Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete

A helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevéte-

léről 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdé-

sében kapott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség vélemé- nyének kikérésével, a környezet védelméről, tisztaságának kialakításáról, fenntartásáról és védelméről a következőket rendeli el:


I. Fejezet


 Általános rendelkezések


1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) E  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy Homokbödöge közigazgatási területén megállapítsa és

            biztosítsa – a helyi hatóságokra tekintettel – az ember egészségnek és környezetének megóvása érdekében

            a környezeti elemek:

        a) levegőtisztaság,

        b) föld- és víz-,

        c) zaj- és rezgés-,

  valamint a település tisztaságának védelmével kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat.


       (2) A Rendelet hatálya nem terjed ki:

a) veszélyes hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre,

b) arra a zajra és rezgésre, mely

ba) szomszédos, egybeépített más létesítményekbe az épületen átszűrődik,

bb) a természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból   (közműveze-

      ték meghibásodása) származik.

2. Köztisztasági kötelezettségek


2. § (1) A köztisztaság a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek megvalósí-

            tásában mindenki köteles hatékonyan együttműködni, szennyeződést, fertőzést okozó tevékenységektől, ma-

            gatartástól tartózkodni.


 (2) Az egyes ingatlanok tisztaságáról az ingatlan

a) tulajdonosának,

b) használójának (haszonélvezőjének, bérlőjének)

      kötelessége gondoskodni.


(3) A település önkormányzati tulajdonú közterületei rendszeres tisztántartásáról, valamint a szervezett szemét-

     szállításról a Képviselő-testület gondoskodik.


3. Értelmező rendelkezések


3. § (1) Értelmező fogalmak:

     a) települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék

     b) háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, pihenés céljára szolgáló egyéb helyiségekben, a la-

         kás közös használatára szolgáló helyiségekben keletkezett szilárd hulladék pl. salak (beleértve a fűtés-

         ből keletkezett salakot is), rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hul-

         ladék, kerti- és gazdasági hulladék (falomb nyesedék), valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevé-

         kenység folytatásából keletkezett hulladék.

     c) egyéb szilárd hulladék:   lakásban és emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozódott szi-

         lárd hulladék (nagymértékű berendezési tárgy, lom, ágybetét stb.), valamint az azokhoz tartozó területe-

         ken, közterületen bontásból keletkezett építési törmelék.

     d) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, pormentesí-tése, illetve hó- és

         síkosság mentesítése.

     e) hangosító berendezés: bármely hangszóró, vagy más műsorforrás.

     f) járda: a gyalogos közlekedésére rendelt, kiépített és kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától

        az úttest széléig terjed.

     g) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek tisztántartása, a telepü-

         lési szilárd hulladék tárolása, illetve kijelölt lerakóhely elszállítása célját szolgálja.


II. FEJEZET


Levegőtisztaság - védelem


1. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, avar és kerti

hulladék kezelésének és égetésének szabályai


4. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi, valamint kerti és avar hulladék ártalmatlanításáról elsősor-

           ban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról intézkedni kell. Az össze-

           gyűjtésről és saját költségen történő elszállításról annak kell gondoskodnia, akinél az keletkezett.


       (2)[1]


 (3)[2]


 (4) Avart és kerti hulladékot köz- és magánterületen égetni tilos.


5. §[3]


2. Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


6. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező házakban, a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben az arra engedé-

            lyes tüzelőanyagot lehet égetni.


(2) A tüzelőberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot – különösen ipari hulladékot -

     égetni tilos.

3. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok


7. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint úttest felbontásánál keletkezett port - terjedésének megakadá-

            lyozására - vízzel kell nedvesíteni.


 (2) Külterületen építési, bontási, egyéb anyagokat a polgármester által kiadott közterülethasználati engedélyben

      meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamban lehet tárolni.

      Magáterületen engedély nélkül lehet - közegészségügyi szempontból veszélytelen - anyagot tárolni


       (3) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállí-

            tani.


       (4) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, szállításánál köz-, vagy magánterület szennyeződik, a

            szennyeződés előidézője köteles a tisztítási munka elvégzésére.


       (5) A községben a keletkező por képződésének megakadályozására talajterületek növényzettel való beborításá-

            ra kell törekedni.


       (6) A jegyző - a porképzés megakadályozása céljából - jogosult a kertészeti munkák elvégzésének előírására.


8. § (1) Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-

            egészségügyi szabályairól szóló 71/2003.(VI.27.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével

            állati hullát, valamint olyan anyagot, mely a környék levegőjét szennyezi, bűzt áraszt, az egészséget veszé-

            lyezteti, vagy élősködők számára táptalajt nyújt, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.


       (2) Az elhullott állatok tetemét a magántulajdonos az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:

            Hivatal) közreműködésével köteles saját költségére elszállíttatni. A vállalkozóknak egyedi szerződést kell kötni

            állati hulla elszállítására a szolgáltatóval.

  Közúton történt állat elhullását – ha a tulajdonos ismeretlen – a Hivatalnál haladéktalanul be kell jelenteni.


 (3) A Képviselő-testület közigazgatási területén az állati hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról az ATEV

      Fehérjefeldolgozó Rt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.


       (4) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely bűzt

            áraszt és szennyezést eredményez.


4. Allergén növények elleni védekezési szabályok


9. § (1) Az egyes ingatlanok gyom- és allergiát okozó növényzettől – főleg parlagfűtől – való mentesítése, gyomirtása

            a tulajdonos, illetve használó kötelessége.


       (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség elmaradása esetén belterületen - a jegyző határozattal rendeli el

            a közérdekű védekezést. Külterületen a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgató-

            sága jogosult ellenőrizni és eljárni.


       (3) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.


       (4) A területen található allergén növények és parlagfű irtása tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal

            Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakvéleménye az irányadó.


 (5) Az allergén növények – főleg parlagfű – felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyéről, irtásáról az

      okozott allergén megbetegedésekkel kapcsolatos tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról

      a Képviselő-testület szórólapok, valamint hangosító berendezés útján gondoskodik.

III. FEJEZET


1. Felszíni és felszín alatti vizek védelme


10. § (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat (a Darza patakot, a pápai Bakony-ér és azok mellékágait, továbbá a vízel-

              vezető árkokat) eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoz-

              tatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállí-

              tására, a károk megtérítésére. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti nyílt árok és an-

              nak műtárgyainak tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulla-

              dékok eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történő kivezetése csak abban az esetben lehetséges, ameny-

              nyiben az ingatlan előtt szikkasztó árok található.


         (2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természe-

              tes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója)

              – amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el

              – tűrni köteles a szükséges munka elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár.


         (3) A Darza patak, a pápai Bakony-ér és azoknak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai

              mentén lévő partmenti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem akadályozhat-

              ják, a patakokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem veszélyeztethetik.


11. § (1) A vízmű kijelölt védőterületén tervezett tevékenységek engedélyezése a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet

             alapján történhet.


        (2) Tilos a vizek fertőzése és káros szennyezése. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegy-

             szert, azok csomagoló anyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni.

             Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet, vagy egyéb más

             hulladékot juttatni.

             Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányo-

             san megváltoznak.


        (3) A járműbehajtók átereszeinek építése és tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve

             tulajdonosának kötelessége.


   (4) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetve a kiépített árokba történő

        bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles gondoskodni.


        (5) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő- és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anya-

             gok felhasználása tilos.


12. § (1) Tilos ásott, vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat engedély nélkül

              betemetni.


        (2) Kút létesítése esetén, házi vízszükségletek kielégítése céljából, amennyiben nem haladja meg a vízkivétel

             az évi 500 m3 vízmennyiséget, a jegyző hatósági engedélye szükséges. Minden egyéb esetben a vízügyi ha-

             tósági és szakhatósági feladatokat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.


  (3) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel,

       az ivóvizet szennyezni.

2. Szennyvízelhelyezés


13. § (1) A szennyvizet szennyvízcsatornába, vagy közműpótló, zárt szennyvíztározóba kell vezetni. (A vízzáróság

             biztosítása érdekében műanyag akna, vagy vízzáró betonakna építése lehetséges.) Zárt rendszerű szenny-

             víztározó építésénél a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát.


        (2) Tilos a szennyvizet kilocsolni.


        (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és szállítását a közszolgáltatás teljesítésére

             jogosult és kötelezett közszolgáltató, a Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, László

             Miklós u. 1.) végzi, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a hatóságilag kijelölt ürítőhelyre.

3. Földvédelem


14. § (1) Aki olyan tevékenységet folytat, melynek következtében roncsolt földterület keletkezik, annak jogszabályban

              és egyedi kötelezésben meghatározottakon túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.


         (2) A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése végett közterületen hulladékot (üveg, papír) szennyező,

              vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, kiszórni, vagy eldobni tilos.

1. Zaj- és rezgésvédelem


15. § (1) A község közigazgatási területén tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások

              nyugalmát zavarja.


         (2) A belterület határán belül naponta 22.00 órától 7.00 óráig tilos minden olyan tevékenység végzése és készü-

              lék, vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, vagy károsító hang-, illetve

               rezgésterhelést okoz, mint

                   a) az építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást),

                   b) a motoros és elektromos gépek használata.


16. § (1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett határértéket a zajterhelési alapérték és a módo-

              sító tényezők összege határozza meg.


         (2) A zajterhelési határérték megállapításánál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításá-

              ról szóló, 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendeletben foglaltak rendelkezéseit kell alkalmazni.

              

   (3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés jogossága esetén a hatóság az elvégzett vizsgálatok és

        intézkedések során felmerült költségeket az üzemeltetőre átterhelheti.


V. FEJEZET


1. Az ingatlanok és közterület tisztán tartásáról


17. § (1) Az épület tulajdonosa, vagy használója köteles gondoskodni:

               a) az ingatlan tisztán tartásáról, műveléséről, gyomtól, gaztól való megtisztításáról,

               b) az ingatlan előtti járdaszakasz állandó tisztán tartásáról, hó eltakarításáról, síkos járdarészek szórásáról,

                   valamint gyom és gaztól való megtisztításáról,

               c) a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról, az ingatlan előtti árok tisztításáról,

               d) az ingatlan előtti közterületen és az ingatlanról közterületre kihajló fák legallyazásáról, annak érdekében,

                   hogy a közlekedést ne akadályozzák.


          (2) A Képviselő-testület gondoskodik az önkormányzati tulajdonú közterületek tisztán tartásáról, portalanításá-

               ról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, szilárd burkolatú utak tisztán tartásáról, vala-

               mint szeméttárolók elhelyezéséről és ürítéséről.

          

18. § (1) A járdáról a havat naponta többször, hóesést követően azonnal el kell takarítani.


  (2) A járdáról a havat, jeget a közút és a járda között kell elhelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a gépjármű

       forgalmat ne akadályozza.


        (3) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint naponta többször fel kell hinteni. A felhintésre

             bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (pl. homok, hamu, fűrészpor, kőpor) kell használni. A

             szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.


        (4) A járda síkosság mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

VI. FEJEZET


1. A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás


19. § (1) A háztartási hulladék szállítását, tárolását és kezelését a Képviselő-testület a Győr Nagytérségi Hulladék-

              gazdálkodási Önkormányzati Társulás útján valósítja meg.


        (2) A szemetet felhalmozni tilos, azt a megadott szállítási napon történő elszállítás céljából a szolgáltatást végző

             szerv rendelkezésére kell bocsátani.


  (3) Akinél rothadó, vagy bűzös szemét keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul

       gondoskodni kell.

VII. FEJEZET


1. Záró rendelkezések


20. § (1) A Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


         (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselő-testület 6/2002.(IX.04.) önkormány-

              zati rendelete.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2021.01.01-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2021.01.01-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2021.01.01-től.