Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról

Hatályos: 2016. 12. 01

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya az ingatlan nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában Homokbö-

           döge község közigazgatási területén közterületként nyilvántar-tott ingatlanokra terjed ki.


      (2) A Rendeletben közterületen a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény   27. § a) pontjába meghatá-

           rozottakat kell érteni.

2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület haszná-lat) engedély szükséges.


      (2) A közterület használati engedély kérelmet az Adászteveli Közös Önkormányzati   Hivatal Homokbödögei Ki-                       rendeltségéhez kell benyújtani.


      (3) Az I. fokú eljárásnak megfelelő illetékbélyeggel ellátott közterület használati engedély kérelemnek tartalmaznia

           kell:


           a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, telephelyének címét,


           b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel kívánja használni, 


           c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,


           d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: vállalkozói működési engedély)

               egy másolati példányát,


           e) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat egy példányát,


           f) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét és címét.


      (4) A közterület használat
    

           a) állandó jelleggel – határidő nélkül –, vagy


           b) ideiglenes – meghatározott időre, illetőleg feltételek bekövetkeztéig – jelleggel
              engedélyezhető.


     (5) A közterület használati engedély kérelmek elbírálása ügyében a hatáskört a polgármester gyakorolja.


     (6) A közterület használati engedély kérelem benyújtására, visszavonására és a közigazgatási bírság megállapítá-

          sára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonat-

          kozó előírásait kell alkalmazni.


3. § (1) Az olyan közterület használati igényt, melyhez nem kell közterület használati engedélyt kérni, az Adászteveli                    Közös Önkormányzati Hivatal Homokbödögei Kirendeltségéhez, legalább a közterület használatot megelőző 3                    nappal, írásban be kell jelenteni.

           

       (2) Az (1) bekezdésbe foglalt bejelentésnek tartalmaznia kell:
                      a) a bejelentő nevét és címét,
                      b) a közterület használat helyét és célját,
                      c) a közterület használat időtartamát és
                      d) az elfoglalandó közterület nagyságát.

3. A közterület használati engedély


4. § (1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:


            a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakat szekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hir-

                dető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,


            b) árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szol-

                gáló bódé, pavilon) elhelyezésére,


            c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várako-                           zóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére,


            d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,


            e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,


            f) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köz-                          tárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztatótáblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére,


            g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére,


            h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,


            i) alkalmi mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,


            j) vendéglátó ipari előkert céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru-                            kirakodásra,


            k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,


            l) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl.: meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, a                              Képviselő-testület rendeletében meghatározott egyéb célra.


     (2) Az engedélynek tartalmaznia kell:


            a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,


            b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig                               érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,


            c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,


            d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,


            e) zöldterület, közpark használata esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

 

            f) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület használat esetén a munka-, baleset- és                                    egészségvédelmi kikötéseket,


            g) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

4. Építési engedélyhez kapcsolódó közterület használat


5. § (1) Az I. fokú építési hatóság által kiadott építési engedély kiadásával – az abban meghatározott feltételek szerint –

           a közterület használatot a polgármester engedélyezi.


      (2) Új lakás építése esetén - az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig -20 m2 közterület haszná-

           lata díjtalan.


      (3) Egyéb engedélyköteles építkezéseknél - az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított fél évig - 15 m2                          közterület elfoglalása díjtalan.


      (4) Az (1-2-3) bekezdésben foglaltak kizárólag építési anyag tárolására és állvány elhelyezésére vonatkoznak.


      (5) Közterületen tárolt építési anyagot rendben kell tartani: nem kerülhet csapadékvíz elvezető létesítménybe, nem                   akadályozhatja a gyalogos és gépjármű forgalmat. Ettől eltérni csak az engedélyező hatóság rendelkezése

          alapján lehet.

5. Közterület használat tilalmak


6. § (1) Kialakított gépjármű várakozóhelyek egyéb célú igénybevétele tilos!


       (2) Közterületen – bérelt telephely kivételével – karambolos, lejárt forgalmi engedélyű, vagy rendszám nélküli jármű-                   vet, továbbá járműelemeket tárolni tilos!


       (3) A községben az engedélyezett hirdető táblákon túl, tilos mindennemű plakát, falragasz elhelyezése fákon,                           középületek falain, kapuin, közműfenntartó létesítményeken, buszváró helyiségeken.

6. Egyéb rendelkezések


7. § (1) A polgármester díjmentesen engedélyezi közterületen a
       

           a) választási kampány időtartamára ideiglenes hirdető táblák felállítását,
    

           b) közérdekből a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezését.


      (2) Nem kell közterület használati engedély:


           a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,


           b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,


           c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai, távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében

               végzett munkához, 


           d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a

               közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.


           e) a Képviselő-testület által szervezett rendezvényeken
                 ea) a Képviselő-testülettel együttműködő partner,
                 eb) a Képviselő-testület, vagy az együttműködő partnere által meghívott 
                       vendégek közterület használatához.


       (3) Az évenként egyszer megrendezett községi búcsú alkalmával hagyományos közterület használati engedélyeket

            a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell elbírálni.


8. § (1) A közterület használat díjtételeit – rendeltetés szerinti megbontásban – az 1. melléklet   tartalmazza.


       (2) Önálló hirdető berendezés esetén a hirdetési felület képezi a díjszámítás alapját. Kétoldali hirdető felületnél dup-

            lán kell számolni.


9. § (1) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 20.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot állapíthat

            meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel                       szemben, aki a Rendelet 2. § (1) – (2) bekezdésébe, 3. § (1) bekezdésébe, 4. § (1) bekezdésébe és

            6. §-ába foglalt rendelkezéseket megszegi.


       (2) Az (1) bekezdésbe foglalt eljárás hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján indul. 

                     

       (3) A bejelentési eljárás 3.000,-Ft illetékköteles.


       (4) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Homokbö-

            döge Község Önkormányzat 12085004-01049402-02700003 számú, egyéb bevételek számlájára.

7. Záró rendelkezések


10. § (1) A Rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba.


        (2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselő-testület 15/2013.(X.27.) önkormányzati                      rendelete.

  1. Melléklet a 9/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
A közterület használat díjtételeiSorszám                     A közterület használat megnevezése                                  Díjtétel

     A                                                       B                                                                       C


     1.                         A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-

                                 homlokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti                       20,- Ft/m2/hó

                                 védőtető (előtető), hirdető berendezés (fény-

                                 reklám), cég- és címtábla

      2.                        Árusító és egyéb fülke                                                        30,- Ft/m2/hó

      3.1.                     Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye                              100,- Ft/gk./év

      3.2.                     Üzemanyagtöltő állomás                                                     10,- Ft/m2/hó

      3.3.                     Iparvágány                                                                          10,- Ft/m2/hó

      4.1.                     Az egyes létesítményekhez szükséges gépjár-                    500,- Ft/gk./év

                                 mű várakozóhely

      4.2.                     Teher- és különleges gépjárművek, valamint                         100,- Ft/m2/hó

                                 ezek vontatmányainak elhelyezése

      5.                        Önálló hirdető berendezés                                                  100,- Ft/m2/hó

      6.                        TOTO-LOTTÓ láda                                                               20,- Ft/m2/hó

      7.                        Építési munkával kapcsolatos építőanyagok                           10,- Ft/m2/hó

                                 és törmelék

      8.1.                     Idényjellegű árusítás /zöldség, gyümölcs, bazár/                     20,- Ft/m2/nap

      8.2.                     Alkalmi és mozgóárusítás                                                    500,- Ft/nap

      8.3.                     Javító és szolgáltató tevékenység                                           20,- Ft/m2/hó

      9.1.                     Vendéglátó ipari üzlet, kereskedelmi előkert                             10,- Ft/m2/hó

      9.2.                     Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával

                                 hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, áru-                          50,- Ft/m2/hó

                                 kirakodás

     10.1.                    Kiállítás, divatbemutató, sport- kulturális tev.                                   –

     10.2.                    Alkalmi vásár                                                                        10,- Ft/m2/nap

     10.3.                    Mutatványos tevékenység                                                      10,- Ft/m2/nap

                                 Közhasználatú még át nem adott közterület

     11.1.                    ideiglenes hasznosítása                    Belterület                         1,- Ft/m2/év

     11.2.                                                                             Külterület                       0,50 Ft/m2/év

     12.1.                    Élelmiszer kiskereskedelem, pavilon                                        20,- Ft/m2/hó

     12.2.                    Könyv, hírlap árusítás                                                              20,- Ft/m2/hó