Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2022. 02. 24
az önkormányzat által adományozható elismerésekről
Általános indokolás
INDOKOLÁS
Általános indokolás
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint:
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.
(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.
(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.
II.
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló rendelet megalkotásának– a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése
Nagytevel község díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/2003. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kizárólag a díszpolgári cím adományozása tekintetében fogalmazott meg szabályokat. A Rendelet a díszpolgári cím mellett másfajta elismerést nem szabályozott. Fentiekre, valamint 2003 óta eltelt időszakra és jogszabályi változásokra tekintettel indokolt a rendelet tervezet elfogadásával egyidejűleg a Rendelet hatályon kívül helyezése.
2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.
3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség
Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
„Nagytevel Község Díszpolgára” cím adományozásának feltételeit, valamint a díszpolgári címmel együtt járó díszoklevél tartalmát határozza meg.
A 2. §-hoz
„Nagytevel Község Díszpolgára” cím adományozásával együtt járó külön jogokat sorolja fel.
A 3. §-hoz
„Nagytevel Községért” elismerés adományozásának felételeit, valamint az elismeréssel együtt járó díszoklevél tartalmát határozza meg.
A 4. §-hoz
Az elismerő címek adományozása vonatkozó javaslattételi eljárásrendet határozza meg.
Az 5. §-hoz
Az elismerések adományozásának egyszeri jellegét írja elő, valamint az elismerő címek visszavonásának lehetőségét teremti meg.
A 6. §-hoz
Az elismerő címek adományozása nyilvántartásának szabályait tartalmazza.
A 7. §-hoz
A rendelet hatálybalépését, és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.