Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 01- 2022. 05. 30

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az Önkormányzat összesített költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 93.991.312,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 80.063.149,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 13.928.163,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 92.169.105,- forint,

d) a finanszírozási kiadások összege: 1.822.207,- forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 52.130.201 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.385.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 23.211.298 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 800.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 80.063.149 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 80.063.149 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 80.063.149 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 38.789.475 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.666.609 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 33.821.480 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.368.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.609.277 forint,

f) K6. Beruházások - forint,

g K7. Felújítások: 7.404.264 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 510.000 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 92.169.105 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.169.105 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84.254.841 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.914.264 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Kossuth u. páros oldal járda 1.szakasz felújítás 1.578.424 forint,

bb) Kossuth u. páros oldal járda 2. szakasz felújítás 2.472.729 forint,

bc) Tájház szakmai dokumentáció felújítás 375.000 forint,

bd) Műv. ház lépcső felújítás 300.000 forint,

be) Posta lépcső felújítás 212.441 forint,

bf) Kossuth u. páratlan oldalán lévő felújítás 2.465.670 forint.

járda és a Jókai utca járda

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.878.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – előirányzata: 5 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetési főösszegét 35.166.854,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 13.282.453,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 26.846.963,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 40.129.416,- forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,

d) B4. Működési bevételek: 13.282.453 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 13.282.453 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 13.282.453 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.282.453 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 22.674.814 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.595.881 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13.858.721 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,

f) K6. Beruházások: - forint,

g) K7. Felújítások: - forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 40.129.416 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.129.416 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.129.416 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.

12. § A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 5,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,5 fő.

13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 26.846.963 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 155.234 forint,

b) külső finanszírozással 26.691.729 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 155.234 forint, melyből

a) működési célú finanszírozás 155.234 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 26.691.729 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 26.691.729 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

14. § Az Óvoda nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) - beruházás - forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) - felújítás - forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 80.553.625,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 66.780.696,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 13.772.929,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 52.039.689,- forint,

d.) a finanszírozási kiadások összege: 28.513.936,- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 52.130.201 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.385.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 9.928.845 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 800.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 66.780.696 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 66.780.696 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.980.696 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 800.000 forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 16.114.661 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.070.728 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 19.962.759 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.368.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.609.277 forint,

f) K6. Beruházások: - forint,

g) K7. Felújítások: 7.404.264 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 510.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 52.039.689 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.039.689 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.125.425 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.914.264 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Kossuth u.páros oldal járda 1.szakasz felújítás 1.578.424 forint,

bb) Kossuth u.páros oldal járda 2. szakasz felújítás 2.472.729 forint,

bc) Tájház szakmai dokumentáció felújítás 375.000 forint,

bd) Műv. ház lépcső felújítás 300.000 forint,

be) Posta lépcső felújítás 212.441 forint,

bf) Kossuth u. páratlan oldalán lévő felújítás 2.465.670 forint.

járda és a Jókai utca járda

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 4.878.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből: általános tartalék 0 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – köz- foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 5 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költség- vetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezés

28. § E rendelet 2021. év március 1. napján lép hatályba.