Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (VIII.11.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

Hatályos: 2015. 08. 15

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-

vény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pont-

jában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

1. § (1) A kibocsátó köteles a 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11-14. §-aiban foglaltak alapján talaj-

            terhelési díjat fizetni.


       (2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon belül a változás-

            ról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.


       (3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány-vízmennyiség képezi a talaj-

            terhelési díj alapját.


2. § (1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az egyedül élő személy, aki:

               a) időskorúak járadékában, vagy nyugdíj jellegű szociális járadékban részesül, vagy

     b) súlyosan fogyatékos, vagy

     c)  nyugdíjas, s az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb

          összegének 150 %-át.


       (2) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a családban élő személy, akinek családjában

            legalább két olyan személy él, akik az (1) bek. a) és b) pontjában részletezett feltételek valamelyikének meg-

            felelnek.


       (3) A díjmentesség igénybevételéhez - a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg – a kibocsátó köte-

            les az ellátását határozattal igazolni, a saját és háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és ezeket igazolni.

            A határozat, a jövedelem típusának megfelelő igazolás fénymásolatát a bevalláshoz mellékletként be kell csa-

            tolni.


       (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

            III. törvény 10. §-ának (2) – (5) bekezdései az irányadók.


3. §  A talajterhelési díj befizetését Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban:     Önkormányzat)

       12085004-01049402-03000007 számú számlájára kell teljesíteni.


4. §  Az Önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget - a befizetést követő hónap 10. napjá-

        ig – a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

5. § (1) A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a tárgyévet követő év február 28. napjáig adat-

            szolgáltatást teljesít a jegyző részére a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a külön jogszabály

            szerinti, locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével és az ivóvízvezeték meghibásodása

            következtében elszivárgott vízmennyiséggel.


       (2) A Szolgáltató a tárgyévben a közcsatornára rákötők köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról

            a tárgyév július 30-ig, valamint a tárgyévet követő év február 28. napjáig adatot szolgáltat a jegyző részére.


       (3) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésé-

            ben meghatározottakra terjed ki.


       (4) A jegyző a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására és

            a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


       (5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díj-

            mentességben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.


6. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2015. augusztus 15. napján lép hatályba.


       (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat talajterhelési díjról szóló   20/2005.(XII.29.)

            önkormányzati rendelete hatályát veszti.