd) Kultúrház felújítása 600.000 forint,
  • be) Buszmegálló felújítása 400.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5.456.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.300.000 forint, melyből:

 • a) az általános tartalék 2.300.000 forint,
 • b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020.

évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti

létszám-előirányzata 6 fő.

3. A Hivatal összesített 2020. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 56.968.979 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 56.968.979 forint,
 • b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 56.968.979 forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 5.008 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 5.008 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 5.008 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.008 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 45.020.828 forint
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 8.131.270 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 3.816.881 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 • f) K6. Beruházások: 0 forint,
 • g) K7. Felújítások: 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 56.968.979 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai 56.968.979 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.968.979 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az

alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 56.963.971 forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 • a) belső finanszírozással 3.502.533 forint,
 • b) külső finanszírozással 53.461.438 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.502.533 forint, melyből:

 • a) működési célú finanszírozás 3.502.533 forint,
 • b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 53.461.438 forint,

melyből:

a) működési célú finanszírozás 53.461.438 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét

181.154.338 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 137.909.410 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 122.802.154 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 15.107.256 forint.

d) a finanszírozási bevételek összege: 43.244.928 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 58.352.184 forint,

f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -15.107.256 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 9. melléklet

tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124.464.617 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.970.000 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 3.921.965 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.552.828 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 137.909.410 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 137.909.410 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 135.356.582 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.552.828 forint.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 15.182.789 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.352.467 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 16.313.440 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.456.000 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.588.496 forint,
 • f) K6. Beruházások: 9.448.707 forint,
 • g) K7. Felújítások: 24.460.255 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 122.802.154 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 122.802.154 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.893.192 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.908.962 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

 • a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 • b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételek-

re vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve

kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

 • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 • b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 • a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.

Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,-Ft.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

25. § A Rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Adásztevel Község Önkormányzata - önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69.980.611

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40.071.880

3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.090.000

4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4.326.174

6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)

122.268.665

14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.195.952

15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)

124.464.617

16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)

0

28. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5.000.000

31. B354 Gépjárműadók

1.900.000

32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)

6.900.000

34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

70.000

35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

6.970.000

37. B402 Szolgáltatások ellenértéke

470.000

39. B404 Tulajdonosi bevételek

19.315

40. B405 Ellátási díjak

3.425.150

44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

8

41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

50. B411 Egyéb működési bevételek

12.500

51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+…+50)

3.926.973

61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

0

63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)

0

53. B52 Ingatlanok értékesítése

0

57. B5 Felhalmozási bevételek

0

67.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2.552.828

69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)

2.552.828

70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

137.914.418

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46.747.461

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

46.747.461

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

0

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

0

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

46.747.461Bevételek összesen: 184.661.879

2. melléklet

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

46.851.924

3. K1103 Jutalom

0

6. K1106 Jubileumi jutalom

2.557.780

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.852.384

8. K1108 Ruházati költségtérítés

0

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

98.880

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13.900

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

51.374.868

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

7.268.104

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

865.645

17.K123 Egyéb külső személyi juttatások

695.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

8.828.749

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

60.203.617

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.483.737

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

110.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.937.225

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

4.047.225

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

230.800

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

98.060

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

328.860

28. K331 Közüzemi díjak

1.862.452

29. K332 Vásárolt élelmezés

4.056.230

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2.031.141

32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

200.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.763.309

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

10.913.132

36. K341 Kiküldetések kiadásai

934.150

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

934.150

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.700.697

43. K355 Egyéb dologi kiadások

206.257

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.906.954

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

20.130.321

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5.456.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5.456.000

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46.218.056

62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.070.440

67. K513 Tartalékok

2.300.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

49.588.496

70. K62 Ingatlan beszerzése

3.000.000

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

5.077.721

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.370.986

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

9.448.707

77. K71 Ingatlanok felújítása

19.260.045

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.200.210

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

24.460.255

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

179.771.133

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.890.746

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

4.890.746

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

4.890.746


Kiadások összesen: 184.661.879

3. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

69.980.611

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

40.071.880

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6.090.000

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.326.174

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800.000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

122.268.665

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2.195.952

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

124.464.617

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5.000.000

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

5.000.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

1.900.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

12

ebből a helyi adók:

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6.900.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70.000

16

Közhatalmi bevételek

B3

6.970.000

4. melléklet

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

0

41. B408 Kamatbevételek

8

42. B411 Egyéb működési bevételek

5.000

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

5.008

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

5.008

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

14. B81313 Maradvány

3.502.533

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

53.461.438

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

56.963.971

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

56.963.971


Bevételek összesen: 56.968.979

5. melléklet

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

40.603.784

6. K1106 Jubileumi jutalom

2.557.780

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.660.384

8. K1108 Ruházati költségtérítés

0

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

98.880

10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

13.K1103 Jutalom

0

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

44.920.828

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

100.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

100.000

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

45.020.828

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.131.270

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

110.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

1.000.000

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

1.110.000

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

220.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

220.000

28. K331 Közüzemi díjak

0

29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

800.000

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1.400.000

36. K341 Kiküldetések kiadásai

634.150

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

634.150

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

447.731

40. K355 Egyéb dologi kiadások

5.000

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

452.731

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

3.816.881

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

56.968.979

Kiadás összesen: 56.968.979

6. melléklet 6. melléklet

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69.980.611

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40.071.880

3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.090.000

4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4.326.174

6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)

122.268.665

14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.195.952

15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)

124.464.617

16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)

0

28. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5.000.000

31. B354 Gépjárműadók

1.900.000

32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)

6.900.000

34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

70.000

35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

6.970.000

37. B402 Szolgáltatások ellenértéke

470.000

39. B404 Tulajdonosi bevételek

19.315

40. B405 Ellátási díjak

3.425.150

41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

50. B411 Egyéb működési bevételek

7.500

51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+…+50)

3.921.965

61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

0

63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)

0

53. B52 Ingatlanok értékesítése

0

57. B5 Felhalmozási bevételek

0

67.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2.552.828

69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)

2.552.828

70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

137.909.410


Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43.244.928

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

43.244.928

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

43.244.928

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

43.244.928Bevételek összesen: 181.154.338

7. melléklet

Adásztevel Község Önkormányzata - önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6.248.140

7. K1107 Béren kívüli juttatások

192.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13.900

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

6.454.040

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

7.268.104

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

865.645

17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

595.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

8.728.749

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

15.182.789

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.352.467

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.937.225

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.937.225

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

10.800

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

98.060

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

108.860

28. K331 Közüzemi díjak

1.862.452

29. K332 Vásárolt élelmezés

4.056.230

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.431.141

32. K335 Közvetített szolgáltatások

0

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

200.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

1.963.309

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

9.513.132

36. K341 Kiküldetések kiadásai

300.000

37.K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

300.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.252.966

43. K355 Egyéb dologi kiadások

201.257

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.454.223

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

16.313.440

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5.456.000

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5.456.000

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46.218.56

62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.070.440

67. K513 Tartalékok

2.300.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

49.588.496

70. K61 Immateriális javak beszerzése

3.000.000

71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

5.077.721

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.370.986

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

9.448.707

77. K71 Ingatlanok felújítása

19.260.045

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.200.210

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

58.352.184

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

122.802.154

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.890.746

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

53.461.438

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

58.352.184

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

58.352.184


Kiadások összesen: 181.154.338

8. melléklet


Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása Adatok: forintban!

Sorszám

Az előirányzatokat jóváhagyó
rendelet száma

Önk. működési
bevétele

Műk. célú támogatás
ÁH-n belül

Felhal. célú tám.
ÁH-on belül

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalm.
bevételek

Műk. célú
átvett pénzeszköz

Felhalm. célú
átvett pénzeszköz

Finanszí-rozási
bevételek

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Eredetei előirányzat
1/2020.(II.26.) önk. rendelet

122 268 665

2 195 952

0

6 970 000

3 921 965

0

0

2 552 828

43 244 928

181 154 338

2.

I. Módosítás (+,-)
6/2020.(VII.10.) önk. rendelet

9 525 191

6 422 630

56 134

-1 900 000

392 735

180 000

0

0

810 947

15 487 637

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

131 793 856

8 618 582

56 134

5 070 000

4 314 700

180 000

0

2 552 828

44 055 875

196 641 975

4.

II. Módosítás (+,-)

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása Adatok: forintban!

Sor-
szám

Az előirányzatokat
jóváhagyó
rendelet száma

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési
célú kiadások

Beruhá-
zások

Felújí-
tások

Tartalékok

Finansz.
kiadások

Egyéb felhalmozási
célú kiadások


Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Eredetei előirányzat
1/2020.(II.26.) önk. rendelet

15 182 789

2 352 467

16 313 440

5 456 000

47 288 496

9 448 707

24 460 255

2 300 000

58 352 184

0

181 154 338

2.

I. Módosítás (+,-)
6/2020.(VII.10.) önk.rendelet

5 761 037

389 458

1 853 938

0

-154 840

-1 443 866

-510 169

-374 807

9 916 886

50 000

15 487 637

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

20 943 826

2 741 925

18 167 378

5 456 000

47 133 656

8 004 841

23 950 086

1 925 193

68 269 070

50 000

196 641 975

4.

II. Módosítás (+,-)
……….sz. rendelet

-

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

9. mellékletAdászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása Adatok: forintban!

Sor-szám

Az előirányzatokat jóváhagyó
rendelet száma

Működési bevételek

Műk. célú támogatás
ÁH-n belül

Felhal. célú tám.
ÁH-on belül

Közhatalmi
bevételek

Működési célú
átvett pénzeszköz

Felhalm.
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Egyéb

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

1.

Eredetei előirányzat
1/2020.(II.26.) önk. rendelet

5 008

56 963 971

56 968 979

2.

I. Módosítás (+,-)
6/2020.(VII.10.) önk.rendelet

9 105 939

9 105 939

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

5 008

66 069 910

66 074 927

4.

II. Módosítás (+,-)
……….. sz. rendelet

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása

Adatok: forintban!

Sor-szám

Az előirányzatokat jóváhagyó
rendelet száma

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadások

Beru-
házások

Felújí-
tások

Egyéb
felhalm.
kiadások

Tartalékok

Finansz.
kiadások

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Eredetei előirányzat
1/2020.(II.26.) önk. rendelet

45 020 828

8 131 270

3 816 881

56 968 979

2.

I. Módosítás (+,-)
6/2020.(VII.10.) önk. rendelet

3 103 544

16 484

5 985 920

9 105 948

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

48 124 372

8 147 754

9 802 801

66 074 927

4.

II. Módosítás (+,-)
……… sz. rendelet

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)