Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2013. 07. 12

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.  18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 

A rendelet hatálya


1. §  E rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  hatálya Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre és részvényekre, értékpapírokra terjed ki.


Az önkormányzat vagyona


2. §  Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll, a nemzeti vagyonba tartozik.


A törzsvagyon


3. § (1) Az Önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, azt a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kimutatni.


       (2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes.

A forgalomképtelen törzsvagyon


4. §  Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a kizárólagos önkormányzati        tulajdonban álló nemzeti vagyonból és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyakból tevődik össze.


5. §   (1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.(a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (3) bekezdésében meghatározott vagyonelemek tartoznak.


 (2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó    vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.


6. § (1) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül az Nvtv.-ben, valamint a helyi rendeletben ekként meghatározott, az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.


(2) Az Önkormányzat vagyonában nincs olyan vagyonelem, amelyet az Nvtv. 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak kell tekinteni.


(3) Az Önkormányzat a tulajdonában álló vagyonelemekből nemzetgazdasági   szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont nem jelöl ki.


A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon


7. § (1)  Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába az Nvtv. 5. § (5) bekezdésében meghatározott vagyonelemek tartoznak.


        (2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó vagyonelemeket a 2. melléklet tartalmazza.

Az üzleti vagyon


8. § (1) Az Önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes.


       (2) Az önkormányzat üzleti vagyonát képezik mindazok a vagyonelemek, amelyek nem tartoznak a törzsvagyonba.


       (3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyonelemek körét a 3. melléklet tartalmazza.


A tulajdonosi jogok gyakorlása


9. § (1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik.


    (2) A tulajdonost megillető jogokat a Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) gyakorolja.


        (3) A Képviselő-testület kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

  1.                    a) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek besorolása, és átsorolása a törvényben meghatározott
  2.                        esetekben és módon,
  3.                    b) vagyon ingyenes átadása, vagy átvétele törvényben meghatározott esetekben és módon,
  4.                    c) vagyonkezelési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása,
  5.                    d) üzletrészek, értékpapírok, részvények eladása vétele,
  6.                    e) ingatlan és ingó vagyon eladása, vétele,
  7.                    f)  vagyon megterhelése, gazdasági társaságba történő bevitele.


10. § A Képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlása köréből az ingó és ingatlan vagyon tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása hatáskörét a polgármesterre átruházza.

A vagyonértékesítés szabályai


11. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant – az önkormányzati telek, kert, szántó, erdő kivételével - értékesíteni csak ingatlan-forgalmi szakértő által készített érték-becslés birtokában lehet.


(2) Amennyiben az ingatlan piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által megállapított áron nem lehetséges a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest legfeljebb 25 %-al alacsonyabb áron az ingatlant értékesítheti.


12. § (1)  Az Nvtv. 13. §-ára figyelemmel, az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan esetén 4 millió forint, ingó dolog esetén 500 ezer forint értékhatár felett csak versenyeztetés nyilvános – indokolt esetben zártkörű – pályázati eljárás útján, a legelőnyösebb árajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.


(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az Nvtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogot – figyelembe véve az Nvt. 13. § (1) bekezdésének, valamint a 14. § (4) bekezdésének rendelkezéseit – 4 millió forintot el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén nem kell alkalmazni.


13. § (1) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel, az értékarányosság követelményének figyelembe vétele mellett.

Nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. A nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek – az állam kivételével – eleget kell tennie az Nvtv. 13. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.


          (2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehet.


       (3) Nemzeti vagyon átruházására, vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezet felépítése, valamint az átruházott,vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.


A vagyonhasznosítás szabályai


14. §  Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy magas fenntartási költségeik miatt rendkívül nagy terhet jelentenek az Önkormányzat számára.


15. § (1) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz.


        (2) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.


          (3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonának bérbeadás útján történő hasznosítása az alábbiakban foglaltak figyelembe vételével történhet:

a) közfeladat ellátása érdekében,

b) az alapfeladatainak ellátását és a feladatellátás színvonalát nem korlátozhatja.

A vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályok


16. § Az Önkormányzat a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvtv. rendelkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel, az Önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva, vagyonkezelői jogot létesíthet.


17. § (1) Az Önkormányzat a vagyonkezelői jogot – az Nvtv. 11. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át ellenérték fejében, vagy ingyenesen határozott, vagy határozatlan időre a 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. §-ában és az Nvtv. 11. § (1) – (9) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, az Nvtv. 3. § 19. pont b) alpontjában meghatározott szervezetek részére.


(2) Amennyiben a vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel jön létre, az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.


18. § (1) A vagyonkezelőt a vagyonkezelői jog gyakorlása során az Nvtv. 11. § (8) bekezdésében foglalt jogok és kötelezettségek illetik meg.


         (2) A vagyonkezelői jog gyakorlását, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat évente az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal útján ellenőrzi. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adatszolgáltatásra és okirat bemutatására.


Záró rendelkezések


19. §  (1) A Rendelet 2013. július 12. napján lép hatályba.


       (2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egyes szabályairól  szóló  11/2008. (V. 29.) önkormányzati rendelete.

Homokbödöge, 2013. június 27.
                              Farkas Árpád                                         Kelemen László

                               polgármester                                                 jegyző1. melléklet a 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen vagyonelemek

Megnevezés

Hrsz.

Nagyság

Részarány

1.  

Ravatalozó

484

44 m2

1/1

2.  

Tűzoltó szertár

421/2

 32 m2

1/1

3.  

Aszfaltozott belterületi út

36

2399 m2

1/1

4.  

Aszfaltozott belterületi út

75

4808 m2

1/1

5.  

Aszfaltozott belterületi út

177

2021 m2

1/1

6.  

Aszfaltozott belterületi út

179

820 m2

1/1

7.  

Aszfaltozott belterületi út

197

845 m2

1/1

8.  

Aszfaltozott belterületi út

199

1807 m2

1/1

9.  

Aszfaltozott belterületi út

228

3860 m2

1/1

10.

Aszfaltozott belterületi út

316

8589 m2

1/1

11.

Aszfaltozott belterületi út

318

1313 m2

1/1

12.

Aszfaltozott belterületi út

400

4226 m2

1/1

13.

Aszfaltozott belterületi út

419

1234 m2

1/1

14.

Aszfaltozott belterületi út

426

5309 m2

1/1

15.

Aszfaltozott belterületi út

499

6138 m2

1/1

16.

Külterületi út

02

3121 m2

1/1

17.

Külterületi út

03/18

3086 m2

1/1

18.

Külterületi út

06/2

578 m2

1/1

19.

Külterületi út

08

5611 m2

1/1

20.

Külterületi út

09/1

7522 m2

1/1

21.

Külterületi út

09/2

1719 m2

1/1

22.

Külterületi út

010/5

4839 m2

1/1

23.

Külterületi út

010/9

3827 m2

1/1

24.

Külterületi út

014/2

14876 m2

1/1

25.

Külterületi út

014/13

3046 m2

1/1

26.

Külterületi út

015

16230 m2

1/1

27.

Külterületi út

021

7615 m2

1/1

28.

Külterületi út

024/8

98 m2

1/1

29.

Külterületi út

024/15

1363 m2

1/1

30.

Külterületi út

024/16

4651 m2

1/1

31.

Külterületi út

028

3772 m2

1/1

32.

Külterületi út

031/1

35003 m2

1/1

33.

Külterületi út

031/2

511 m2

1/1

34.

Külterületi út

039

5212 m2

1/1

35.

Külterületi út

040/10

3857 m2

1/1

36.

Külterületi út

041

12983 m2

1/1

37.

Külterületi út

042

3340 m2

1/1

38.

Külterületi út

044/7

382 m2

1/1

39.

Külterületi út

048/17

2288 m2

1/1

40.

Külterületi út

048/27

1471 m2

1/1

41.

Külterületi út

048/30

1657 m2

1/1

42.

Külterületi út

049

16356 m2

1/1

43.

Külterületi út

051/15

1764 m2

1/1

44.

Külterületi út

052

7490 m2

1/1

45.

Külterületi út

055/7

666 m2

1/1

46.

Külterületi út

056

7735 m2

1/1

47.

Külterületi út

057/11

204 m2

1/1

48.

Külterületi út

058

37071 m2

1/1

49.

Külterületi út

061/1

9727 m2

1/1

50.

Külterületi út

062

2772 m2

1/1

51.

Külterületi út

063/2

2356 m2

1/1

52.

Külterületi út

064/5

964 m2

1/1

53.

Külterületi út

065

3259 m2

1/1

54.

Külterületi út

066

3737 m2

1/1

55.

Külterületi út

067

6314 m2

1/1

56.

Külterületi út

071

34667 m2

1/1

57.

Külterületi út

074/10

243 m2

1/1

58.

Külterületi út

074/24

793 m2

1/1

59.

Külterületi út

076

9832 m2

1/1

60.

Külterületi út

079/5

1885 m2

1/1

61.

Külterületi út

079/13

1061 m2

1/1

62.

Külterületi út

081

2327 m2

1/1

63.

Külterületi út

084

6482 m2

1/1

64.

Külterületi út

086

7391 m2

1/1

65.

Külterületi út

087

2137 m2

1/1

66.

Külterületi út

090/40

1245 m2

1/1

67.

Külterületi út

091

4303 m2

1/1

68.

Külterületi út

094

16793 m2

1/1

69.

Külterületi út

098

6772 m2

1/1

70.

Külterületi út

099

3989 m2

1/1

71.

Külterületi út

0104/2

492 m2

1/1

72.

Külterületi út

0105/2

374 m2

1/1

73.

Belterületi út

154

86 m2

1/1

74.

Belterületi út

195

975 m2

1/1

75.

Belterületi út

337

245 m2

1/1

76.

Belterületi út

488

1359 m2

1/1

77.

Belterületi út

523

2629 m2

1/1

78.

Belterületi földút

2234

971 m2

1/1

79.

Belterületi földút

2239

3391 m2

1/1

80.

Árok

013

4028 m2

1/1

81.

Árok

014/58

5199 m2

1/1

82.

Árok

014/74

1701 m2

1/1

83.

Árok

017

1579 m2

1/1

84.

Árok

018/8

1433 m2

1/1

85.

Árok

019

4503 m2

1/1

86.

Árok

020/3

3697 m2

1/1

87.

Árok

024/26

703 m2

1/1

88.

Árok

030/2

698 m2

1/1

89.

Árok

030/3

453 m2

1/1

90.

Árok

033

706 m2

1/1

91.

Árok

040/5

3171 m2

1/1

92.

Árok

045

502 m2

1/1

93.

Árok

047

435 m2

1/1

94.

Árok

050/2

4272 m2

1/1

95.

Árok

051/2

705 m2

1/1

96.

Árok

0103

224 m2

1/1

97.

Árok

198

424 m2

1/1

98.

Árok

330

363 m2

1/1

99.

Járda

75, 117/2, 228, 316, 317, 400, 426, 499

3594 m2

1/1

100.

Buszváró

317

8 m2

1/1

101.

Buszváró

317

8 m2

1/1

102.

Buszváró

117/2

8 m2

1/1

103.

Buszváró

117/2

8 m2

1/1
2. melléklet a 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelethez


Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Megnevezés

Helyrajzi szám

Nagyság

Részarány

1.  

Művelődési Ház, orvosi rendelő, tekepálya

2/2

947 m2

1/1

2.  

Általános Iskola, kézilabdapálya

423

2953 m2

1/1

3.  

Polgármesteri Hivatal – Idősek Klubja

418

2126 m2

1/1

4.  

Szolgáltatóház

401

838 m2

1/1

5.  

Turistaház

37

1122 m2

1/1

6.  

Szolg.lakás – Kossuth u. 84.

3

2244 m2

1/1

7.  

Gyógyszertár

2/1

60 m2

1/1

8.  

Óvoda

421/2

940 m2

1/1

9.  

Bérlakások – Téglagyár

024/30

190 m2

1/1

10.

Sportpálya öltöző

0104/5

120 m2

1/1

11.

Ivóvíz hálózat


3. melléklet a 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelethez


Forgalomképes üzleti vagyon

Megnevezés

Helyrajzi szám

Nagyság

Részarány

1.  

Kert

85

1622 m2

1/1

2.  

Kert

92/4

8143 m2

1/1

3.  

Kert

340

122 m2

1/1

4.  

Kert

482

798 m2

1/1

5.  

Kert

2006

572 m2

3/4

6.  

Kert

2008

165 m2

2/6

7.  

Kert

2009

277 m2

1/1

8.  

Kert

2029

1410 m2

1/1

9.  

Kert

2039

1716 m2

9/24

10. 

Kert

2066

974 m2

4/6

11. 

Kert

2097

2043 m2

603/1008

12. 

Kert

2112

604 m2

9/24

13. 

Kert

2117

511 m2

1/1

14. 

Kert

2122

442 m2

1/1

15. 

Kert

2131

708 m2

1/1

16. 

Kert

2161

111 m2

½

17. 

Kert

2196

515 m2

2/8

18. 

Kert

2207

360 m2

4/30

19. 

Kert

2208

353 m2

6/15

20. 

Kert

2266

690 m2

1/1

21. 

Szántó

032/1

19526 m2

1/1

22. 

Szántó

034/4

267 m2

1/1

23. 

Szántó

2017

1864 m2

4/8

24. 

Szántó

2026

2482 m2

4/12

25. 

Szántó

2125

1586 m2

10/20

26. 

Erdő

060

10812 m2

1/1

27. 

Erdő

2156

79 m2

1/1

28. 

Erdő

2182

187 m2

1/3

29. 

Erdő

2183

388 m2

1/1

30. 

Erdő

2332

561 m2

2/8

31. 

Erdő

2342

324 m2

6/15

32. 

Erdő

2359

15 m2

1/1

33. 

Anyaggödör

024/30

92205 m2

1/1

34. 

Szőlő

2257

277 m2

1/1

35. 

Szőlő

2290

248 m2

½

36. 

Szőlő

2313

331 m2

1/3

37. 

Szőlő

2314

773 m2

1/1