Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete

A helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2020. 11. 23- 2020. 12. 31

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevéte-

léről 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdé-

sében kapott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség vélemé- nyének kikérésével, a környezet védelméről, tisztaságának kialakításáról, fenntartásáról és védelméről a következőket rendeli el:


I. Fejezet


 Általános rendelkezések


1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) E  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy Homokbödöge közigazgatási területén megállapítsa és

            biztosítsa – a helyi hatóságokra tekintettel – az ember egészségnek és környezetének megóvása érdekében

            a környezeti elemek:

        a) levegőtisztaság,

        b) föld- és víz-,

        c) zaj- és rezgés-,

  valamint a település tisztaságának védelmével kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat.


       (2) A Rendelet hatálya nem terjed ki:

a) veszélyes hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre,

b) arra a zajra és rezgésre, mely

ba) szomszédos, egybeépített más létesítményekbe az épületen átszűrődik,

bb) a természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból   (közműveze-

      ték meghibásodása) származik.

2. Köztisztasági kötelezettségek


2. § (1) A köztisztaság a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek megvalósí-

            tásában mindenki köteles hatékonyan együttműködni, szennyeződést, fertőzést okozó tevékenységektől, ma-

            gatartástól tartózkodni.


 (2) Az egyes ingatlanok tisztaságáról az ingatlan

a) tulajdonosának,

b) használójának (haszonélvezőjének, bérlőjének)

      kötelessége gondoskodni.


(3) A település önkormányzati tulajdonú közterületei rendszeres tisztántartásáról, valamint a szervezett szemét-

     szállításról a Képviselő-testület gondoskodik.


3. Értelmező rendelkezések


3. § (1) Értelmező fogalmak:

     a) települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék

     b) háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, pihenés céljára szolgáló egyéb helyiségekben, a la-

         kás közös használatára szolgáló helyiségekben keletkezett szilárd hulladék pl. salak (beleértve a fűtés-

         ből keletkezett salakot is), rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hul-

         ladék, kerti- és gazdasági hulladék (falomb nyesedék), valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevé-

         kenység folytatásából keletkezett hulladék.

     c) egyéb szilárd hulladék:   lakásban és emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozódott szi-

         lárd hulladék (nagymértékű berendezési tárgy, lom, ágybetét stb.), valamint az azokhoz tartozó területe-

         ken, közterületen bontásból keletkezett építési törmelék.

     d) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, pormentesí-tése, illetve hó- és

         síkosság mentesítése.

     e) hangosító berendezés: bármely hangszóró, vagy más műsorforrás.

     f) járda: a gyalogos közlekedésére rendelt, kiépített és kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától

        az úttest széléig terjed.

     g) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek tisztántartása, a telepü-

         lési szilárd hulladék tárolása, illetve kijelölt lerakóhely elszállítása célját szolgálja.


II. FEJEZET


Levegőtisztaság - védelem


1. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, avar és kerti

hulladék kezelésének és égetésének szabályai


4. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi, valamint kerti és avar hulladék ártalmatlanításáról el-

            sősorban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról intézkedni kell.

            Az összegyűjtésről és saját költségen történő elszállításról annak kell gondoskodnia, akinél az keletkezett.


(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt

     módon nem lehetséges.[1]


 (3) Avart és kerti hulladékot csak ott lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget

      nem veszélyeztet.[2]          


 (4) Avart és kerti hulladékot köz- ésmagánterületen égetni tilos.


5. §[3](1) Az égetés belterületen, szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet, 15.00 – 20.00  

           óra közötti időszakban, a hét minden napján, vasárnapot és ünnepnapokat kivéve.


      (2) Az égetés külterületen szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett tör-ténhet, 10.00 – 18.00  

    óra közötti időszakban, a hét minden napján, vasárnapot és ünnepnapokat kivéve.


(3) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarásegyéb, arra alkalmas módon

     – meg kell szüntetni.

2. Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


6. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező házakban, a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben az arra engedé-

            lyes tüzelőanyagot lehet égetni.


(2) A tüzelőberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot – különösen ipari hulladékot -

     égetni tilos.

3. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok


7. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint úttest felbontásánál keletkezett port - terjedésének megakadá-

            lyozására - vízzel kell nedvesíteni.


 (2) Külterületen építési, bontási, egyéb anyagokat a polgármester által kiadott közterülethasználati engedélyben

      meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamban lehet tárolni.

      Magáterületen engedély nélkül lehet - közegészségügyi szempontból veszélytelen - anyagot tárolni


       (3) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállí-

            tani.


       (4) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, szállításánál köz-, vagy magánterület szennyeződik, a

            szennyeződés előidézője köteles a tisztítási munka elvégzésére.


       (5) A községben a keletkező por képződésének megakadályozására talajterületek növényzettel való beborításá-

            ra kell törekedni.


       (6) A jegyző - a porképzés megakadályozása céljából - jogosult a kertészeti munkák elvégzésének előírására.


8. § (1) Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-

            egészségügyi szabályairól szóló 71/2003.(VI.27.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével

            állati hullát, valamint olyan anyagot, mely a környék levegőjét szennyezi, bűzt áraszt, az egészséget veszé-

            lyezteti, vagy élősködők számára táptalajt nyújt, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.


       (2) Az elhullott állatok tetemét a magántulajdonos az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:

            Hivatal) közreműködésével köteles saját költségére elszállíttatni. A vállalkozóknak egyedi szerződést kell kötni

            állati hulla elszállítására a szolgáltatóval.

  Közúton történt állat elhullását – ha a tulajdonos ismeretlen – a Hivatalnál haladéktalanul be kell jelenteni.


 (3) A Képviselő-testület közigazgatási területén az állati hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról az ATEV

      Fehérjefeldolgozó Rt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.


       (4) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely bűzt

            áraszt és szennyezést eredményez.


4. Allergén növények elleni védekezési szabályok


9. § (1) Az egyes ingatlanok gyom- és allergiát okozó növényzettől – főleg parlagfűtől – való mentesítése, gyomirtása

            a tulajdonos, illetve használó kötelessége.


       (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség elmaradása esetén belterületen - a jegyző határozattal rendeli el

            a közérdekű védekezést. Külterületen a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgató-

            sága jogosult ellenőrizni és eljárni.


       (3) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.


       (4) A területen található allergén növények és parlagfű irtása tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal

            Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakvéleménye az irányadó.


 (5) Az allergén növények – főleg parlagfű – felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyéről, irtásáról az

      okozott allergén megbetegedésekkel kapcsolatos tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról

      a Képviselő-testület szórólapok, valamint hangosító berendezés útján gondoskodik.

III. FEJEZET


1. Felszíni és felszín alatti vizek védelme


10. § (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat (a Darza patakot, a pápai Bakony-ér és azok mellékágait, továbbá a vízel-

              vezető árkokat) eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoz-

              tatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállí-

              tására, a károk megtérítésére. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti nyílt árok és an-

              nak műtárgyainak tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulla-

              dékok eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történő kivezetése csak abban az esetben lehetséges, ameny-

              nyiben az ingatlan előtt szikkasztó árok található.


         (2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természe-

              tes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója)

              – amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el

              – tűrni köteles a szükséges munka elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár.


         (3) A Darza patak, a pápai Bakony-ér és azoknak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai

              mentén lévő partmenti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem akadályozhat-

              ják, a patakokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem veszélyeztethetik.


11. § (1) A vízmű kijelölt védőterületén tervezett tevékenységek engedélyezése a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet

             alapján történhet.


        (2) Tilos a vizek fertőzése és káros szennyezése. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegy-

             szert, azok csomagoló anyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni.

             Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet, vagy egyéb más

             hulladékot juttatni.

             Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányo-

             san megváltoznak.


        (3) A járműbehajtók átereszeinek építése és tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve

             tulajdonosának kötelessége.


   (4) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetve a kiépített árokba történő

        bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles gondoskodni.


        (5) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő- és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anya-

             gok felhasználása tilos.


12. § (1) Tilos ásott, vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat engedély nélkül

              betemetni.


        (2) Kút létesítése esetén, házi vízszükségletek kielégítése céljából, amennyiben nem haladja meg a vízkivétel

             az évi 500 m3 vízmennyiséget, a jegyző hatósági engedélye szükséges. Minden egyéb esetben a vízügyi ha-

             tósági és szakhatósági feladatokat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.


  (3) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel,

       az ivóvizet szennyezni.

2. Szennyvízelhelyezés


13. § (1) A szennyvizet szennyvízcsatornába, vagy közműpótló, zárt szennyvíztározóba kell vezetni. (A vízzáróság

             biztosítása érdekében műanyag akna, vagy vízzáró betonakna építése lehetséges.) Zárt rendszerű szenny-

             víztározó építésénél a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát.


        (2) Tilos a szennyvizet kilocsolni.


        (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és szállítását a közszolgáltatás teljesítésére

             jogosult és kötelezett közszolgáltató, a Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, László

             Miklós u. 1.) végzi, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a hatóságilag kijelölt ürítőhelyre.

3. Földvédelem


14. § (1) Aki olyan tevékenységet folytat, melynek következtében roncsolt földterület keletkezik, annak jogszabályban

              és egyedi kötelezésben meghatározottakon túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.


         (2) A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése végett közterületen hulladékot (üveg, papír) szennyező,

              vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, kiszórni, vagy eldobni tilos.

1. Zaj- és rezgésvédelem


15. § (1) A község közigazgatási területén tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások

              nyugalmát zavarja.


         (2) A belterület határán belül naponta 22.00 órától 7.00 óráig tilos minden olyan tevékenység végzése és készü-

              lék, vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, vagy károsító hang-, illetve

               rezgésterhelést okoz, mint

                   a) az építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást),

                   b) a motoros és elektromos gépek használata.


16. § (1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett határértéket a zajterhelési alapérték és a módo-

              sító tényezők összege határozza meg.


         (2) A zajterhelési határérték megállapításánál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításá-

              ról szóló, 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendeletben foglaltak rendelkezéseit kell alkalmazni.

              

   (3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés jogossága esetén a hatóság az elvégzett vizsgálatok és

        intézkedések során felmerült költségeket az üzemeltetőre átterhelheti.


V. FEJEZET


1. Az ingatlanok és közterület tisztán tartásáról


17. § (1) Az épület tulajdonosa, vagy használója köteles gondoskodni:

               a) az ingatlan tisztán tartásáról, műveléséről, gyomtól, gaztól való megtisztításáról,

               b) az ingatlan előtti járdaszakasz állandó tisztán tartásáról, hó eltakarításáról, síkos járdarészek szórásáról,

                   valamint gyom és gaztól való megtisztításáról,

               c) a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról, az ingatlan előtti árok tisztításáról,

               d) az ingatlan előtti közterületen és az ingatlanról közterületre kihajló fák legallyazásáról, annak érdekében,

                   hogy a közlekedést ne akadályozzák.


          (2) A Képviselő-testület gondoskodik az önkormányzati tulajdonú közterületek tisztán tartásáról, portalanításá-

               ról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, szilárd burkolatú utak tisztán tartásáról, vala-

               mint szeméttárolók elhelyezéséről és ürítéséről.

          

18. § (1) A járdáról a havat naponta többször, hóesést követően azonnal el kell takarítani.


  (2) A járdáról a havat, jeget a közút és a járda között kell elhelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a gépjármű

       forgalmat ne akadályozza.


        (3) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint naponta többször fel kell hinteni. A felhintésre

             bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (pl. homok, hamu, fűrészpor, kőpor) kell használni. A

             szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.


        (4) A járda síkosság mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

VI. FEJEZET


1. A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás


19. § (1) A háztartási hulladék szállítását, tárolását és kezelését a Képviselő-testület a Győr Nagytérségi Hulladék-

              gazdálkodási Önkormányzati Társulás útján valósítja meg.


        (2) A szemetet felhalmozni tilos, azt a megadott szállítási napon történő elszállítás céljából a szolgáltatást végző

             szerv rendelkezésére kell bocsátani.


  (3) Akinél rothadó, vagy bűzös szemét keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul

       gondoskodni kell.

VII. FEJEZET


1. Záró rendelkezések


20. § (1) A Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


         (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselő-testület 6/2002.(IX.04.) önkormány-

              zati rendelete.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése Hatálytalan: 2021.01.01-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése Hatálytalan: 2021.01.01-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése Hatálytalan: 2021.01.01-től