Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 15- 2023. 03. 31

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.10.15.

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján a Belügyminisztérium a BMÖGF/349-6/2022. támogatói okiratával, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 942.975,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Képviselő-testület számára.

(2) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy Homokbödöge településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) A Rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, akinek a családjában a saját és vele azonos lakcímen élő személyek figyelembe vételével számított, 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 420,175 %-át (119.750,-Ft), egyedül élő esetén a 470,175 %-át (134.000,-Ft).

(2) A jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről a kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában álláskeresőként szerepel.

(3) Az (1) bekezdésbe foglalt támogatás odaítélésénél előnyt élvez, aki

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára, vagy

c) települési támogatásra (különösen a lakhatási települési támogatásra)

jogosult.

(4) Az (1) bekezdésbe foglalt támogatás odaítélésénél – a (3) bekezdésben foglaltakon túl - előnyt élvez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család is.

(5) Az (1) bekezdésbe foglalt támogatás mértéke legfeljebb 5 m 3 tűzifa.

(6) Tűzifa támogatási kérelmet az azonos lakcímen élők csak egy alkalommal nyújthatnak be.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy,

a) akinek a családi háza tűzifával egyáltalán nem fűthető,

b) aki erdő tulajdonnal rendelkezik.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. A támogatás igénylésének, megállapításának és átvételének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a Rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2022. október 30. napjáig, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Homokbödögei Kirendeltségén (Homokbödöge, Kossuth u. 47.) lehet benyújtani.

(3) A kérelmeket a Képviselő-testület legkésőbb 2022. november 30. napjáig bírálja el.

(4) A polgármester 2023. január 31-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium döntése alapján, a Képviselő-testület számára megállapított 942.975,-Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint a Képviselő-testület által biztosított 57.150,-Ft saját forrás. A támogatások 45 erdei m3 tűzifa beszerzését teszik lehetővé.

4. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2022. október 15-én lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.