Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 05. 30

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza: Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését, az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az Önkormányzat összesített költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 98.021.016,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 84.634.127,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 13.386.889,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 95.841.285,- forint,

d) a finanszírozási kiadások összege: 2.179.731,- forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 60.810.900 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.935.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 18.351.577 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 84.634.127 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 84.634.127 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84.634.127 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 34.626.600 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.108.083 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 46.637.192 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.143.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.398.323 forint,

f) K6. Beruházások 2.683.350 forint,

g) K7. Felújítások:1.754.737 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 490.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 95.841.285 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.841.285 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90.913.198 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.928.087 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Kültéri padok és szeméttárolók beszerzése beruházás 1.200.000 forint,

ab) Sörpadok beszerzése beruházás 500.000 forint,

ac) Trianoni emléktábla beszerzés beruházás 500.000 forint,

ad) Közvilágítási lámpa beszerzés beruházás 350.000 forint.

ae) Porszívó beszerzés beruházás 44.450 forint,

af) Szkennelős nyomtató beszerzés beruházás 88.900 forint

b) felújítási kiadások felújításonként:

c) Műv. ház energetikai pályázat önrész felújítás 1.754.737 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.633.000 forint.

7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 512.790 forint, melyből:

a) az általános tartalék 512.790 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,5 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – előirányzata: 4 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban:Óvoda) 2023. évi költségvetési főösszegét 22.056.396,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 22.056.396,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 22.056.396,- forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - forint,

d) B4. Működési bevételek: - forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: - forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: - forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 12.529.850 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.1.222.270 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8.170.926 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,

f) K6. Beruházások: 133.350 forint,

g) K7. Felújítások: - forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 22.056.396 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 22.056.396 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22.056.396 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.

12. § A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 22.056.396 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 77.866 forint,

b) külső finanszírozással 21.978.530 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 77.866 forint, melyből

a) működési célú finanszírozás 77.866 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.978.530 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 21.845.180 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 133.350 forint.

14. § Az Óvoda nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Porszívó beszerzés beruházás 44.450 forint,

ab) Szkennelős nyomtató beszerzés beruházás 88.900 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- felújítás - forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 97.943.150,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 84.634.127,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 13.309.023,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 73.784.889,- forint,

d.) a finanszírozási kiadások összege: 24.158.261,- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 60.810.900 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.935.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 18.351.577 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 84.634.127 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 84.634.127 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84.634.127 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 22.096.750 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.1.885.813 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 38.466.266 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.143.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.398.323forint,

f) K6. Beruházások: 2.550.000 forint,

g) K7. Felújítások: 1.754.737 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 490.000 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 73.784.889 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.784.889 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 68.990.152 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.794.737 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Kültéri padok és szeméttárolók beszerzése beruházás 1.200.000 forint,

ab) Sörpadok beszerzése beruházás 500.000 forint,

ac) Trianoni emléktábla beszerzés beruházás 500.000 forint,

ad) Közvilágítási lámpa beszerzés beruházás 350.000 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

c) Műv. ház energetikai pályázat önrész felújítás 1.754.737 forint.

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 4.633.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 512.790 forint, melyből: általános tartalék 512.790 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 4 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.