Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 06. 11- 2022. 05. 31

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

2017.06.11.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. § E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Homokbödöge Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésekre, valamint az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában:

a) Hivatali helyiség:

aa) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Homokbödögei Kirendeltsége nagyterme 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.

ab) Homokbödöge Művelődési Ház 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.

b) Hivatali munkaidő: Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend

c) Anyakönyvi esemény: a házasságkötés

3. § A házasságkötés a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, az anyakönyvvezető hivatalos közreműködésével, ingyenes alapszolgáltatás.

4. § (1) Az anyakönyvvezetőnek a házasság hivatali helyiségen, vagy hivatali munkaidőn kívüli közreműködése többletszolgáltatásnak minősül, amelynek ellentételezéseként az alábbi díjat kell fizetni:

a) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 10.000,-Ft,

b) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért 5.000,-Ft.

(2) Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél kizárólag akkor működik közre, ha az (1) bekezdés a), b) pontjában meghatározott díjat megfizették.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az Önkormányzat házipénztárába befizetni

5. § Az Önkormányzat kedvezményként biztosítja, hogy a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti díjat nem kell megfizetni, ha a házasulandók legalább egyike a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

6. § (1) A házasság hivatalihelyiségen, vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző engedélyezi. A kérelem ügyében a jegyző esetenként - az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően - dönt. A kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezi, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy

a) a tanúk, – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, továbbá

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,

c) az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt 3.000,-Ft összegű díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt 6.000,- Ft összegű díjazás illeti meg.

(3) A házasságkötésnél történő közreműködésre az anyakönyvvezető és az Önkormányzat megbízási szerződést köt, a 2. mellékletben foglaltak szerint.

8. § A Rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Önkormányzat 12/2013. (VIII.21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.