Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Homokbödöge Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást, 155.027.902 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 139.033.065 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 15.994.837 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Polgármester az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit és kiadásait – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Polgármester az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Polgármester az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Polgármester az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Polgármester az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 8., a 9. és a 10. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Polgármester az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 11. és 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Polgármester az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a 13. és a 14. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A Polgármester utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § A Polgármester utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47.013.049

47.039.791

47.039.791

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16.477.776

16.749.586

16.749.586

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12.828.020

13.711.800

13.711.800

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15.907.253

11.811.552

11.811.552

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.094.550

2.094.550

1.5.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

-

2.556.663

2.556.663

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

115.640

115.640

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(2.1.+…+.2.5.)

5.291.695

5.291.695

4.586.097

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5.291.695

5.291.695

4.586.097

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)

-

62.155.505

62.155.505

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

207.000

207.000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

61.948.505

61.948.505

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

56.953.659

56.953.659

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7.190.000

4.112.280

4.102.969

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

5.650.000

4.000.530

4.000.530

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1.750.000

2.127.603

2.127.603

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3.900.000

1.872.927

1.872.927

4.2.

Gépjárműadó

1.300.000

-

-

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200.000

15.311

6.000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

40.000

96.439

96.439

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

25.624.386

22.167.753

21.058.969

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7.153.666

6.537.112

6.537.112

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8.422.180

7.720.927

7.720.927

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1.414.140

882.697

882.697

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4.270.326

4.346.184

3.667.866

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4.364.074

2.058.414

1.627.948

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

70.000

70.000

5.10.

Egyéb működési bevételek

-

552.419

552.419

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

40.000

40.000

40.000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

40.000

40.000

40.000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4.008.414

4.008.414

3.184.468

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4.008.414

4.008.414

3.184.468

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9.000.000

9.000.000

-

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.000.000

9.000.000

-

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

98.167.544

153.815.438

142.167.799

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6.827.775

6.827.775

9.217.188

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.827.775

6.827.775

9.217.188

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

3.642.915

3.642.915

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

3.642.915

3.642.915

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

6.827.775

10.470.690

12.860.103

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (9+16)

104.995.319

164.286.128

155.027.902

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

81.242.006

85.069.325

80.429.896

1.1.

Személyi juttatások

34.191.155

35.046.884

33.779.975

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.520.213

5.557.792

5.543.003

1.3.

Dologi kiadások

36.234.596

39.507.459

36.389.801

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.597.000

3.197.000

3.055.140

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.669.042

1.760.190

1.661.977

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

61.148

61.148

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.173.365

1.173.365

1.075.602

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

525.677

525.677

525.227

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

21.470.313

75.113.095

54.901.938

2.1.

Beruházások

-

757.936

757.936

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20.920.313

73.405.159

53.194.002

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

51.716.429

51.716.429

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

550.000

950.000

950.000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

550.000

950.000

950.000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

402.477

402.477

-

3.1.

Általános tartalék

402.477

402.477

-

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

103.114.796

160.584.897

135.331.834

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
(5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.880.523

3.701.231

3.701.231

7.3.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1.880.523

3.701.231

3.701.231

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

104.995.319

164.286.128

139.033.065

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

47.013.049

47.039.791

47.039.791

Személyi juttatások

17.466.097

17.428.518

16.179.917

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

5.291.695

5.291.695

4.586.097

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

2.526.082

2.563.661

2.563.661

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

20.786.931

24.741.863

22.566.664

4.

Közhatalmi bevételek

7.190.000

4.112.280

4.102.969

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

3.597.000

3.197.000

3.055.140

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

4.008.414

4.008.414

3.184.468

Egyéb működési célú
kiadások

1.699.042

1.760.190

1.661.977

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

402.477

402.477

-

7.

Egyéb működési bevételek

10.706.598

8.890.157

8.601.695

8.

9.

11.

Költségvetési bevételek
összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+9.)

74.209.756

69.342.337

67.515.020

Költségvetési
kiadások összesen
(1.+...+09.)

46.477.629

50.093.709

46.027.359

12.

Hiány belső finanszírozásának
bevételei (13.+…+17. )

6.659.208

10.302.123

12.691.536

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

13.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

6.659.208

6.659.208

9.048.621

Likviditási célú hitelek
törlesztése

14.

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

15.

Betét visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

16.

Egyéb belső finanszírozási
bevételek

-

3.642.915

3.642.915

Kölcsön törlesztése

17.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei (18+19.)

Forgatási célú belföldi,
külföldi értékpapírok
vásárlása

18.

Likviditási célú hitelek,
kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

19.

Értékpapírok bevételei

Belső finanszírozású kiadások

20.

Működési célú finanszírozási
bevételek összesen (12.+19.)

6.659.208

10.302.123

12.691.536

Működési célú
finanszírozási
kiadások összesen
(12.+...+19.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)

80.868.964

79.644.460

80.206.556

KIADÁSOK
ÖSSZESEN (11.+20.)

46.477.629

50.093.709

46.027.359

22.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

27.732.127

19.248.628

21.487.661

23.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

34.391.335

29.550.751

34.179.197

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú
támogatások ÁH-n belülről

-

62.155.505

62.155.505

Beruházások

702.412

702.412

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

56.953.659

56.953.659

1.-ből EU-s forrásból
megvalósuló beruh.

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

20.920.313

73.405.159

53.194.002

4.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

9.000.000

9.000.000

-

3.-ból EU-s forrásból
megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás
(közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

550.000

950.000

950.000

6.

Egyéb felhalmozási célú
bevételek

40.000

40.000

40.000

Tartalékok

10.

Költségvetési bevételek
összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+08.)

9.040.000

71.195.505

62.195.505

Költségvetési kiadások
összesen:
(1.+3.+5.+...+08.)

21.470.313

75.057.571

54.846.414

11.

Hiány belső finanszírozás
bevételei ( 12+…+18)

6.659.208

6.659.208

9.048.621

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

6.659.208

6.659.208

9.048.621

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási
bevételek

Befektetési c.belföldi, külföldi
értékp. vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei
(20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek,
kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási
bevételek

25.

Felhalmozási célú
finanszírozási bevételek
összesen (11.+19.)

6.659.208

6.659.208

9.048.621

Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások
összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN
(10+25)

15.699.208

77.854.713

71.244.126

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(10+25)

21.470.313

75.057.571

54.846.414

27.

Költségvetési hiány:

12.430.313

3.862.066

-

Költségvetési többlet:

-

-

7.349.091

28.

Tárgyévi hiány:

5.771.105

-

-

Tárgyévi többlet:

-

2.797.142

16.397.712

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Fűnyíró

167.900

2020.

0

167.900

167.900

167.900

Fűnyíró

91.700

2020.

0

91.700

91.700

91.700

Hangszórók

76.850

2020.

0

76.850

76.850

76.850

Projektor + tartozékai

365.962

2020.

0

365.962

365.962

365.962

ÖSSZESEN:

702.412

0

702.412

702.412

702.412

LED panel - Óvoda

55.524

2020.

0

55.524

55.524

55.524

ÖSSZESEN:

55.524

0

55.524

55.524

55.524

MINDÖSSZESEN:

757.936

0

757.936

757.936

757.936

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Művelődési Ház előtető

469.580

2020.

0

500.000

469.580

469.580

Hb., Kossuth utca járda felújítása

4.955.640

2019-2021.

2.539.898

3.984.159

1.007.993

3.547.891

Bébi szennyvíztisztító telep felújítása

62.101.026

2018-2021.

10.384.597

51.716.429

51.716.429

62.101.026

Hb, Kossuth u. 12. ingatlan
állagmegóvás

0

2020-2021.

0

500.000

0

0

Műv. ház lépcső felújítás

0

2020-2021.

0

270.000

0

0

Műv. ház oldal ajtók cseréje

0

2020-2021.

0

500.000

0

0

Posta épület külső felújítása

0

2020-2021.

0

800.000

0

0

Bakonyalja Turistaház felújítása

0

2019-2020.

0

15.134.571

0

0

ÖSSZESEN:

67.526.246

12.924.495

73.405.159

53.194.002

66.118.497

6. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)

01

Forintban!

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47.013.049

47.039.791

47.039.791

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16.477.776

16.749.586

16.749.586

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12.828.020

13.711.800

13.711.800

1.3.

Önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.
feladatainak támogatása

15.907.253

11.811.552

11.811.552

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.094.550

2.094.550

1.5.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

-

2.556.663

2.556.663

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

115.640

115.640

2.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (2.1.+…+.2.5.)

5.291.695

5.291.695

4.586.097

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5.291.695

5.291.695

4.586.097

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (3.1.+…+3.5.)

-

62.155.505

62.155.505

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

207.000

207.000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

61.948.505

61.948.505

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

56.953.659

56.953.659

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7.190.000

4.112.280

4.102.969

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

5.650.000

4.000.530

4.000.530

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1.750.000

2.127.603

2.127.603

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3.900.000

1.872.927

1.872.927

4.2.

Gépjárműadó

1.300.000

-

-

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200.000

15.311

6.000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

40.000

96.439

96.439

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10.706.598

8.890.157

8.601.695

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.534.917

4.825.731

4.825.731

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

70.000

905.277

905.277

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1.414.140

882.697

882.697

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.578.175

1.654.033

1.365.571

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2.109.366

-

-

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

70.000

70.000

5.10.

Egyéb működési bevételek

-

552.419

552.419

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

40.000

40.000

40.000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

40.000

40.000

40.000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4.008.414

4.008.414

3.184.468

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4.008.414

4.008.414

3.184.468

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9.000.000

9.000.000

-

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.000.000

9.000.000

-

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

83.249.756

140.537.842

129.710.525

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
(10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6.659.208

6.659.208

9.048.621

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.659.208

6.659.208

9.048.621

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

3.642.915

3.642.915

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

3.642.915

3.642.915

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

6.659.208

10.302.123

12.691.536

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

89.908.964

150.839.965

142.402.061

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46.075.152

49.691.232

46.027.359

1.1.

Személyi juttatások

17.466.097

17.428.518

16.179.917

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.526.082

2.563.661

2.563.661

1.3.

Dologi kiadások

20.786.931

24.741.863

22.566.664

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.597.000

3.197.000

3.055.140

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.699.042

1.760.190

1.661.977

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

61.148

61.148

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.173.365

1.173.365

1.075.602

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

525.677

525.677

525.227

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

21.470.313

75.057.571

54.846.414

2.1.

Beruházások

-

702.412

702.412

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20.920.313

73.405.159

53.194.002

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

51.716.429

51.716.429

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

550.000

950.000

950.000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

550.000

950.000

950.000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

402.477

402.477

-

3.1.

Általános tartalék

402.477

402.477

-

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

67.947.942

125.151.280

100.873.773

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

21.961.022

25.688.685

25.688.685

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.880.523

3.701.231

3.701.231

7.3.

Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása
(intézményfinanszírozás)

20.080.499

21.987.454

21.987.454

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

21.961.022

25.688.685

25.688.685

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

89.908.964

150.839.965

126.562.458

Éves
engedélyezett
létszám
előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak
létszáma (fő)

5

5

5

7. melléklet

Költségvetési
szerv
megnevezése

Homokbödöge Óvoda

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok)

02

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+.1.10.)

14.917.788

13.277.596

12.457.274

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.618.749

1.711.381

1.711.381

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8.352.180

6.815.650

6.815.650

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2.692.151

2.692.151

2.302.295

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2.254.708

2.058.414

1.627.948

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (2.1.+…+.2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.
ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
ÁH-n bevlülről

2.4.

2.3.-ből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
(4.1.+4.2.)

4.1

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér.ÁH-n belülről

4.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei ÁH-n bevlülről

4.3

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)

14.917.788

13.277.596

12.457.274

9.

Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)

20.249.066

22.156.021

22.156.021

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

168.567

168.567

168.567

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
(intézményfinanszírozás)

20.080.499

21.987.454

21.987.454

9.4.

9.3-ból kp-i - állami támogatás
(köznevelési, étkeztetési)

15.958.400

16.842.180

16.842.180

9.5.

- bérkompenzáció

233.238

231.583

231.583

9.6.

- rendkívüli önkormányzati támogatás

-

-

-

9.7.

- önkormányzati támogatás

3.888.861

4.913.691

4.913.691

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

35.166.854

35.433.617

34.613.295
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35.166.854

35.378.093

34.402.537

1.1.

Személyi juttatások

16.725.058

17.618.366

17.600.058

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.994.131

2.994.131

2.979.342

1.3.

Dologi kiadások

15.447.665

14.765.596

13.823.137

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

-

55.524

55.524

2.1.

Beruházások

-

55.524

55.524

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)

35.166.854

35.433.617

34.458.061

Éves
engedélyezett
létszám
előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak
létszáma (fő)

-

-

-

8. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti

A

B

Előző év

Tárgyév

I. Immateriális javak

01.

334.220

9.830

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

202.197.779

253.460.043

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

185.862.226

185.031.182

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

3.616.906

3.200.090

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

12.718.647

65.228.771

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1.600.000

1.600.000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.600.000

1.600.000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

14.463.877

19.928.082

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

218.595.876

274.997.955

I. Készletek

46.

167.500

167.500

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

167.500

167.500

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

194.400

114.985

III. Forintszámlák

51.

9.214.155

13.657.944

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

9.408.555

13.772.929

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

5.451.414

1.604.118

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1.466.935

1.420.877

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

48.847.647

45.905.559

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

55.765.996

48.930.554

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-2.363.000

5.154.146

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

504.620

531.430

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

282.079.547

343.554.514

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

Előző év Tárgyév

A

B

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

257.370.527

257.370.527

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

52.123.119

52.123.119

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1.546.078

1.546.078

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-83.224.875

-79.229.559

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

3.995.316

51.395.030

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

231.810.165

283.205.195

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1.880.523

1.822.207

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

2.201.481

2.296.990

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

4.082.004

4.119.197

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

46.187.378

56.230.122

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

282.079.547

343.554.514

10. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft)

1

Pénzkészlet
2020. január 1-jén
ebből:

9.408.555

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

9.214.155

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

194.400

4

Bevételek ( + )

130.926.832

5

Kiadások ( - )

126.562.458

6

Záró pénzkészlet
2020. december 31-én
ebből:

13.772.929

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

13.657.944

8

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

114.985

11. melléklet

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

129.710.525

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

100.873.773

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

28.836.752

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

12.691.536

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

25.688.685

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-12.997.149

A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)

15.839.603

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)

00

C) Összes maradvány (=A+B)

15.839.603

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

4.051.153

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11.788.450

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

12. melléklet

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredmény kimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi
időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3.797.619

3.692.619

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7.275.084

6.640.515

03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
(=01+02+03) (04=01+02+03)

11.072.703

10.333.134

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

44.903.761

47.039.791

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12.348.360

4.267.728

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

33.342.543

57.516.104

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1.970.020

1.962.464

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)

92.564.684

110.786.087

09 Anyagköltség

3.812.376

1.778.480

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12.780.155

12.388.893

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15)

16.592.531

14.167.373

13 Bérköltség

12.435.215

9.796.826

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7.480.409

6.285.298

15 Bérjárulékok

3.279.201

2.527.904

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19)

23.194.825

18.610.028

VI Értékcsökkenési leírás

18.946.242

8.599.629

VII Egyéb ráfordítások

40.942.706

28.347.161

A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22))

3.961.083

51.395.030

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

34.233

0

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
(<=18a) (26>=27)

0

0

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
(=16+17+18) (28=24+…+26)

34.233

0

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31)

0

0

B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33)

34.233

0

C) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40)

3.995.316

51.395.030

13. melléklet

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

12.457.274

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

34.458.061

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22.000.787

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22.156.021

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22.156.021

A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)

155.234

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

155.234

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

155.234

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

14. melléklet

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA Eredmény kimutatása

Megnevezés

Előző
időszak

Módosítások

Tárgyi
időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8.892.018

8.537.481

03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

8.892.018

8.537.481

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21.508.428

21.987.454

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

156.412

0

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2.636

0

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)

21.667.476

21.987.454

09 Anyagköltség

8.203.597

8.010.803

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

1.462.995

1.541.106

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15)

9.666.592

9.551.909

13 Bérköltség

14.004.776

16.566.010

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3.040.946

1.752.392

15 Bérjárulékok

3.200.436

3.073.745

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19)

20.246.158

21.392.147

VI Értékcsökkenési leírás

177.229

221.230

VII Egyéb ráfordítások

184.834

0

A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22))

284.681

-640.351

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételek

0

0

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
(<=18a) (26>=27)

0

0

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
(=16+17+18) (28=24+…+26)

0

0

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31)

0

0

B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

C) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40)

284.681

-640.351