Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról

Hatályos: 2023. 04. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról

2023.04.01.

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiba foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott szociális feladat és hatásköröket:

a) a Képviselő-testület,

b) a polgármester

gyakorolja.

(2) A Rendelet határozza meg az önkormányzat költségvetése terhére nyújtandó pénzbeli, természetbeni szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, a megállapításra vonatkozó eljárási szabályokat.

(3) A Rendeletben használt kifejezéseken a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 4. §-ában meghatározottakat kell érteni.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) A Rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmeket az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Homokbödögei Kirendeltségén (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. A kérelem benyújtására, visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó szakaszai az irányadók.

(2) A Hivatalnál a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton – azon ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell - az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem intézhetők.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő részére a Hivatal formanyomtatványt biztosít.

(4) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely, vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(5) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

3. § (1) A méltányossági ápolási települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a szülési települési támogatás, a temetési települési támogatás, a méltányossági közgyógyellátási települési támogatás, a lakhatási települési támogatás, a családi települési támogatás, a tanévkezdési települési támogatás, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti kérelmek kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be.

(2) A méltányossági ápolási települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt az 1. melléklet, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 2. melléklet, a szülési települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 3. melléklet, a temetési települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 4. melléklet, a méltányossági közgyógyellátási települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt az 5. melléklet, a lakhatási települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 6. melléklet, a családi települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 7. melléklet, a tanévkezdési települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványt a 8. melléklet, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás iránti kérelem formanyomtatványt a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A kérelmek elbírálása során a Hivatal környezettanulmányt készít.

4. § (1) A jogosultsági feltételek közül kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Sztv. 18. § a), b), d), f) és l) pontjaiban szereplő adatokat.

(2) A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(3) Jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal - a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról szóló – igazolásával.

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

(5) A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről a kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában álláskeresőként szerepel.

(6) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges, egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

5. § A települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására, életvitelszerűen lakott lakása, vagy családi háza udvarát, kertjét, kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartsa.

6. § (1) E rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hatáskör gyakorlója bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A hatáskör gyakorlója – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására vagy nyilatkozat megtételére kötelezi a jogosultat, ha a támogatást nem rendeltetésszerűen, a kérelemnek megfelelően használja fel.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén a Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

7. § (1) A szociális ellátási formák tekintetében a

a) Képviselő-testület dönt: méltányossági ápolási települési támogatás

b) Polgármester dönt:

ba) Rendkívüli települési támogatás,

bb) Szülési települési támogatás,

bc) Temetési települési támogatás,

bd) Köztemetés,

be) Méltányossági közgyógyellátási települési támogatás,

bf) Lakhatási települési támogatás,

bg) Családi települési támogatás,

bh) Gyermekétkeztetési települési támogatás és

bi) Tanévkezdési települési támogatás

kérelmek elbírálásában.

(2) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások közül – a Rendelet szabályai szerint –

a) a szociális étkeztetést saját feladatkörében,

b) a házi segítségnyújtást társult feladatellátásban a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján

biztosítja.

3. Méltányossági ápolási települési támogatás

8. § (1) Méltányossági ápolási települési támogatásban kell részesíteni azt a hozzátartozót, aki a Képviselő-testület illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) a gondozás más módon nem oldható meg, vagy a gondozás más módja a Képviselő-testület számára nagyobb költséget jelentene,

b) a gondozott állapota miatt a gondozó legfeljebb napi 4 óra munkaviszonnyal rendelkezik,

c) a gondozott családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 100 %-át – amennyiben a gondozott egyedülálló, a szociális vetítési alap 150 %-át – nem haladja meg,

d) az ápoló és az ápolt közös lakásban, de legalább mindketten Homokbödöge község közigazgatási területén élnek életvitelszerűen.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel és önmaga ellátására nem képes.

(3) A méltányossági ápolási települési támogatás összege nem haladhatja meg az ápolási díjnak a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegét.

(4) A méltányossági ápolási települési támogatást egy évre kell megállapítani, az ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.

9. § (1) Nem jogosult méltányossági ápolási települési támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a méltányossági ápolási települési támogatás összegét, vagy

c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

(2) A méltányossági ápolási települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást, gondozást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápoló meghal,

e) az ápoló, vagy az ápolt azt kéri,

f) az (1) bekezdésben meghatározott, jogosultságot kizáró körülmény következik be,

g) a rendeletben foglalt feltételek nem állnak fenn,

h) a jogosultság felülvizsgálata során az ápoló nem működik együtt az a Hivatal ügyintézőjével.

(3) A méltányossági ápolási települési támogatásra való jogosultság a (2) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezésének napjával szűnik meg, a támogatás folyósítását pedig - a (2) bekezdés c) pontjának kivételével - a tárgyhónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(4) Az ápolt személy halála esetén a méltányossági ápolási települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(5) A Méltányossági ápolási települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, aki önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és

a) akinek - családban élő esetében - 1 főre számított havi nettó családi jövedelme a szociális vetítési alap 1500 %-át,

b) akinek - egyedül élő esetén - az 1 főre számított havi családi jövedelme a szociális vetítési alap 2000 %-át

nem haladja meg.

(2) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmezők akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) Tartós létfenntartási gondoknak tekintendő

a) az élelmiszerek hiánya,

b) a megfelelő ruházat hiánya,

c) a tüzelőanyag hiánya,

d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének és

e) a lakhatás elvesztésének veszélye.

(4) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege nem lehet kevesebb 2.000,-Ft-nál.

(5) A (2) bekezdésében meghatározott, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fennállását igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell.

5. Szülési települési támogatás

11. § (1) Szülési települési támogatást kell megállapítani annak a rászoruló anyának, aki a Rendelet hatálybalépése után szüli meg gyermekét.

(2) Szülési települési támogatásban kell részesíteni – kérelemre - azt a személyt:

a) akinek 1 főre számított havi nettó családi jövedelme a szociális vetítési alap 1300 %-át,

b) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme a szociális vetítési alap 1500 %-át

nem haladja meg.

(3) A szülési települési támogatás összege 30.000,-Ft.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek anyakönyvi kivonata másolatát, és a kérelmező és családja jövedelemigazolásait.

(5) A szülési települési támogatás iránti kérelmet a szüléstől számított 1 éven belül lehet benyújtani a Hivatal Homokbödögei Kirendeltségénél.

6. Temetési települési támogatás és köztemetés

12. § (1) A Képviselő-testület az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési települési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított, 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 1500 %-át.

(2) A temetési települési támogatás összege 30.000,-Ft.

(3) Az (1) bekezdésbe foglalt temetési települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatal Homokbödögei Kirendeltségénél.

(4) A kérelemhez - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - csatolni kell:

a) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik a temetési települési támogatást,

b) a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.

13. § (1) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól - különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén - a polgármester részben, vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor különös méltánylást érdemlő körülmények:

a) kérelmező a hozzátartozója eltemettetéséről saját és háztartásában élő családtagjai létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem tud gondoskodni, vagy

b) kérelmező, vagy háztartásában élő közeli hozzátartozója súlyos beteg, kórházi kezelésre szorul, vagy

c) kérelmező a háztartásában három, vagy több kiskorút nevel.

7. Méltányossági közgyógyellátási települési támogatás

14. § (1) Kérelemre, méltányossági közgyógyellátási települési támogatás állapítható meg minden Homokbödögén állandó lakóhellyel rendelkező lakó részére, akinek a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszere havi költségének 100 forintra kerekített összege meghaladja a szociális vetítési alap összegének 10 %-át és

a) akinek az 1 főre számított havi nettó családi jövedelme a szociális vetítési alap 265 %-át,

b) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme a szociális vetítési alap 300 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy közgyógyellátásra az Sztv. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján nem jogosult.

(2) A méltányossági közgyógyellátási települési támogatás legkisebb összege havonta legalább 2.000,-Ft, de nem lehet több 10.000,-Ft-nál, és nem haladhatja meg a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszerek havi költségének 100 forintra kerekített összegének 50 %-át.

(3) A méltányossági közgyógyellátási települési támogatás iránti kérelemhez – a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - mellékelni kell a háziorvos, vagy szakorvos által leigazolt, havi rendszerességgel szedett, vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását.

(4) A méltányossági közgyógyellátási települési támogatásra a kérelmező a kérelem benyújtása hónapjának első napjától jogosult.

(5) A méltányossági közgyógyellátási települési támogatást egy évre kell megállapítani.

8. Lakhatási települési támogatás

15. § (1) A polgármester lakhatási települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások - villanyáram, víz-, gáz-, tűzifa- és szénfogyasztása, csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a lakbér, vagy az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete - viseléséhez.

(2) A lakhatási települési támogatást azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A lakhatási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek

a) háztartásában - családban élőnél - az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a szociális vetítési alap 200 %-át nem haladja meg,

b) háztartásában - egyedül élő esetén - az 1 főre számított havi nettó családi jövedelme a szociális vetítési alap 250 %-át nem haladja meg,

c) az 1 főre számított havi nettó családi jövedelme a szociális vetítési alap 250 %-át nem haladja meg, és önkormányzati lakást bérel,

d) a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások a háztartás nettó havi jövedelme 20 %-át meg haladja, és

e) a háztartása tagjai nem rendelkeznek vagyonnal.

(4) A lakhatási települési támogatás havi összege

a) ha az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg családban élőnél a szociális vetítési alap 130 %-át, egyedül élőnél pedig a szociális vetítési alap 150 %-át, akkor 8.000,-Ft/hó,

b) ha az a) pontban meghatározott jövedelemhatárokat az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja, de nem éri el családban élőnél a szociális vetítési alap 200 %-át, egyedül élőnél a szociális vetítési alap 250 %-át, akkor 4.000,- Ft/hó.

(5) A lakhatási települési támogatás havi összege – a (4) bekezdéstől eltérően – 10.000,-Ft, akiknél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) ha a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 250 %-át, és

b) önkormányzati bérlakásban élnek.

(6) A lakhatási települési támogatás iránti kérelemhez - 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – mellékelni kell a szolgáltatást szolgáltatási, vagy közszolgáltatási szerződés alapján, szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó számlarészletezőt, tüzelő számlát.

16. § (1) A lakhatási települési támogatásra a kérelmező a kérelem benyújtása hónapjának első napjától jogosult.

(2) A lakhatási települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(3) A lakhatási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(4) A lakhatási települési támogatásra való jogosultság megszűnik, ha

a) a rendeletben foglalt feltételek nem állnak fenn,

b) a jogosult meghal, vagy

c) a jogosult kéri.

(5) A lakhatási települési támogatásra való jogosultság a (4) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezésének napjával szűnik meg, a támogatás folyósítását pedig a tárgyhónap utolsó napjával kell megszüntetni.

9. Családi települési támogatás

17. § (1) A Képviselő-testület a gyermeknevelés költségeihez való hozzájárulásként családi települési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) 18. életévét be nem töltött gyermekét, vagy a 18. életévét betöltött, középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekét neveli.

b) valamennyi óvodás korú és általános iskola 1-4. osztályos gyermekének neveléséről-oktatásáról a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), vagy az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Ugodi Iskola) gondoskodik.

c) családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított, 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át.

(2) A családi települési támogatás havi összege 2.000,-Ft/gyermek.

(3) A családi települési támogatásra a kérelmező a kérelem benyújtása hónapjának első napjától jogosult.

(4) A családi települési támogatást egy évre kell megállapítani. A családi települési támogatás egy családon belül csak egy jogosultnak állapítható meg.

(5) A családi települési támogatásra való jogosultság megszűnik, ha

a) a rendeletben foglalt feltételek nem állnak fenn,

b) a jogosult meghal, vagy

c) a jogosult kéri.

(6) A családi települési támogatásra való jogosultság a (5) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezésének napjával szűnik meg, a támogatás folyósítását pedig a tárgyhónap utolsó napjával kell megszüntetni.

10. Tanévkezdési települési támogatás

18. § (1) A Képviselő-testület a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként, annak a köznevelési intézménybe járó gyermeknek és felnőttnek tanévkezdési települési támogatást állapít meg,

a) akinek - családban élő esetében - 1 főre számított havi nettó családi jövedelme a szociális vetítési alap 1500 %-át,

b) akinek - egyedül élő esetén - az 1 főre számított havi családi jövedelme a szociális vetítési alap 2000 %-át nem haladja meg.

(2) A tanévkezdési települési támogatások mértéke:

a) óvodások 9.000,-Ft/fő

b) általános iskolások, középiskolások, szakmunkásképzősök 12.000,-Ft/fő

c) főiskolások és egyetemisták 15.000,-Ft/fő

(3) A főiskolás és egyetemista kérelmezők közül csak azok támogathatók, akik nappali képzésben szerzik meg első diplomájukat.

(4) Kérelmezők az óvodai és tanulói jogviszonyukat óvoda- és iskolalátogatási igazolással igazolják, melyet kérelmükhöz csatolnak.

11. Szociális étkeztetés

19. § (1) A személyes gondoskodás keretében, a szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetését a Képviselő-testület az Óvoda konyhájáról biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésbe foglalt ellátásra jogosultak az Sztv. 62. § (1) bekezdésébe foglalt személyek.

(3) Rászorulónak kell tekinteni az ellátottat

a) az életkora miatt, ha a 65. életévét betöltötte.

b) az egészségi állapota miatt, ha mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, illetve, ha házi segítségnyújtásban részesül.

c) a fogyatékossága miatt, ha a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

d) a pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt, ha fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és önmaga ellátására részben képes.

e) a hajléktalansága miatt, ha bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve, ha a bejelentett lakóhelye a hajléktalan személyek átmeneti szállása.

(4) Az étkezés igénybevételéhez a (3) bekezdés szerinti jogosultságot az alábbiak alapozzák meg: a) pont esetében a személyi igazolvány, b) és d) pontok esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása, c) pont esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat, e) pont esetében a lakcímkártya, vagy a hajléktalan szálló igazolása.

(5) Az (1) bekezdésbe foglalt ellátás megszűnik és a jogosultságot meg kell szüntetni:

a) a jogosult halálával,

b) a határozott időtartam lejártával,

c) a jogosult kezdeményezésére,

d) ha a jogosult két hónapot meghaladóan nem veszi igénybe a szolgáltatást,

e) ha a megállapított térítési díjat a jogosult a fizetési határidő lejártától számított 15 napon belül nem fizeti meg, és írásos felszólítást követően az abban foglaltak alapján sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

(6) Külön eljárás nélkül kell ellátást nyújtani az Sztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt esetekben. A térítési díjakkal kapcsolatos szabályokat külön rendelet rögzíti.

12. Házi segítségnyújtás

20. § A társult feladatellátás kapcsán a kötelező rendeletalkotási kötelezettségnek Homokbödöge település közigazgatási területére kiterjedően a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat tesz eleget.

13. Záró rendelkezések

21. § Hatályát veszti A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet.

22. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.