Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 04. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

2023.04.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Homokbödöge község közigazgatási területén, Homokbödöge Református Egyház (8563 Homokbödöge), Ugod Római Katolikus Plébánia Homokbödögei Leányegyháza (8564 Ugod, Petőfi u. 75.) és Homokbödöge Evangélikus Egyház (8563 Homokbödöge) tulajdonában lévő temetőre, az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.

(2) A temető megnevezése és helye: Homokbödögei református köztemető 8563 Homokbödöge, 485 hrsz., Homokbödögei katolikus köztemető 8563 Homokbödöge, 483 hrsz., Homokbödögei evangélikus köztemető 8563 Homokbödöge, 484 hrsz.

2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra hasznosítása

2. § (1) A temető létesítésére, lezárására, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TT.Tv.) rendelkezései az irányadók.

(2) A temető megszüntetéséről szóló hirdetményt – a megszüntetése előtt legalább két hónappal és további két alkalommal – Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) honlapján is közzé kell tenni.

3. Temetési helyek

3. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) A temetőben koporsós sírhely - amely lehet egyes, vagy kettes sírhely - temetési helyek állnak rendelkezésre.

(3) A hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére a koporsós temetési hely (rátemetés), urnasírhely és urnafal szolgál.

(4) A sírhelyek mérete:

a) felnőtt, egyes sírhely esetén: 200 cm hosszú, 90 cm széles,

b) felnőtt, kettes sírhely esetén: 200 cm hosszú, 2 m széles,

c) urnás sírhely esetén: 60 cm hosszú, 60 cm széles.

(5) A sírhelyek egymástól való távolsága: 60 cm.

(6) A koporsós sírhelyen elhelyezhető urnák száma: egyes sírhely esetén 2 db, kettes sírhely esetén 4 db.

4. § A sírjeleket, emlékoszlopokat és tartozékaikat a közízlést nem sértő, egyszerű formában, lehetőleg természetes anyagokból (kő, fa) kell készíteni.

5. § A temetési hely, sírbolt felnyitására a TT.Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 40. §-ában foglaltak az irányadók.

4. Díszsírhely

6. § (1) Az Önkormányzat – az érintett egyházzal történt egyeztetés alapján - díszsírhelyet adományozhat az elhunyt személy részére, aki a település fejlődésében, érdekeinek előmozdításában és értékeinek gyarapításában kimagasló tevékenységet fejtett ki. A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyre az elhunyt özvegye és a közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.

5. A temetkezés rendje

7. § (1) Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kell eljárni ha

a) az elhunyt arról eltérően rendelkezett,

b) az eltemettető mozgásában korlátozott, vagy idős személy – annak érdekében – hogy a temetési helyet kedvezőbben megközelíthesse.

8. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama nincs meghatározva, a sírhelyhez való joga azon alapszik, hogy az egyház tagja.

(2) A temetőt fenntartó Önkormányzatnak

a) a temetési helyért, illetőleg az újraváltásért,

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek a temetőfenntartási hozzájárulásért,

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért és a

d) a temetőbe való behajtásért

nem kell díjat fizetni.

(3) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a temetési hely megszűnik.

(4) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve hamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre, rátemetéssel visszahelyezik.

6. A temető infrastrukturális létesítményei

9. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket – térítésmentesen - biztosítja:

a) kegyeleti teret,

b) a temető bekerítését,

c) a hulladéktárolót,

d) a vízvételi lehetőséget,

e) a temető területének, rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítását,

f) utat.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények közül a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezett hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt gyűjtőhelyen díjtalanul elhelyezheti.

7. Temetkezési szolgáltatás

10. § (1) Temetkezési szolgáltatások a TT.Tv. 25. §-ában felsorolt tevékenységek.

(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek temető fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni.

(3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, áramvételezésért díjat nem kell fizetni.

(4) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatást az elhalt eltemettetéséről gondoskodó személy rendeli meg.

8. A temető üzemeltetése, rendje

11. § (1) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását elvégezni.

(2) A temetkezési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy(ek) által végezhető munkák:

a) egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott és művirág koszorú elhelyezése.

(3) Egy méternél magasabbra növő növények ültetését előzetesen az egyházzal egyeztetni kell.

(4) A temetőben munkát végzők tevékenysége során a Rendeletben foglaltakat kötelesek betartani.

(5) A temetőben munkát végzők a fenntartó Önkormányzatnak kötelesek – legkésőbb a munka megkezdése előtt 5 nappal - bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, víz, vagy áram felhasználási igényét. A munka befejezése után a keletkezett törmeléket, szemetet köteles elszállítani, a munkaterületet így átadni a fenntartónak.

(6) A temetőben munkát végzők működésük során a Rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

12. § (1) A temetőben a gépkocsi közlekedést biztosító kapu zárva tartásáról az üzemeltető gondoskodik. Annak munkavégzés céljából történő kinyitására igényt a polgármesternél lehet bejelenteni.

(2) A temető nyitvatartási ideje: Minden nap 6 órától – 21 óráig.

(3) A temetőbe járművel behajtani és azzal ott közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet.

13. § (1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A lerakóhelyet a temető olyan területén kell kijelölni és táblával jelezni, hogy az a temető esztétikai megjelenését és a kegyeletet ne sértse.

(2) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt égetni tilos.

(3) A temetőben gyertyát, gyújtani, a sírokon égő gyertyát elhelyezni olyan módon lehet, hogy az tüzet ne okozzon.

(4) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(5) A temetőben 12 éven aluli gyermek, csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(6) Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

9. Nyilvántartások vezetése

14. § (1) A temető fenntartója az új parcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Veszprém Vármegyei Levéltárnak.

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, hamvak szétszórását) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés, vagy hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

15. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.