Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 12. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Homokbödöge község közigazgatási területe.


2. § (1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgál-

            tató Kft. 8500 Pápa, László Miklós u. 1. (a továbbiakban: közszolgáltató) 2015. december 31. napjáig.


       (2) Az ingatlanon keletkező, összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató az általa hatósági engedély alap-

            ján üzemeltetett Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. kezelésében lévő szennyvíztisztító telep (Pápa, Szabó D. u.78.)

            területén kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését

            lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott szennyvízfogadó műtárgyában helyezi el.


3. § A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a jogszabályokban – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – előírt

       kötelező elemeket.

2. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a

            közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója

            (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszol-

            gáltató a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 48 órán belül végzi el.


       (2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy a közszolgáltatás  által  megadott telefon-

            számon.


5. § (1) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott munkák elvégzését – a (2) bekezdésben meghatározott eset

            kivételével – nem tagadhatja meg.


       (2) Az ismeretlen összetételű szennyvíz az összetétele megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, mely

            esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe-vételével, megfelelő intézkedések

            mellett megtagadja annak elszállítását.


6. §  (1) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.  


        (2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően utólag, számla alapján jogosult beszedni.


7. §  (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adato-

             kat.


        (2) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt

             követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, vagy kötelezettségek teljesítése

             érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a

             közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


        (3) A közszolgáltató jogosult

       a)  az ingatlanhasználó természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja nevére, lak-

            címre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre vonatkozó, valamint


       b) egyéb ingatlanhasználó vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra, elektronikus

           levelezési címre, a képviselő nevére és címére vonatkozó adatokat kezelni.


         (4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az ada-

              tok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvé-

              delmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


3. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nél-

            küli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gon-

            doskodik.


       (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtése és ideiglenes tárolása során az ingatlantulaj-

            donos megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó

            közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, ne károsítsa.


9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint veszi igénybe. A közszolgáltatást - annak igénybevéte-

            le előtt legalább 48 órával - a közszolgáltatónak bejelenti.


       (2) Az ingatlantulajdonos a kötelező munkák végzését tűri, e célból a közszolgáltatót – annak előzetes értesítése

            alapján - az ingatlanába beengedi, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.


       (3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha nem hasz-

            nált, vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a köz-

            szolgáltatónak.


       (4) Üdülőként nyilvántartott, vagy időlegesen használt ingatlan esetén az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást az

            (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, évente legalább egy alkalommal veszi igénybe – ide nem értve

            azt az esetet, amikor a (3) bekezdés szerint mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó  kötele-     

            zettsége alól.


10. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként e rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékleté-

             ben meghatározott szolgáltatási díjat a szolgáltatónak - számla ellenében - megfizeti, és a számlát a kibocsá-

             tás évét követő 5 évig megőrzi.


        (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási igénybevétele során megadja a 7. § (3) bekezdésében rögzített sze-

             mélyes adatait.


                                               4. A közszolgáltatás díja


11. § (1) A tulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíjból, ürítési- és kezelési díjból álló -

             közszolgáltatási díjat fizet, melyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz.


        (2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartá-

             si szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.


        (3) A tulajdonos a díjat a szolgáltatás elvégzését követően, utólag kiállított számla alapján fizeti meg.

                                                   5. Záró rendelkezés


12. § A Rendelet 2014.december 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 11/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

                                                                                

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás díja:


1. Természetes személy által használt ingatlan esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésé- 

    nek (ürítési) díja:

1.1. 10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén (egy kiállási helyen történő szolgáltatás):

      Alapdíj (üzemeltetési költségek):                                         21.270,-Ft/+ ÁFA/forduló

      Ürítési, kezelési díj                                                            10.350,-Ft/+ ÁFA/forduló    

      Összesen:                                                                         31.620,-Ft + ÁFA/forduló


1.2.  10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás (több kiállási helyen történő szolgáltatás 2 x 5 m3)

        esetén, szolgáltatási helyenként: 

                           Alapdíj (üzemeltetési költségek):                                          10.678,-Ft/+ ÁFA/forduló

      Ürítési, kezelési díj                                                               5.175,-Ft/+ ÁFA/forduló    

      Összesen:                                                                              15.853,-Ft  + ÁFA/forduló2.  Nem természetes személy által használt ingatlan esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

     begyűjtésének (ürítési) kéttényezős díja:

              10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén (egy kiállási helyen történő szolgáltatás):

               35.134,-Ft + ÁFA/forduló


  1. Kiszállási díj: 10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén 10.000,-Ft + ÁFA/alkalom (Abban az eset-

    ben, ha a szolgáltatás a megrendelő, vagy a szolgáltatást igénybe vevő hibájából meghiúsul.)


  1. Rendkívüli munkavégzés és díjai

Kizárólag ünnep- és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a szolgáltatás alapdíjai 25  %-kal növekednek munkanapokon 16 óra után.

8 fm-t meghaladó szippantási távolság esetén a további csőfektetések díja 500,-Ft + ÁFA/ tömlő.