Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Falugondnoki Szolgálatról

Hatályos: 2023. 01. 01
a Falugondnoki Szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület 2023. január 1. napjával szeretné Homokbödöge községben elindítani a Falugondnoki szolgálatot. A szolgálat működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges falubuszt a Magyar Falu Program pályázati támogatásával kívánja beszerezni.
A falugondnoki szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) Sz CsM rendelet szabályozza.
A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi, vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
A falugondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, fenti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.
A falugondnoki tevékenységért nem kérhet az önkormányzat térítési díjat, de a szállítás az elválhat ettől, ezt is érvényesíteni kell. Vannak olyan egyéb lakossági szolgáltatások, melyek kiegészítő feladatnak minősülnek, ezt is részletezi a rendelet-tervezet. Közvetett szolgáltatásnak minősíti az Önkormányzatnak elvégzett feladatokat.