Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2022. 02. 24

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerésekről

2022.02.24.

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„Nagytevel Község Díszpolgára” cím adományozása

1. § (1) Nagytevel község díszpolgára cím annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki a település érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult Nagytevel fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hívnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári címmel díszoklevél és tárgyjutalom jár.

(3) Nagytevel Község Díszpolgára díszoklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,

b) a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,

c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

d) az adományozás időpontját,

e) a polgármester és a jegyző aláírását,

f) a képviselő-testület bélyegző lenyomatát.

(4) A tárgyjutalmat a képviselő-testület az adományozással egyidőben nevesíti.

2. § (1) Nagytevel Község Díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint megilletik.

(2) Nagytevel Község Díszpolgára:

a) tanácskozásai joggal részt vehet a képviselő- testület ülésein,

b) Nagytevel község önkormányzata által szervezett valamennyi rendezvényen díszvendég, és megkülönböztetett hely illeti meg,

c) díjtalanul látogathat minden helyi közművelődési, művészeti és sportrendezvényt.

„Nagytevel Községért” elismerés adományozása

3. § (1) Nagytevel községért emlékérem annak a szervezetnek, személynek adományozható, aki a település társadalmi, gazdasági, kulturális és sport éltelében több éven keresztül kiemelkedő munkát végzett, érdemeivel példát mutatott, maradandót alkotott.

(2) Az elismeréssel együtt díszoklevél jár.

(3) Nagytevel Községért elismerés díszoklevele tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,

b) az elismerést adományozó határozat számát és keltét,

c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

d) az adományozás időpontját,

e) a polgármester és a jegyző aláírását,

f) a képviselő-testület bélyegző lenyomatát.

Eljárási szabályok

4. § (1) Az elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület tagjai,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) intézményvezetők,

d) helyi civil szervezetek

(2) Az elismerések adományozására vonatkozó javaslatot a polgármesternél írásbeli indokolással, az elismerésre javasolt személy érdemeinek bemutatásával.

(3) Az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő- testület elé.

(4) Az elismerések adományozására vonatkozó határozatát a képviselő- testület minősített többséggel hozza meg.

5. § (1) Az elismerések ugyanazon személy részére fajtánként csak egyszer adhatók.

(2) Az elismerő címet a képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében foglaltak kezdeményezésére visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné válik.

6. § (1) Az elismerések adományozását díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:

a) az elismerés sorszámát,

b) az elismerés megnevezését,

c) az adományozott nevét és lakcímét,

d) az adományozás időpontját,

e) a képviselő- testület határozatának számát és keltét.

(3) Az elismerésekkel járó költségeket Nagytevel község önkormányzatának költségvetésében kell biztosítani.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nagytevel község díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2003. (IX. 26.) önkormányzati rendelet.