Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 03. 15- 2021. 11. 30

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.03.15.

Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja, a következők szerint:

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőséget teremt,

c) fórumot szervez a művelődési közösségek vezetőinek részételével, ahol a művelődési közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait elsősorban az általa fenntartott és működtett Művelődési ház- Közösségi Színtér helyszínen valósítja meg.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében a Művelődési ház-Közösségi Színteret működteti, melynek címe: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.

(2) A Művelődési ház-Közösségi Színtér nem önálló jogi személy, fenntartója az Önkormányzat.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében közművelődési szakembert foglalkoztat.

(4) A Művelődési ház-Közösségi Színtér nyitva tartását, bérleti- és használati díjait a HÁZIREND és Homokbödöge Község Önkormányzata 22/2016.(III.24.) határozata tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Közösségi színtér működtetését költségvetéséből, az alábbi források felhasználásával finanszírozza:

a) a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás

b) az önkormányzati saját bevétel,

c) önkormányzati támogatás,

d) pályázati forrás.

5. A közművelődési feladatellátásban együttműködő partnerek

5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködik az alábbi intézményekkel és szervezetekkel:

a) Homokbödöge Óvoda

b) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI

c) Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány

d) Homokbödögéért Közalapítvány

e) Optikai csalódások Kulturális és Táncegyesület

f) Nemzeti Művelődési Intézet

(2) Az Önkormányzat a Rendeletet 5 évente felülvizsgálja.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) A Rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület a helyi közművelődésről szóló 5/2000. (VI.12.) önkormányzati rendelete.