Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az Önkormányzat összesített költségvetése

2. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 125.791.724 Ft költségvetési bevétellel

b) 125.791.724 Ft költségvetési kiadással

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 71.713.730,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 27.663.771,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 97.632.158,- forint,

d) a finanszírozási kiadások összege: 1.745.343,- forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 54.823.212 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.625.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 12.466.068 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 799.450 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 71.713.730 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 71.713.730 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.713.730 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 30.840.544 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.652.790 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 31.905.847 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681.612 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.210.171 forint,

f) K6. Beruházások 2.880.000 forint,

g) K7. Felújítások: 21.951.194 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 510.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 97.632.158 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.632.158 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 72.290.964 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 25.341.194 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Teherautó beszerzés beruházás 2.000.000 forint,

ab) Kisgépek beszerzése beruházás 650.000 forint,

ac) Sátor beszerzés beruházás 230.000 forint

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Kossuth u. páros oldal járda 2.szakasz felújítás 2.359.318 forint,

bb) Kossuth u. páratlan o. és Jókai u. járda felújítás 16.791.876 forint,

bc) Tájház felújításához önerő felújítás 2.500.000 forint,

bd) Műv. ház lépcső felújítás 300.000 forint,

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5.192.612 forint.

7. §2 (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 550.616 forint, melyből:

a) az általános tartalék 550.616 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Homokbödöge Óvoda 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – előirányzata: 4 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési főösszegét 19.147.452,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.780.957,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 16.366.495,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 19.147.452,- forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.780.957 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 2.780.957 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.780.957 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.780.957 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 10.789.754 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.051.804 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.305.894 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,

f) K6. Beruházások: - forint,

g) K7. Felújítások: - forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 19.147.452 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.147.452 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.147.452 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.

12. § A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.366.495 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 137.029 forint,

b) külső finanszírozással 16.229.466 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 137.029 forint, melyből

a) működési célú finanszírozás 137.029 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16.229.466 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 16.229.466 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

14. § Az Óvoda nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként: - beruházás - forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:- felújítás - forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 96.459.515,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 68.932.773,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 27.526.742,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 78.484.706,- forint,

d) a finanszírozási kiadások összege: 17.974.809,- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 54.823.212 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.625.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 9.685.111 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 799.450 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 68.932.773 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 68.932.773 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.932.773 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 20.050.790 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.600.986 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 24.599.953 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681.612 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.210.171 forint,

f) K6. Beruházások: 2.880.000 forint,

g) K7. Felújítások: 21.951.194 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 510.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 78.484.706 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 78.484.706 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 53.143.512 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 25.341.194 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Teherautó beszerzés beruházás 2.000.000 forint,

ab) Kisgépek beszerzése beruházás 650.000 forint,

ac) Sátor beszerzés beruházás 230.000 forint

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Kossuth u. páros oldal járda 2.szakasz felújítás 2.359.318 forint,

bb) Kossuth u. páratlan o. és Jókai u. járda felújítás 16.791.876 forint,

bc) Tájház felújításához önerő felújítás 2.500.000 forint,

bd) Műv. ház lépcső felújítás 300.000 forint,

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 5.192.612 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 550.516 forint, melyből: általános tartalék 550.516 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 4 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költség- vetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2022. március 15-én lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. mellékletet a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 8. mellékletet a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.