Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Falugondnoki Szolgálatról

Hatályos: 2023. 01. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Falugondnoki Szolgálatról

2023.01.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. § (4) bekezdése és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 39. § (1-3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a Homokbödöge község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3. §-ában megjelölt személyekre.

(2) A falugondnoki szolgáltatás célját az Szt. 60. § (1) bekezdése tartalmazza.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) A falugondnok által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) működési engedélyhez kötött tevékenység.

(2) A falugondnokot - minősített szavazati aránnyal - a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel.

(3) A falugondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő március 31-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. § (1) A Szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) Közreműködés az

aa) étkeztetésben,

ab) házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

ad) családsegítő szolgálat igénybevételének támogatásában.

b) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

c) Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) egészségügyi intézménybe szállítás,

cb) egyéb gyermekszállítás.

(2) A Szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a Szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

4. Étkeztetésben való közreműködés

4. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) az étel házhoz szállításával biztosítja a Képviselő-testület által megállapított szociális étkeztetést

(2) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként a Képviselő-testület rendelete alapján megállapított térítési díjat köteles fizetni.

(3) Szociális étkeztetés hiányában a Szolgálat közreműködik a rászorulók részére a leg- közelebbi közétkeztetési pontról megrendelt étel kiszállításában.

(4) A (3) bekezdésbe foglalt szállításért külön díjat nem kell fizetni.

(5) Az étkeztetésben való közreműködés a Szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.

5. A házi segítségnyújtásban való közreműködés

5. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a Szolgálat biztosítja igény és a szolgáltatást ellátó intézménnyel kötött ez irányú megállapodás esetén

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását,

b) a házi gondozói – nem szakmai jellegű – feladatok ellátását (pl. bevásárlás, gyógyszer kiváltás, favágás, fa behordása, takarítás, bevásárlás).

(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó Szolgáltatás térítésmentes és kötelezően ellátandó feladat.

6. Közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés

6. § (1) A Szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát az önkormányzat és a lakosság, valamint az önkormányzat intézményei és a lakosság között.

a) A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.

b) A Szolgálat köteles a lakosságtól érkező, az önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítania az illetékes vezető (polgármester, jegyző) felé.

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a Szolgálat számára kötelező.

(3) A feladat ellátásáért a Szolgálatnak térítés nem jár.

7. Családsegítő szolgálat támogatása

7. § (1) A családsegítésben való közreműködés során a Szolgálat közreműködik az ellátás biztosításában

a) a családgondozó és a gyermekjóléti szakszolgálat munkatársának ellátotthoz való szállításával, és/vagy

b) az ellátott, vagy családja Családsegítő Központba, majd onnan településre történő szállításával,

c) a családsegítő szolgálattal folyamatos párbeszéd folytatásával, észrevételei, tapasztalatai továbbításával.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladatok közül a szállítási feladatot akkor kell ellátni, ha a vonatkozó, szociális ellátásra való jogosultságot előíró határozat ezt kifejezetten tartalmazza. Az egyéb, nem szállításhoz kapcsolódó feladat ellátása kötelező.

(3) A családsegítéshez kapcsolódó Szolgáltatás térítésmentes.

8. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

8. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, vagy egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, vagy onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) Az (1) bekezdésbe foglalt szállítási feladatot a falugondnok – a sürgős, azonnali ellátást igénylő esetek kivételével – a polgármester engedélye alapján teljesítheti.

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:

a) az igénylő egészségügyi állapotát,

b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.),

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(4) A szállítási szolgáltatás történhet

a) térítésmentesen, vagy

b) térítési díj megállapításával.

(5) Térítésmentes a településen és a helyi alapellátási körzeten belüli, háziorvoshoz történő szállítás (Bakonyjákó, Németbánya községek területén), ha

a) a szállításra sürgősségi ellátás miatt került sor,

b) az ellátás más módon nem, vagy csak aránytalan hátrány elszenvedése árán biztosítható,

c) az ellátás igénybevétele tömegközlekedési eszközzel nem megoldható, és az ellátást igénybevevő családjában nincs saját tulajdonú üzemképes gépjármű, vagy a jármű vezetésére alkalmas személy.

(6) Térítésköteles az (5) bekezdési körbe nem sorolható igénybevétel, különösen:

a) a helyi alapellátási körzeten kívüli háziorvoshoz történő szállítás (kivéve, ha a sürgősségi ellátás más módon nem biztosítható),

b) egyéb egészségügyi ellátásra, szakrendelőbe történő szállítás, a gyógyszer kiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása, amennyiben a mentességet az igénylő szociális helyzete nem indokolja.

9. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

9. § (1) Az óvodai nevelést ellátó intézmény neve és székhelye: Homokbödöge Óvoda, 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 53.

(2) Az általános iskolai nevelést és oktatást és alapfokú művészeti nevelést és oktatást ellátó intézmény neve és székhelye: Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei Telephely (a továbbiakban: Iskola), 8563 Homokbödöge, Jókai u. 6.

(3) Az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat közigazgatási területén lakó gyermekek egészségügyi intézménybe és onnan vissza a közigazgatási területre történő szállítását.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt szolgáltatás térítésmentes és kötelezően ellátandó feladat.

(5) A Szolgálat egyéb, a (3) bekezdésben nem megjelölt intézménybe történő rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselő-testületi határozat alapján végezhet. Ez a feladatellátás a Szolgálat számára - a határozatban foglaltaknak megfelelően - lehet kötelező, vagy nem kötelező feladat.

(6) A szállítási szolgáltatás ingyenes, kivéve az (5) bekezdés szerinti szállítási szolgáltatást, ha a határozat térítési díjfizetési kötelezettséget is ír elő.

10. § (1) A Szolgálat eseti jelleggel közreműködik az iskoláskorú gyermekek szállításában, különösen abban az esetben, ha az Iskola kijelölt oktatási intézmény fenntartója a tanulók iskolai rendezvényre, kulturális-, vagy sporteseményre történő eseti szállítását kéri.

(2) A nem az Iskola kijelölt intézményben tanuló gyermekek esetében - a szülők kérése alapján - a Szolgálat eseti jelleggel közreműködik az iskoláskorú gyermekek szállításában, ha az intézmény munkarendje, programja nem igazodik a tömegközlekedés rendjéhez, és így a tanulók intézménybe, vagy onnan a település közigazgatási területére jutása nem megoldható.

(3) A Szolgálat számára az (1) és (2) bekezdésekben részletezett feladat ellátását a polgármester engedélyezheti. A 9. § (4) és 10. § (1) és (2) bekezdéseiben részletezett feladatok ellátása nem akadályozhatja aránytalanul a Szolgálatot egyéb, kötelező feladatainak ellátásában.

10. Egyéb szolgáltatások

11. § (1) A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó szállítási, anyagbeszerzési feladatok,

c) az önkormányzati, közösségi rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

d) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

e) egyéb szolgáltatási jellegű feladatok.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett, egyéb szolgáltatási tevékenységek ellátása nem akadályozhatja aránytalanul a Szolgálatot egyéb, kötelező feladatainak ellátásában.

(3) A személyszállításért térítési díjat kell fizetni, különösen

a)a Munkaügyi Központba szállítás,
b)látogatás (kórházi, szociális otthoni, stb.), családi eseményeken való részvétel, nagy bevásárlás céljára történő személyszállítás
esetén.
(4)A szállításért nem kell térítési díjat fizetni
a)a (3) bekezdésben meghatározott esetekben, szociális rászorultság esetén, amennyiben a mentességet a polgármester, vagy a Képviselő-testület határozatban állapítja meg,
b)önkormányzati, vagy egyéb települési rendezvényre szállítás esetén,
c)az önkormányzati feladatellátáshoz tartozó szállítási, anyagbeszerzési feladatok ellátásakor,
d)a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulása érdekében végzett, a polgár-mester, vagy a Képviselő-testület döntésén alapuló feladatok ellátása során,
e)helyi civil szervezetek részére, együttműködési megállapodás, vagy Képviselő-testületi határozat alapján végzett szolgáltatás esetén.
(5)A Szolgálat köteles ellátni az egyéb, fentebb nem részletezett feladatokat is, ha azok ellátására a polgármester utasítja, vagy intézkedése kötelezi, és az nem ellentétes a Rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.

11. A Szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

12. § (1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(2) Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.

12. A Szolgáltatás igénybevételi rendszere

13. § (1) A Szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége: egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg, más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.

(2) Ahol a Rendelet a szolgáltatás engedélyezését kérelemhez köti, ott a szolgáltatás igénybevételét kérvényezni kell. Lehetőség van arra, hogy a Képviselő-testület hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Az igénybevétel engedélyezéséről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét a döntésről értesíteni kell.

(3) Az egyes ellátások elrendeléséről, engedélyezéséről a falugondnokot is tájékoztatni kell. A Szolgáltatás iránti kérelem, engedély és teljesítés igazolás nyomtatványmintáját a Rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében külön határozatot nem kell hozni. A Szolgáltatás igénybevételének jogosságát a polgármester ítéli meg.

(5) A kérelem elutasítását alakszerű határozatba kell foglalni.

14. § (1) Jogosulatlan igénybevétel gyanúja esetén a polgármester haladéktalanul intézkedik a kivizsgálásra. A jogtalanul igénybe vett szolgáltatásokért a térítési díjköteles szolgáltatásokra általánosan előírt térítési díj kettőszeresét kell alkalmazni, és meg kell vizsgálni a falugondnok felelősségét is.

(2) Amennyiben fennáll a lehetősége, hogy a falugondnok mulasztása, vagy szándékossága közrehatott a jogosulatlan igénybevételnél, - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek figyelembevételével - a falugondnok vétkességének mértékét is ki kell vizsgálni, és a szükséges intézkedést meg kell tenni.

(3) A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások árát nem fizette meg. A kizárást mindaddig érvényben kell tartani, ameddig a tartozás kiegyenlítésre nem került. Ha a tartozás időtartama a 6 hónapot meghaladta, a kizárást - a tartozás megfizetésétől számított 6 hónapig - továbbra is fenn kell tartani.

13. A Szolgálat ellátása

15. § (1) A Szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok, a szolgálat rendelkezésére bocsátott gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásának és a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(3) A feladatokat a falugondnok heti 40 órás átlagos munkaidejű munkarend szerinti időben köteles ellátni. A falugondnok munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

(4) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítésről a polgármester Adásztevel Község Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, vagy egyéb módon gondoskodik.

(5) Az eseti helyettesítéssel üzemelő Szolgálat csak a kötelezően ellátandó feladatokra terjed ki.

14. A falugondnok egyéb feladatai

16. § (1) Amennyiben a falugondnok Szolgálattal kapcsolatos feladatai munkaidejét nem töltik ki, a munkaidőkerete mértékéig egyéb feladatokkal is megbízható. Ezek keretében különösen

a) részt vesz a község közterületeinek karbantartásában, gondozásában,

b) az önkormányzati tulajdonú intézményekben, épületeken, ingatlanokon kisebb, szakértelmet nem igénylő karbantartási munkákat végez,

c) szervezi, segíti és felügyeli a közhasznú munkavégzést,

d) a rendeletben nem meghatározott szolgáltatási feladatokat végez.

(2) A falugondnok az (1) bekezdés szerinti feladatait a polgármester irányításával és utasítása szerint végzi.

15. Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj

17. § (1) A Rendeletben meghatározott térítésköteles szolgáltatásokért a 4. mellékletben meghatározott térítési díjakat kell fizetni.

(2) A térítési díjak mértékét évente felül kell vizsgálni.

18. § (1) A szállítási feladatok esetén a szállítás engedélyezését követően – de a szolgáltatás megkezdése előtt – az igénylőnek előleget kell fizetni.

(2) Az előleget a várható – minimális – szolgáltatási díjjal azonos mértékben kell megállapítani. Az előleget a polgármester a falugondnok közreműködésével határozza meg.

(3) A szolgáltatás teljesítését követően, a tényleges díjról a menetlevél és az egyéb bizonylatok alapján az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 15 napon belül számlát állít ki.

(4) A számla és a megfizetett előleg közti különbözetet az igénybe vevőnek 8 napon belül kell megfizetni.

19. § (1) Az előleget, a végszámla és az előleg közti különbözetet, a szolgáltatást igénylőkészpénz-átutalási megbízáson, postai feladással, vagy házipénztári befizetéssel teljesíti.

(2) Amennyiben az előleg befizetése postai készpénz-átutalási megbízáson a szolgáltatás igénybevétele előtt nem teljesíthető, a polgármester engedélyezheti, hogy az előleget a falugondnok nyugta ellenében átvegye. A falugondnok – a szolgáltatást követő első munkanapon – az átvett előleget a házipénztárba befizeti.

20. § (1) Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a megteendő kilométer, vagy a várakozásai idő előre nem ismert, a térítési díjat a szolgáltatás befejeztével kell - számla ellenében - kiegyenlíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetést – csak kivételesen indokolt esetben – a polgármester engedélyezheti.

21. § (1) Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatoknál a falugondnok átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási előleget, melynek maradványát a vásárlás befejeztével, ismételt átvételi elismervény fejében adja vissza. A tényleges kiadásokkal nyugta alapján köteles elszámolni a Szolgáltatást igénybevevőnek. Az elszámolás megtörténtét az igénybevevő aláírásával igazolja. Az átvételi elismervény, az elszámolás és az elismervény mintáját a Rendelet 5., 6. és 7. melléklete tartalmazza.

(2) A leigazoltatott elszámolást a falugondnoknak 3 hónapig meg kell őrizni.

16. Hatályba léptető rendelkezés

22. § A Rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

A Szolgáltatás iránti kérelem - Engedélyhez (Képviselő-testületi, polgármesteri) kötött szállításhoz

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Kérem a Szolgáltatás engedélyezését……………………………………………………. szállítás céljára.

Az igénybevétel kért kezdő időpontja:

Szállítási cél:

A kérelem rövid indokolása:

A szolgáltatási díj megfizetését vállalom.

Homokbödöge, 202... … hó … nap

…………………………….

Kérelmező aláírása

2. melléklet

ENGEDÉLY - Szolgáltatás teljesítésére

Engedélyezem a falugondnoknak, hogy………………….…. (név) ……………………..(lakcím) kérelmének megfelelően, a szállítást elvégezze.

A Szolgáltatás kezdő időpontja:

202... év … hó … nap ... óra … perc

A várható Szolgáltatási teljesítés:

..…. km

A Szolgáltatás igénybevételéért ……..….. Ft azaz…………………………………… forint előleget állapítok meg, amelyet a Szolgáltatást megelőzően kell megfizetni. A végszámla és az előleg közti különbözetet, a Szolgáltatást igénybevevőnek a számla kézhezvételét követő 8 napon belül kell kiegyenlíteni.

A falugondnok a Szolgáltatást csak akkor kezdheti meg, ha az igénylő az előleg befizetését igazolta.

Homokbödöge, 202... … hó … nap

........................................
Polgármester aláírása

3. melléklet

A TELJESITÉS IGAZOLÁSA

Név:

Lakcím:

Aláírásommal igazolom a Szolgálat teljesítését.

Az igénybevétel kezdő időpontja:

202… év … hó … nap ... óra … perc (km óra állása: ……….)

Az igénybevétel záró időpontja:

202… év … hó … nap ... óra … perc (km óra állása: ……….)

Teljesített km:

……….

Szolgáltatási díj:

teljesített km x szolgáltatási díj
(+ állásidő díj) = ……….……Ft

Megfizetett előleg:

………..……Ft

Fizetendő különbözet:

………..……Ft

Homokbödöge, 202... … hó … nap

………………………..

…………………………………..

Falugondnok aláírása

Igénybe vevő aláírása

4. melléklet

A Szolgálat igénybe vételének térítési díjai

1./ Azokban az esetekben, ahol a Rendelet térítési díj fizetését írja elő:

100,-Ft/km

2./ Azokban az esetekben, ahol a szállításhoz kapcsolódóan 30 percet meghaladó állásidő kapcsolódik, akkor:

100,-Ft/km + 300,-Ft/minden megkezdett óra

5. melléklet

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY - vásárlási előleg átvételéről

Sorszám:

Név:

Lakcíme:

Személytől árubeszerzés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás céljára ……..… ,-Ft-ot, azaz ….…… …… …………………….......................….forintot a mai napon, elszámolási kötelezettséggel átvettem.

Homokbödöge, 202... … hó … nap

…………………………………..

Falugondnok aláírása

6. melléklet

ELSZÁMOLÁS - vásárlási előlegről

Szolgáltatásban részesített személy adatai:

Név:

Lakcím:

A vásárlásra felhasznált összegek igazolása:

1. nyugtán szereplő összeg:

…………………Ft

2. nyugtán szereplő összeg:

…………………Ft

3. nyugtán szereplő összeg:

…………………Ft

Nyugtákon szereplő összegek összesen:

…………………Ft

Az átvett előlegből visszajáró összeg

…………………Ft

7. melléklet

ELISMERVÉNY - Elszámolás megtörténtéről és a visszajáró előleg átvételéről.

Aláírásommal elismerem, hogy a falugondnok az általam vásárlási célra átadott előleg felhasználásáról elszámolt.

A beszerzett anyagokat és árukat, a kifizetett összegeket tartalmazó nyugtákat, továbbá az átadott előlegből ………...Ft-ot, azaz………………………….……….forintot a mai napon hiánytalanul átvettem.

Homokbödöge, 202... … hó … nap

………………………………

………………………………

Falugondnok aláírása

Igénybe vevő aláírása