Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X. 27.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról

Hatályos: 2013. 11. 01- 2023. 07. 25

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya az ingatlan nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában Homokbödö-

            ge község közigazgatási területén közterületként nyilvántar-tott ingatlanokra terjed ki.


       (2) A Rendeletben közterületen a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény   27. § a) pontjában meg-

            határozottakat kell érteni.


2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges.


       (2) A közterület használati engedély kérelmet az Adászteveli Közös Önkormányzati   Hivatal Homokbödögei Ki-

            rendeltségéhez kell benyújtani.


       (3) Az I. fokú eljárásnak megfelelő illetékbélyeggel ellátott közterület használati engedély kérelemnek tartalmaznia

            kell:

    a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, telephelyének címét,

    b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel kívánja használ-

        ni,

    c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

    d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: vállalkozói működési engedély)

        egy másolati példányát,

    e) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat egy példányát,

    f) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét és cí-

       mét.


 (4) A közterület használat

a) állandó jelleggel – határidő nélkül –, vagy

b) ideiglenes – meghatározott időre, illetőleg feltételek bekövetkeztéig – jelleggel

            engedélyezhető.


       (5) A közterület használati engedély kérelmek elbírálása ügyében a hatáskört a polgármester gyakorolja.


       (6) A közterület használati engedély kérelem benyújtására, visszavonására a közigazgatási hatósági eljárás és

            szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi CXL. törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

3. A közterület használati engedély


3. § (1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

      a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakat szekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,

          hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,

      b) árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szol-

          gáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

      c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várako-

          zóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére,

      d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,

    e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

      f) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köz-

         tárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztatótáblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére,

      g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére,

    h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

     i) alkalmi mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

     j) film- és televízió felvételre,

      k) vendéglátó ipari előkert céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére,

          árukirakodásra,

       l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljá-

          ra,

     m) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl.: meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, a

          Képviselő-testület rendeletében meghatározott egyéb célra.


(2) Az engedélynek tartalmaznia kell:

     a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,

b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig

    érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,

c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,

e) zöldterület, közpark használata esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előí-

    rását,

f) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület használat esetén a munka-, baleset- és

   egészségvédelmi kikötéseket,

                  g) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

4. Építési engedélyhez kapcsolódó közterület használat


4. § (1) Az I. fokú építési hatóság által kiadott építési engedély kiadásával – az abban meghatározott feltételek sze-

           rint – a közterület használatot a polgármester engedélyezi.


      (2) Új lakás építése esetén - az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig -20 m2 közterület hasz-

           nálata díjtalan.


      (3) Egyéb engedélyköteles építkezéseknél - az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított fél évig - 15 m2

           közterület elfoglalása díjtalan.


      (4) Az (1-2-3) bekezdésben foglaltak kizárólag építési anyag tárolására és állvány elhelyezésére vonatkoznak.


      (5) Közterületen tárolt építési anyagot rendben kell tartani: nem kerülhet csapadékvíz elvezető létesítménybe, nem

           akadályozhatja a gyalogos és gépjármű forgalmat. Ettől eltérni csak az engedélyező hatóság rendelkezése

           alapján lehet.

5. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok


5. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat

            (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a Rendelet szabályait az 5., 6. és 7.

            paragrafusokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


       (2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben

            legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.


       (3) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben

            ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.


       (4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén

            a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot enge-

            délyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály

            elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3

            napon belül újra biztosítani kell.


6. § (1) Turisztikailag kiemelt, központi terület:

                a) Kossuth, Dózsa és Petőfi u. kereszteződésénél lévő tér ( 316 hrsz),

b) Homokbödögei köztemető előtti szoborpark  (060 hrsz) és az

c) Általános Iskola előtti tér (419 hrsz).


       (2) A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási  helyszín, technikai

            kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 300 m2 területet.


       (3) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségte-

            len zavarásától.


7. § Filmforgatás célú közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő hozzájárulás, a hozzájárulás meg-

       tagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.


6. Közterület használat tilalmak


8. § (1) Kialakított gépjármű várakozóhelyek egyéb célú igénybevétele tilos!


       (2) Közterületen – bérelt telephely kivételével – karambolos, lejárt forgalmi engedélyű, vagy rendszám nélküli jár-

            művet, továbbá járműelemeket tárolni tilos!


       (3) A községben az engedélyezett hirdető táblákon túl, tilos mindennemű plakát, falragasz elhelyezése fákon,

            középületek falain, kapuin, közműfenntartó létesítményeken, buszváró helyiségeken.

7. Egyéb rendelkezések


9. § (1) A polgármester díjmentesen engedélyezi közterületen a

             a) választási kampány időtartamára ideiglenes hirdető táblák felállítását,

             b) közérdekből a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezését.


       (2) Nem kell közterület használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfog-

    lalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai, távközlési kábelek hibaelhárítása érdeké-

    ben végzett munkához,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez,

         ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.


        (3) Az évenként egyszer megrendezett községi búcsú alkalmával hagyományos közterület használati engedélyeket

             a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell elbírálni.


10. § (1) A közterület használat díjtételeit – rendeltetés szerinti megbontásban – az 1. melléklet tartalmazza.


         (2) Önálló hirdető berendezés esetén a hirdetési felület képezi a díjszámítás alapját. Kétoldali hirdető felületnél

              duplán kell számolni.


8. Záró rendelkezések


11. § (1) A Rendelet  2013. november 1. napján lép hatályba.


         (2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselő-testület 11/2007.(XII.19.) önkormányza-

              ti rendelete.


  1. Melléklet a 15/2013.(X.27.) önkormányzati rendelethezA közterület használat díjtételeiSorszám                     A közterület használat megnevezése                                       Díjtétel

     A                                                       B                                                                       C


     1.                         A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-

                                 homlokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti                                20,- Ft/m2/hó

                                 védőtető (előtető), hirdető berendezés (fény-

                                 reklám), cég- és címtábla

      2.                        Árusító és egyéb fülke                                                                30,- Ft/m2/hó

      3.1.                     Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye                                      100,- Ft/gk./év

      3.2.                     Üzemanyagtöltő állomás                                                             10,- Ft/m2/hó

      3.3.                     Iparvágány                                                                                 10,- Ft/m2/hó

      4.1.                     Az egyes létesítményekhez szükséges gépjár-                            500,- Ft/gk./év

                                 mű várakozóhely

      4.2.                     Teher- és különleges gépjárművek, valamint                                100,- Ft/m2/hó

                                 ezek vontatmányainak elhelyezése

      5.                        Önálló hirdető berendezés                                                         100,- Ft/m2/hó

      6.                        TOTO-LOTTÓ láda                                                                     20,- Ft/m2/hó

      7.                        Építési munkával kapcsolatos építőanyagok                                  10,- Ft/m2/hó

                                 és törmelék

      8.1.                     Idényjellegű árusítás /zöldség, gyümölcs, bazár/                            20,- Ft/m2/nap

      8.2.                     Alkalmi és mozgóárusítás                                                           500,- Ft/nap

      8.3.                     Javító és szolgáltató tevékenység                                                 20,- Ft/m2/hó

      9.1.                     Filmforgatás – forgatási helyszín                                                 200,- Ft/m2/nap

      9.2.                     Filmforgatás – technikai kiszolgálás                                             150,- Ft/m2/nap

      9.3.                     Filmforgatás – stáb parkolás                                                       100,- Ft/m2/nap

     10.1.                    Vendéglátó ipari üzlet, kereskedelmi előkert                                   10,- Ft/m2/hó

     10.2.                    Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával

                                 hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, áru-                                50,- Ft/m2/hó

                                 kirakodás

     11.1.                    Kiállítás, divatbemutató, sport- kulturális tev.                                     –

     11.2.                    Alkalmi vásár                                                                                10,- Ft/m2/nap

     11.3.                    Mutatványos tevékenység                                                              10,- Ft/m2/nap

                                 Közhasználatú még át nem adott közterület

     12.1.                    ideiglenes hasznosítása                   Belterület                                  1,- Ft/m2/év

     12.2.                                                                             Külterület                               0,50 Ft/m2/év

     13.1.                    Élelmiszer kiskereskedelem, pavilon                                                20,- Ft/m2/hó

     13.2.                    Könyv, hírlap árusítás                                                                     20,- Ft/m2/hó