Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2016. 12. 14

Homokbödöge Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.) 1. § (1) bekezdésében és 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvé-

nye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:


1. § A Képviselő-testület az illetékességi területén, a kommunális jellegű adók közül bevezeti a magánszemélyek kom-  

          munális adóját.


2. § Az adó évi mértéke a Hatv. 11. §-a szerint meghatározott adótárgyanként, illetve a Hatv. 24. §-a szerinti lakásbérleti

       jogonként 15.000,- Ft.3. § Nem kell magánszemélyek kommunális adóját fizetni a Képviselő-testület illetékességi területén lévő telkek és

       egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek után.


4. § A Képviselő-testület a homokbödögei állandó lakosok részére, a 2. §-ban meghatározott adó 86,66 %-ának megfe-

       lelő kedvezményt biztosít.


5. § E rendeletben (továbbiakban: Rendelet) nem szabályozott kérdésekben a Hatv. és az adózás rendjéről szóló, 2003.

       évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók.


6. § (1) A Rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától visszamenőleg kell

            alkalmazni.


       (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselő-testület a magánszemélyek kommuná-

            lis adójáról szóló 16/2012.(XI.16.) önkormányzati rendelete.