Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2023.01.01.

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között:

a) a település lakói számára a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse;

b) rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy

c) a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa;

d) az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végezzen.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén bel- és külterületen életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

2. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok, ellátásuk rendje

2. § (1) A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

a) közreműködés az étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

e) óvodás, iskoláskorú gyermekek szállítása, különösen indokolt esetben.

(2) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli, kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A falugondnoki szolgálat keretében igénybe vehető további szolgáltatás:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

3. § (1) A Szolgálat feladatait a falugondnok látja el, aki az önkormányzat alkalmazásában áll.

(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogkört - a kinevezés és munkaviszony megszűnés kivételével - a polgármester gyakorolja.

(3) A falugondnok a feladatainak részletes felsorolását és a végrehajtás módját a szakmai program tartalmazza.

4. § (1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátni, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(2) Az egyéb szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi, a többi feladat esetében - amennyiben rangsorolni kell - a polgármester dönt.

5. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.

(2) A falugondnoki szolgáltatást a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb igazolt távolmaradása esetén helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

6. § A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik. A kérelmet a falugondnoknak kell benyújtani szóban vagy írásban.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.