Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (X.10.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésé-

ben és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az adó mértéke


1. § (1) Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti adóa-

            lap 2 %-a.


       (2)[1]


2. Záró rendelkezések


2. §  (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2015. január 1. napján lép hatályba.


        (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-tes-

             tülete helyi iparűzési adóról szóló, 2/2010.(I.22.) önkormányzati rendelete.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2021.01.01-től.