Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2022. évben
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Nagytevel Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdés alapján a költségvetési rendelet- tervezetet a jegyző készíti el.
Az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a költségvetési rendelet elfogadásáról Nagytevel Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt.
Az önkormányzatok finanszírozásának elvei 2022. évre nem módosultak. A gépjárműadót 2021.évben már a Nemzeti Adó-és Vámhivatal írta elő és szedte be, ez az adónem kikerült az önkormányzatok bevételeiből. Az iparűzési adó egyik felét a helyi adóhatóságok szedik be, a másik felét pedig – az állandó lakosság számától függően – az állami költségvetéstől kapják meg az önkormányzatok kiegészítő támogatásként. Új költségvetési elvonásként szerepelt a 2021. évi előirányzatban a „szolidaritási hozzájárulás”.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
A költségvetés-politika célja a költségvetés tartósan egyensúly közeli állapotának biztosítása, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, az egyensúly, a hiány, a többlet szintjének meghatározása.
Nagytevel község Önkormányzata arra törekszik, hogy
a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást, és saját bevételből finanszírozhatók,
a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
az intézményi társulások vezetőivel és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjék,
az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
a saját bevételek növelésére törekedjék,
tervezett felújításokat elvégezze,
a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.
A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások, felújítások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
A 2013. évben bevezetett új rendszer elsődleges célja, hogy a feladatellátás fedezete teljes mértékben álljon rendelkezésre, így működési hiány a jövőben ne keletkezhessen.
A támogatás biztosításakor figyelembe veszi a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén
a
zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátásának
támogatására 4.056.592.- Ft,
zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása 128.781.- Ft,
közvilágítás
fenntartásának támogatására 2.664.428.- Ft,
közvilágítás kiegészítő támogatása 124.895.- Ft,
a
köztemető
fenntartásának támogatására 2.108.378.- Ft,
köztemető kiegészítő támogatása 488.899.- Ft,
közutak
fenntartásának támogatására 1.172.984.- Ft,
közutak kiegészítő támogatása 49.914.- Ft,
egyéb önkormányzati feladatok
támogatására 8.764.566.- Ft,
egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása 876.457.- Ft,
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
ellátására 3.725.- Ft,
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása 219.- Ft
20.439.838,- Ft
a települési önkormányzatok
szociális feladatainak
egyéb támogatására 3.777.000.- Ft,
szociális étkeztetésre
949.340.- Ft,
szociális étkeztetés kiegészítő támogatása 84.000.- Ft
4.810.340.- Ft
nyilvános
könyvtári és közművelődési feladatok
támogatására
2.270.000
.- Ft
polgármester illetménye és költségtérítése ellentételezésére
kapott
normatív támogatás 3.915.653.- Ft
Összesen: 31.435.831,- Ft-ot
biztosít a központi költségvetés.
A támogatások alapja a 2020. évben szolgáltatott adatok.
A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
IV.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/Bevételek
A rendelet-tervezet az önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként, a jogszabályi előírások figyelembevételével tartalmazza.
Önkormányzatok működési támogatásai
A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása. Ennek alakulása határozza meg leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit, ez évben 31.435.831 Ft összeggel.
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Ktv. tv. 2. melléklete tartalmazza.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20.435.894 Ft, amely tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágítás feladataira, a köztemető fenntartására, a közutak fenntartására, egyéb önkormányzati feladatok ellátására kapott támogatások összegeit és a kiegészítő támogatásokat.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 3.944 Ft-ot kaptunk kiegészítéssel együtt.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címen érkező hozzájárulás a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosít önrészt, ennek összege 3.777.000 Ft.
Támogatást igényelhet önkormányzatunk a szociális étkeztetésre, az étkeztetésben ellátottak száma alapján 949.340 Ft valamint 84.000 Ft kiegészítést.
Lakosságszám alapján könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához támogatás illeti meg önkormányzatunkat, melynek összege 2.270.000 Ft.
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatokat támogatás illeti meg a 9/2022. (I. 14.) Korm.rendelet alapján, melynek összege 3.915.653 Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásunk tervezett összege:
18.810.632 Ft.
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK) kapott támogatás a család és nővédelmi egészségügyi gondozáshoz, valamint a védőnői béremelés fedezetére 8.131.000 Ft, az ifjúság-egészségügyi gondozáshoz 46.000 Ft. A közfoglalkoztatás támogatására a MÁK (Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatóság) - tól 6.497.000 Ft bevétel terveztünk, melyet a nettó finanszírozás keretében kapunk. Egyéb működési célú támogatás keretében terveztünk még 1.017.000 Ft-ot diákmunkások bérének megtérülésére, valamint erdőgazdálkodás bevételeként 400.000 Ft-ot.
Kulturális bérfejlesztés támogatására 148.482 Ft-ot kapunk, illetve a falugondnoki szolgálat feltételezett bevételeként 07. hónaptól-12. hónapig 2.571.150 Ft-ot terveztünk kiegészítéssel együtt.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatunk felhalmozási bevételt nem tervezett.
Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevétel címén 11.070.000 Ft került tervezésre az alábbiak szerint:
1. Vagyoni típusú adókból: 5.300.000 Ft (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
2. Értékesítési és forgalmi adóból: 5.500.000 Ft (iparűzési adó)
3. Gépjárműadó: 0 Ft
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: 200.000 Ft (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
5. Egyéb közhatalmi bevételek: 70.000 Ft (pótlék, igazgatási szolgáltatási díj-házasságkötés díja, egyéb bírságok-adóbírság, egyéb közhatalmi bevétel-adópótlék, talajterhelési díj)
Működési bevételek
Egyéb működési bevételek összesen 24.636.333 Ft.
Ezen összeg az alábbi bevételekből tevődik össze:
1. Készletértékesítés ellenértéke 100.000 Ft (járdalap értékesítés, Nagytevel könyv értékesítés, képeslap, hűtőmágnes értékesítés strandon),
2. Szolgáltatások ellenértéke 18.994.333 Ft (hirdetési díj, ingatlan bérleti díj, földbérleti díjak, lakbér bevételek, közterület használat, tornaterem terembérleti díj, strand földterület bérleti díjak-büféseknek, strandon belépők, sátorozás bevétele)
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 460.000 Ft (orvosi rendelő közüzemi díjai-gáz, áram, víz; valamint a büféseknek továbbszámlázott áramdíj, szemétszállítás költségének bevételi része)
4. Tulajdonosi bevételek 160.000 Ft (egyéb tulajdonosi-pálkövei üdülőrész-bevétel, vadászati jog bérbeadásából származó bevétel)
5. Ellátási díjak 1.348.000 Ft (szociális étkezéshez és vendégétkezéshez kapcsolódó befizetések)
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.097.000 Ft
7. Kamatbevétel 0 Ft
8. Egyéb működési bevétel 477.000 Ft (kerekítési különbözetekből adódó bevétel, mammográfiás útiköltség megtérítése, védőnő és isk. egészségügyi elszámolásból származó befizetések)
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételt nem terveztünk.
Finanszírozási bevételek
Előző évi korrigált pénzmaradványunk 31.368.487 Ft volt.
Fentiek figyelembevételével a 2022. évi költségvetés bevételi főösszege: 117.321.283 Ft.
B/Kiadások
Kiadásaink alakulását 1, 2, 8. melléklet, a beruházásokat az 4. melléklet, a felújításokat az 5. melléklet mutatja be.
Kiadásainkat az előző évi teljesítési adatok alapján a várható változások figyelembevételével terveztük meg.
Személyi juttatások és járulékai
Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege 39.158.257 Ft és 4.221.318 Ft.
A személyi juttatások jogcímen 9 fő (3 fő önkormányzati dolgozó és közművelődési szakember 2 órába, átlag 1 fő diákmunkás és strand pénztáros, 5 fő közfoglalkoztatott) személyi juttatása került tervezésre. A bérkiadásoknál bérfejlesztés a minimálbér változása miatt keletkezett, valamint a védőnőnek az egészségügyi bérfejlesztés miatt. A minimálbér 200.000, - Ft-ra, illetve a középiskolai végzettségűek esetében 260.000, - Ft-ra nőtt, a közcélúak bére is ehhez igazodik. A munkáltatói járulék, a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.
Személyi juttatásként tervezésre került a 3 fő önkormányzati dolgozónak a (100.000-100.000 ill. 87.500.-Ft) Cafetéria juttatás - Szép-kártya és a közművelődési szakembernek az arányos (25.000.-Ft) Cafetéria juttatás - Szép-kártya, a közlekedési költségtérítés a védőnő részére, illetve a védőnő részére a 25.éves jubileumi jutalma.
A választott tisztségviselők juttatásainak számolásakor szerepet kapott a polgármester, ill. az alpolgármester számára a kötelező költségátalány megtervezése, továbbá bekerült a költségvetésbe a főállású polgármester részére bruttó 200.000 Ft Cafetéria juttatás is.
Ezen kívül megbízási díjakat is terveztünk a könyvtárra, a strandra, az iskola egészségügyi ellátással kapcsolatosan, a házasságkötések miatt, valamint a Magyar Falu program keretében „játszótér fejlesztés” és „tanya- és falugondoki busz beszerzés” pályázaton elnyert összegből a projektmenedzseri megbízásra.
Egyszerűsített foglalkoztatásra szintén terveztünk, elsősorban fűnyírásra, parkgondozási munkálatokra, valamint a strandra turisztikai idénymunkára strand pénztárosnak, és takarítók részére.
Dologi kiadások
A dologi kiadások 2022. évi tervezett összege 28.606.200 Ft. Ide tartoznak a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, különféle szakmai és nem szakmai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, biztosítási díjak, a működési célú előzetesen felszámított áfa, a befizetendő áfa összegének teljesítése, kamatkiadások, valamint egyéb dologi kiadások összege.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tartalmazza a szociális rászorultság alapján nyújtható ellátások összegét 2.700.000 Ft értékben. (segélyek – szociális célú tűzifa, születési, beiskolázási, gyerekeknek mikuláscsomag, temetési, települési támogatás, oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)
Egyéb működési célú kiadás
E a kiadási jogcímen 1.301.880 Ft-ot terveztünk, mely államháztartáson belülre tartalmazza:
Bursa ösztöndíjakat,
házi segítségnyújtáshoz a hozzájárulás összegét,
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulását
(lakosságszám
alapján)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.120.000.-Ft kiadási jogcím tartalmazza az egyéb civil szervezetek támogatását:
Katasztrófavédelem
SMB Leader tagdíj
„Sonnenschein” Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Nagytevel Sportegyesület
Rákóczi Szövetség
Beruházások
Beruházásokra 25.107.748 Ft kiadást terveztünk.
1. Játszótér fejlesztés (ütéscsillapító talaj és fa hintaállvány 2 lapülőkével)
Magyar Falu program” 4.708.525.- Ft
1. Tanya- és falugondoki busz beszerzése (Renault Trafic Combi)
Magyar Falu program” 13.668.223.- Ft
1. Csatorna építés strandon 6.350.000.- Ft
2. Könyvtári infrastruktúra fejlesztése 381.000 Ft
Felújítások
Felújítási kiadást nem terveztünk a költségvetésbe.
Egyéb felhalmozási kiadások
Ezen kiadási jogcímre 600.000 Ft-ot terveztünk lakástámogatás címen.
Finanszírozási kiadások
Finanszírozási kiadások között a 2021. év decemberében folyósított 2022.évi 00.havi nettó finanszírozás visszatérítését szerepeltetjük 1.030.681 Ft összegben.
Tartalék
Költségvetésünk bevételi - kiadási oldalának különbözete: 13.475.199 Ft, ez a tartalékba helyezhető összeg, ami általános tartalék.
Összes költségvetési kiadásunk: 117.321.283 Ft.
V.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Kötelező feladatok
1. zöldterület-gazdálkodás
2. közvilágítás
3. köztemető fenntartása
4. közutak fenntartása
1. Önként vállalt feladatok
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása
2. Házi segítségnyújtás ellátási díjához vállalt hozzájárulás
3. Katasztrófavédelem támogatása
4. SMB Leader tagdíj
5. „Sonnenschein” Napsugár Nyugdíjas Egyesület támogatása
6. Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány támogatása
7. Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása
8. Nagytevel Sportegyesület támogatása
9. Rákóczi Szövetség támogatása
10. Lakástámogatás
VI.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése
Az önkormányzat a rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 30.337.806 Ft költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.
VII.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel,
kiadás), lásd 1. melléklet
1. előirányzat felhasználási tervét, lásd 9. melléklet
1. A közvetett támogatások (7. melléklet) indokolása
A 7. melléklet táblázata összesíti a szociális étkezők részére juttatott közvetett támogatásokat. E táblázat tartalmazza a gépjárműadóból, illetve a szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezményeket is.