Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011 (II.15.) önkormányzati rendelete

A lakáscélú támogatásokról

Hatályos: 2015. 04. 21- 2016. 02. 09

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés e) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselő-testület) támogatást

            biztosít a kérelmezők részére, lakásvásárlásra, -építésre és –bővítésre.


(2) A támogatás fajtája: egyszeri, vissza nem térítendő.


2. § (1) E rendelet (Továbbiakban: Rendelet) alkalmazása szempontjából lakásépítés, ill. –bővítés:

                   a) társasház építés,

                   b) családi lakóház építés,

                   c) toldalék, vagy emelet ráépítés, ill. tetőtér beépítés.


       (2) Az (1) bek. c) pontja alapján történő lakásépítés akkor is támogatható, ha az más tulajdonában lévő lakáshoz,

            vagy lakásra történik.


3. § (1) Támogatást az a 45. életévüket el nem érő

                a) házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élő, vagy

                b) egyedülálló, 18. életévét be nem töltött gyermekét nevelő,                           

  homokbödögei lakosok kaphatnak, akik Homokbödöge községben építenek (bővítenek), vagy lakást vásárolnak.


       (2) A támogatás kérelemre adható, legfeljebb a kérelem beadásától 1 évre visszamenőleg vásárolt, vagy épített la-

            kásra.


  (3) Lakásépítésnél támogatható az a kérelmező, aki építési engedéllyel rendelkezik.


        (4) Lakásvásárlásnál annak a kérelmezőnek nyújtható támogatás, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

    a) lakással nem rendelkezik,

    b) van lakása, de rossz lakáskörülmények között él.


        (5) A lakásvásárlási támogatás kérelméhez csatolni kell az Adászteveli Közös Önkorkormány-zati Hivatal (a továb-

             biakban: Hivatal) által biztosított formanyomtatványon – 1. és 2. melléklet – a nyilatkozatokat, vagy az adásvé-

             teli szerződés fénymásolatát.

4. § (1)  Nem adható támogatás annak, aki:

       a) már támogatásban részesült,

       b) saját hibájából nem folytat rendszeres kereső tevékenységet, vagy életmódja sérti a társadalmi együttélési

           szabályokat,

                 c) lakásépítés esetén építési engedéllyel nem rendelkezik.


       (2) A Képviselő-testület indokolt esetben az (1) bek. a) pontjában foglaltak alól felmentést adhat.


       (3) Lakásvásárláshoz nyújtott támogatás esetén, a támogatás időpontjától számított 3 hónapon belül, a támogatott-

            nak tulajdoni lap másolat bemutatásával igazolnia kell a     

Hivatalnál az adás-vétel lebonyolítását.


5. § (1) A támogatás összege 100.000,-Ft, amelyet gyermekenként 20.000,-Ft-tal növelni kell, ha

     a) a kérelmezők 14 év alatti gyermeket nevelnek,

               b) a kérelmezők családjában, lakáscélú kérelmük benyújtását követő 5 éven belül gyermek születik.     


       (2) Támogatási kérelmeket és a csatolandó mellékleteket a Hivatalhoz kell benyújtani minden év december 15. nap-

             jáig.


(3)  A kérelem alapján a Hivatal környezettanulmányt készít.


  (4) A kérelmet a Képviselő-testület bírálja el, s dönt a támogatás mértékéről.


        (5) A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra biztosított előirányzat képe-

             zi.


6. §  A lakáscélú támogatásban részesült támogatott köteles a Képviselő-testület 12085004-01049402-00100005 sz.költ-

       ségvetési számlájára visszafizetni a támogatást, ha a Kép-viselő-testületi támogatással felépített, vagy vásárolt laká-

       sát, családi házát a támogatás folyósítását követő 5 éven belül elidegeníti, ill. elcseréli.


7. §  A Hivatal köteles:

a) a támogatás feltételei meglétét ellenőrizni,

b) a támogatásokról nyilvántartást vezetni,

c) a lakás, ill.családi ház vásárlás létrejöttét – a támogatástól számított 3 hónap eltelte után – ellenőrizni.


8. §  (1) A Rendelet 2011. február 20. napján lép hatályba.


        (2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselő-testület lakáscélú támogatásokról szóló,

             3/2003.(III.28.) önkormányzati rendelete.

1.  melléklet:

NYILATKOZAT
Alulírott ...................................................... /név/ Homokbödöge, ......................../utca/ ......sz.


alatti lakos kijelentem, hogy a Homokbödöge ...........hrsz-ú, ................................./utca/ ......sz.


alatt fekvő családi házat /lakást, házrészt/ megvásárolom.A fenti adás-vételi jogügylet bármely okból való meghiúsulása esetén Homokbödöge Önkormányzat által, e célra folyósított lakáscélú támogatását – a támogatás folyósításától számított 3 hónap leteltével – 8 napon belül visszafizetem Homokbödöge Önkormányzat 12085004-01049402-00100005 számú költségvetési számlájára.
Homokbödöge, 20.... .............................hó ............nap


                   .....................................                                       .....................................

                              nyilatkozó                                                             nyilatkozó

2.  melléklet:NYILATKOZAT

Alulírott ............................................./név/ ......................................./város,község/ ..................


................../utca/ ........../sz./ alatti lakos /-ok/ kijelentem /-jük/, hogy tulajdonomban /-unkban/


lévő, Homokbödöge  ...........hrsz-ú, ............................../utca/ ............../sz./ alatt fekvő családi


ház, /házrész/ ingatlanomat /unkat/ .............................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................../város, község/ .................................../utca/ ............../sz./ alatti lakos-


nak /-oknak/ eladom /-juk/.

.........................................., 20..... .................................hó ......... nap.

                   .....................................                                       .....................................

                              nyilatkozó                                                             nyilatkozó