Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 24
a 2021. évi zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Nagytevel Község Önkormányzata 2021.évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült.
A COVID-19 járványügyi helyzet – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is – hatást gyakorolt az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetére. A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az elmúlt év során több olyan döntés is született, melynek következtében bevételi és ezzel párhuzamosan kiadási oldalon is csökkentések kerültek végrehajtásra.
I.
BEVEZETŐ
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 26-án fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.
Nagytevel község lakosainak száma 2021. január 1-jén 534 fő volt.
A Munkaügyi Központ adatai alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2021. 12. 20.-án) 10 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 4 fő. Járadék típusú ellátásban 2 fő, segély típusú ellátásban 4 fő, FHT, rendszeres szoc.segély támogatásban pedig 1 fő részesült.
Az önkormányzat 2021-ben felhalmozási jellegű kiadásra összességében 98.195.277 Ft-ot fordított, ebből beruházásokra 36.160.738 Ft-ot, felújításokra 62.034.539 Ft-ot. 2021-ben előző évről áthúzódó beruházás, felújítás az ÉKDU4 projekt – KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 keretében megvalósuló csatornahálózat fejlesztés volt.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését forráshiány nélkül fogadta el.
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.
A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 40.915.109 Ft volt, a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 28.966.236 Ft.
Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett 2021. december 31-én.
Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.
Adósság állomány alakulása
2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 542 982 659 Ft, mely 27.566.956 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
A tárgyi eszközök állománya 43.937.476 Ft-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nagyobb volt, mint a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció.
A befektetett pénzügyi eszköze az önkormányzatnak 1.100.000 Ft, Vízmű részvény.
2021. évben a lakáshoz jutás támogatása címén 450.000 Ft került kifizetésre, vissza nem térítendő támogatásként, ebből eredően követelés nem keletkezett.
A 2021.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:
csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
stb.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2021-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, házi segítségnyújtás, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A 2021. évben beszerzésre kerültek a Magyar Falu program keretében kommunális eszközök (magasgaz és rézsűnyíró, szegély és térkő gyomtalanító, ágdaráló, fűnyíró, bozótvágó), mely beruházás nagyban hozzájárul a településkép javításához, a falu tisztántartásához és rendezéséhez.
Az év folyamán felújításra került a faluház Magyar Falu program keretében, a közösségi ház egyik terme, az óvoda, és a tornacsarnok BM-es pályázat keretében. Ezáltal ezek az épületek korszerűbbé és higiénikusabbá váltak az ott dolgozók, illetve az épületet használó lakosság számára, valamint az óvoda is korszerűbbé és higiénikusabbá vált az oda járó gyermekek részére.
Az ÉKDU4 projekt keretében pedig csatornahálózat fejlesztés valósul meg, a tisztább és higiénikusabb környezetért.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.