Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (X.10.) önkormányzati rendelete

A telekadóról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2016. 12. 13

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésé-

ben és 5. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.


2. § A telekadó évi mértéke 1,50-Ft/ m2.


3. § (1) Mentes a telekadó alól a teleknek a rajta lévő épület rendeltetésszerű használatához szükséges része, mely   

           Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítása

           szerint 400 m2.  


      (2) Az (1) bekezdésben rögzített mentesség a vállalkozók üzleti célt szolgáló telkeire nem vonatkozik.


4. § E rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

       és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.


5. §   (1) A Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


         (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-

              testülete telekadóról szóló 15/2012.(XI.16.) önkormányzati rendelete.