Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 05

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.06.05.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Homokbödöge közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, továbbá a korábban elnevezett közterület nevét vagy a házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 10. pontjában meghatározott építmény,

b) házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR Korm. rendelet) 1. § 7. pontjában meghatározott házszám,

c) ingatlan: a KCR Korm. rendelet 2. § szerinti ingatlan,

d) közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában meghatározott közterület,

e) közterületnév: a KCR Korm. rendelet 1. § 9. pontjában meghatározott közterületnév,

f) telek: az Étv. 2. § 21. pontjában meghatározott telek.

2. A közterületek elnevezésére és elnevezésének megváltoztatására vonatkozó szabályok

3. § (1) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll. A közterület jellegét a KCR Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületjelleg szerint kell meghatározni.

(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni különösen

a) a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra,

b) a magyar nyelvhelyesség követelményeire,

c) az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási szempontokra, és

d) az elnevezés közérthetőségére.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új közterület külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

4. § (1) A közterület elnevezésére irányuló eljárás írásbeli kezdeményezésre vagy hivatalból indul.

(2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését írásban kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a helyi önkormányzat képviselője,

c) Homokbödöge közigazgatási területén lakcímmel rendelkező állampolgár,

d) Homokbödöge közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezést az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére kell írásban benyújtani.

(4) Homokbödöge illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

5. § A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

6. § (1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatálybalépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat.

7. § (1) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást és a tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása Homokbödöge Község Önkormányzatának a feladata.

3. Magánutak és az önkormányzat tulajdonában lévő, közhasználatú ingatlanok elnevezésének szabályai

8. § (1) Homokbödöge közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban magánútként szereplő ingatlanok elnevezésére a 3–7. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Homokbödöge közigazgatási területén lévő, Homokbödöge Község Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként szereplő, de közhasználatú ingatlanok elnevezésére a 3–7. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4. A házszám megállapítására és a házszám megváltoztatására vonatkozó szabályok

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken lévő, a KCR Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozást a közterület azon végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz.

(3) Az ingatlanokat növekvő sorrendben, folyamatos számozással kell ellátni.

(4) A közterületre nyíló ingatlant – a (5) és az (6) bekezdésben foglalt kivétellel – oly módon kell házszámmal ellátni, hogy a számozás növekedésének irányába nézve a közterület jobb oldalán fekvő ingatlan páratlan, bal oldalán páros házszámot kapjon.

(5) Amennyiben a helyi építési szabályzat alapján a közterületnek csak az egyik oldala beépíthető, akkor a közterület beépített oldalán a páros és páratlan házszámok folyamatosan követik egymást. Amennyiben a közterület másik oldala is beépíthetővé válik, az a közérthetőség miatt az utca ismételt számozását vonja maga után.

(6) Térrel határos ingatlanokat az óramutató járásával megegyező irányban 1-től kezdődően folyamatos házszámokkal kell ellátni, oly módon, hogy a számsor a településközpont felől betorkolló közterület bal oldalán kezdődik, és a jobb oldalán ér véget.

(7) A közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül megközelíthető ingatlant a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is, és arra a közterületre kell a házszámát megállapítani, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületre kell a házszámot megállapítani.

(8) Külterületi ingatlanok tekintetében a névvel ellátott közterületen a ház száma az ingatlan helyrajzi száma. Ha az ingatlanon több épület van, az ingatlan helyrajzi száma kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, per jellel elválasztva a helyrajzi szám mögé írva.

10. § (1) Saroktelek esetén a házszámot arra az elnevezett közterületre kell megállapítani, amelyre a saroktelek – gyalogos közlekedésre alkalmas – bejárata található. Amennyiben a saroktelek egynél több közterületről rendelkezik gyalogos bejárattal, akkor a házszámot arra a közterületre kell megállapítani, amellyel az ingatlannak hosszabb a közterületi kapcsolata.

(2) Amennyiben az ingatlan nem saroktelek, de legalább két közterületről közelíthető meg, a házszámot arra a közterületre kell megállapítani, amelyre az ingatlan – gyalogos közlekedésre alkalmas – bejárata található. Amennyiben az ingatlannak több oldalról van gyalogos bejárata, akkor a házszámot arra a közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amellyel az ingatlannak hosszabb a közterületi kapcsolata.

(3) Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdés szerinti esetben a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor az új házszámot a 11. § (2) bekezdése szerint kell képezni.

11. § (1) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat oly módon, hogy az egyesített telek új házszámában a számokat kötőjellel összekapcsolva kell írni.

(2) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti házszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, per jellel elválasztva a házszám mögé írva. A házszámok sorozatában a betű nélküli házszám megelőzi a betűvel kiegészített házszámot.

(3) Amennyiben a kialakult házszámozási rendben az ingatlan házszáma már az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti formában szerepel, akkor a kialakult házszám megtartható, amennyiben a közterület újraszámozására kizárólag ezen, (1) vagy (2) bekezdés szerinti házszám megváltoztatása miatt lenne szükség.

12. § (1) Az ingatlan házszámának megállapítása iránti eljárás az ingatlan tulajdonosának kérelmére vagy hivatalból indul. A kérelem az 1. mellékletben foglalt formanyomtatványon terjeszthető elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásának feltétele, hogy a házszám megállapítási eljárással érintett ingatlannal határos közterület el legyen nevezve.

(3) A házszám megállapítása iránti eljárás lefolytatása az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.

(4) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik, a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(5) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal, továbbá az illetékes hatóságokkal.

13. § A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán, a közterületről látható helyen kell elhelyeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a házszámtáblát az ingatlanon bárhol, az utcáról látható helyen kell elhelyezni

5. Záró rendelkezések

14. § Hatályát veszti A házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VIII.29..) önkormányzati rendelete.

15. § Ez a rendelet 2023. június 5-én lép hatályba.