Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2015. 01. 01

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdé-

sében és 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjá-

ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


2. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft.


3. § E rendeletben (továbbiakban: Rendelet) nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

       és az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.


4. § A Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.