Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.27.)önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről

Hatályos: 2014. 01. 01

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás    

            körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Homok-

            bödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) pénzeszközt ad át, vagy

            akitől pénzeszközt vesz át.

       (2) A Rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, vala-

            mint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása


2. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

3. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására - a Képviselő-testület határozata alapján - külön meg-

           állapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a megállapodás mindkét fél részé-

           ről történő aláírását követően kerülhet sor.

       (2) Az (1) bekezdésben megjelölt megállapodásnak tartalmaznia kell:
                a)  a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
                b)  a forrás nyújtásáról szóló döntést (képviselő-testületi határozat számát),
                c)  a forrás összegét,
                d)  a forrás felhasználásának célját,
                e)  a forrás felhasználásának feltételeit,
                 f)  a forrás felhasználásának határidejét,
                g)  a pénzügyi teljesítést,
                h)  a pénzügyi elszámolás módját, határidejét,
                 i)  a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, feltétele-

                     it és
                 j)  a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

         (3) A Képviselő-testület a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltat.


3. Pénzügyi elszámolás


4. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő a Képviselő-testület által meghatározott

           célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

       (2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított hiteles számlamá-

            solatokkal, szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és szöveges beszámolóval történik.

       (3)  A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzesz-

             köz teljes összegét a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben, a Képviselő-tes-

             tület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. nap-

              jáig visszafizetni.

        (4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasz-

             nált részt a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben, a Képviselő-testület elszá-

             molást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig vissza-

             fizetni.

4. A megállapodás módosítása, a támogatás felhasználásának ellenőrzése


5. § (1) Az átvevő köteles a támogatónak – legkésőbb a felhasználásra megadott határidőig - bejelenteni és a pénzesz-

           köz átadására vonatkozó megállapodás módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt

           részben, vagy egészben nem kívánja, vagy más célra kívánja felhasználni.

      (2) A megállapodás módosításáról a Képviselő-testület dönt. A döntést követően az átvevő a részben, vagy egészben

           fel nem használt összeget - a megállapodás módosítását követő 15 napon belül - kamatmentesen köteles vissza-

           fizetni.

6. § A Képviselő-testület az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult ellenőrizni.

5. Záró rendelkezések


7. § (1) A Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

       (2) A Rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követő államháztartáson kívüli átadott és átvett pénzeszközök te-

            kintetében kell alkalmazni.