Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.15.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének
RÉSZLETES INDOKOLÁSA
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2023. évben
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Nagytevel Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdés alapján a költségvetési rendelet- tervezetet a jegyző készíti el.
Az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a költségvetési rendelet elfogadásáról Nagytevel Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
A költségvetés-politika célja a költségvetés tartósan egyensúly közeli állapotának biztosítása, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, az egyensúly, a hiány, a többlet szintjének meghatározása.
Nagytevel község Önkormányzata arra törekszik, hogy
a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást, és saját bevételből finanszírozhatók,
a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
az intézményi társulások vezetőivel és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjék,
az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
a saját bevételek növelésére törekedjék,
tervezett felújításokat elvégezze,
a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.
A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások, felújítások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
A rendszer elsődleges célja, hogy a feladatellátás fedezete teljes mértékben álljon rendelkezésre, így működési hiány a jövőben ne keletkezhessen.
A támogatás biztosításakor figyelembe veszi a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén
a
zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátásának
támogatására 4.196.562,- Ft,
közvilágítás
fenntartásának támogatására 2.796.781,- Ft,
a
köztemető
fenntartásának támogatására 2.604.221,- Ft,
közutak
fenntartásának támogatására 1.226.168,- Ft,
egyéb önkormányzati feladatok
támogatására 9.666.799,- Ft,
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
ellátására 11.205,- Ft,
polgármesteri illetményhez,
költségtérítéshez nyújtott támogatás 3.915.653,-Ft,
közvilágítás
kiegészítő támogatása 1.540.000,-Ft,
25.957.389,- Ft
a települési önkormányzatok
szociális feladatainak
egyéb támogatására 3.387.000,- Ft,
szociális étkeztetésre
959.530,- Ft,
4.346.530,- Ft
nyilvános
könyvtári és közművelődési feladatok
támogatására 2.270.000,- Ft
közművelődés bérfejlesztés támogatása
148.482,- Ft
2.418.482,- Ft
falugondnoki szolgálat
támogatása
5.142.300
.- Ft
Összesen: 37.864.701,- Ft-ot
biztosít a központi költségvetés.
A támogatások alapja a 2021. évben szolgáltatott adatok.
A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
IV.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/Bevételek
A rendelet-tervezet az önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként, a jogszabályi előírások figyelembevételével tartalmazza.
Önkormányzatok működési támogatásai
A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása. Ennek alakulása határozza meg leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit, ez évben 37.864.701 Ft összeggel.
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Ktv. tv. 2. melléklete tartalmazza.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20.490.531 Ft, amely tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágítás feladataira, a köztemető fenntartására, a közutak fenntartására, egyéb önkormányzati feladatok ellátására kapott támogatások összegeit.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 11.205 Ft-ot kaptunk.
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás összege 3.915.653 Ft.
A közvilágítás kiegészítő támogatására 1.540.000 Ft támogatást kaptunk.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címen érkező hozzájárulás a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosít önrészt, ennek összege 3.387.000 Ft.
Támogatást igényelhet önkormányzatunk a szociális étkeztetésre, az étkeztetésben ellátottak száma alapján 959.530 Ft-ot.
2023.01.02-től indult Nagytevel községben a falugondoki szolgálat, melyre önkormányzatunk 5.142.300 Ft támogatási összeget tud igényelni az év folyamán, visszamenőlegesen január hónapig.
Lakosságszám alapján könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához támogatás illeti meg önkormányzatunkat, melynek összege 2.270.000 Ft, ezen felül 148.482 Ft támogatást kapunk kulturális feladatok bérjellegű támogatása címén.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásunk tervezett összege:
15.825.000 Ft.
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK) kapott támogatás a család és nővédelmi egészségügyi gondozáshoz, valamint a védőnői béremelés fedezetére 8.200.000 Ft, az ifjúság-egészségügyi gondozáshoz 45.000 Ft. A közfoglalkoztatás támogatására a Magyar Államkincstártól 6.000.000 Ft bevétel terveztünk, melyet a nettó finanszírozás keretében kapunk. Egyéb működési célú támogatás keretében terveztünk még 1.180.000 Ft-ot diákmunkások bérének megtérülésére, valamint erdőgazdálkodás bevételeként 400.000 Ft-ot.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatunk felhalmozási bevételt nem tervezett.
Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevétel címén 9.870.000 Ft került tervezésre az alábbiak szerint:
1. Vagyoni típusú adókból: 5.000.000 Ft (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
2. Értékesítési és forgalmi adóból: 4.500.000 Ft (iparűzési adó)
3. Gépjárműadó: 0 Ft
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: 250.000 Ft (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
5. Egyéb közhatalmi bevételek: 120.000 Ft (pótlék, igazgatási szolgáltatási díj-házasságkötés díja, egyéb bírságok-adóbírság, egyéb közhatalmi bevétel-adópótlék, talajterhelési díj)
Működési bevételek
Egyéb működési bevételek összesen 30.997.250 Ft.
Ezen összeg az alábbi bevételekből tevődik össze:
1. Készletértékesítés ellenértéke 100.000 Ft (járdalap értékesítés, Nagytevel könyv értékesítés, képeslap, hűtőmágnes értékesítés strandon),
2. Szolgáltatások ellenértéke 22.204.000 Ft (hirdetési díj, ingatlan bérleti díj, földbérleti díjak, lakbér bevételek, közterület használat, tornaterem terembérleti díj, strand földterület bérleti díjak-büféseknek, strandon belépők, sátorozás bevétele)
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.300.000 Ft (orvosi rendelő közüzemi díjai-gáz, áram, víz; valamint a büféseknek továbbszámlázott áramdíj, szemétszállítás költségének bevételi része)
4. Tulajdonosi bevételek 197.200 Ft (egyéb tulajdonosi-pálkövei üdülőrész-bevétel, vadászati jog bérbeadásából származó bevétel)
5. Ellátási díjak 1.657.000 Ft (szociális étkezéshez és vendégétkezéshez kapcsolódó befizetések)
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.729.050 Ft
7. Kamatbevétel 0 Ft
8. Egyéb működési bevétel 810.000 Ft (kerekítési különbözetekből adódó bevétel, mammográfiás útiköltség megtérítése, védőnő és isk. egészségügyi elszámolásból származó befizetések)
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételt nem terveztünk.
Finanszírozási bevételek
Előző évi korrigált pénzmaradványunk 23.919.936 Ft volt.
Fentiek figyelembevételével a 2023. évi költségvetés bevételi főösszege: 118.476.887 Ft.
B/Kiadások
Kiadásaink alakulását 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. melléklet, a beruházásokat az 7. melléklet, a felújításokat az 8. melléklet mutatja be.
Kiadásainkat az előző évi teljesítési adatok alapján a várható változások figyelembevételével terveztük meg.
Személyi juttatások és járulékai
Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege 37.219.300 Ft és 4.191.100 Ft.
A személyi juttatások jogcímen 8 fő (3 fő önkormányzati dolgozó és átlag 1fő - közművelődési szakember 2 órába, 6 fő diákmunkás 6 órába 2 hónapra, és strand pénztáros 8 órába 3 hónapra -, valamint 4 fő közfoglalkoztatott) személyi juttatása került tervezésre. A bérkiadásoknál bérfejlesztés a minimálbér változása miatt keletkezett, valamint a védőnőnek az egészségügyi bérfejlesztés miatt. A minimálbér 232.000, - Ft-ra, illetve a középiskolai végzettségűek esetében 296.400, - Ft-ra nőtt, a közcélúak bére is ehhez igazodik. A munkáltatói járulék, a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.
Személyi juttatásként tervezésre került a 3 fő önkormányzati dolgozónak a (100.000.- Ft) Cafetéria juttatás - Szép-kártya és a közművelődési szakembernek az arányos (25.000.-Ft) Cafetéria juttatás - Szép-kártya, a közlekedési költségtérítés a védőnő részére.
A választott tisztségviselők juttatásainak számolásakor szerepet kapott a polgármester, ill. az alpolgármester számára a kötelező költségátalány megtervezése, továbbá bekerült a költségvetésbe a főállású polgármester részére bruttó 200.000 Ft Cafetéria juttatás is.
Ezen kívül megbízási díjakat is terveztünk a könyvtárra, a strandra, az iskola egészségügyi ellátással kapcsolatosan, a házasságkötések miatt. Egyszerűsített foglalkoztatásra szintén terveztünk, elsősorban fűnyírásra, parkgondozási munkálatokra, valamint a strandon turisztikai idénymunkára strand pénztárosnak, és takarítók részére.
Dologi kiadások
A dologi kiadások 2023. évi tervezett összege 37.944.250 Ft. Ide tartoznak a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások és egyéb kommunikációs szolgáltatások beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt élelem (szoc.étkezés) szolgáltatási díja, bérleti díjak, karbantartási szolgáltatások díjai, továbbszámlázott szolgáltatások, különféle szakmai és nem szakmai szolgáltatások igénybevétele, biztosítási díjak, a működési célú előzetesen felszámított áfa, a befizetendő áfa összegének teljesítése, kamatkiadások, valamint egyéb dologi kiadások összege.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tartalmazza a szociális rászorultság alapján nyújtható ellátások összegét 2.750.000 Ft értékben. (segélyek – temetési, születési, beiskolázási, gyerekeknek mikuláscsomag, szociális célú tűzifa, települési és lakhatási támogatás, oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)
Egyéb működési célú kiadás
Ezen kiadási jogcímen 1.563.000 Ft-ot terveztünk, mely államháztartáson belülre tartalmazza:
Bursa ösztöndíjakat,
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulását
(lakosságszám
alapján)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.135.000.-Ft kiadási jogcím tartalmazza az egyéb civil szervezetek támogatását:
Katasztrófavédelem
SMB Leader tagdíj
„Sonnenschein” Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Nagytevel Sportegyesület
Medicopter Alapítvány
Rákóczi Szövetség
Beruházások
Beruházásokra 8.158.000 Ft kiadást terveztünk.
1. Településrendezési terv készítése 3.840.000.- Ft
2. Urnafal építés 1.397.000.- Ft
3. Csatorna építés strandon 2.540.000.- Ft
4. Könyvtári infrastruktúra fejlesztése 381.000 Ft
Felújítások
Felújítási kiadásra 20.320.000 Ft-ot terveztünk a tornaterembe tetőfelújításra és napelemre.
Egyéb felhalmozási kiadások
Ezen kiadási jogcímre 300.000 Ft-ot terveztünk lakástámogatás címen.
Finanszírozási kiadások
Finanszírozási kiadások között a 2022. év decemberében folyósított 2023.évi 00.havi nettó finanszírozás visszatérítését szerepeltetjük 1.302.957 Ft összegben.
Tartalék
Költségvetésünk bevételi - kiadási oldalának különbözete: 3.593.280 Ft, ez a tartalékba helyezhető összeg, ami általános tartalék.
Összes költségvetési kiadásunk: 118.476.887 Ft.
V.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Kötelező feladatok
1. zöldterület-gazdálkodás
2. közvilágítás
3. köztemető fenntartása
4. közutak fenntartása
1. Önként vállalt feladatok
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása
2. Katasztrófavédelem támogatása
3. SMB Leader tagdíj
4. „Sonnenschein” Napsugár Nyugdíjas Egyesület támogatása
5. Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány támogatása
6. Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása
7. Nagytevel Sportegyesület támogatása
8. Medicopter Alapítvány támogatása
9. Rákóczi Szövetség támogatása
10. Lakástámogatás
VI.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése
Az önkormányzat a rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 22.616.979 Ft költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.
VII.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel,
kiadás), lásd 1. melléklet
1. előirányzat felhasználási tervét, lásd 14. melléklet
1. A közvetett támogatások (10. melléklet) indokolása
A 10. melléklet táblázata összesíti a szociális étkezők részére juttatott közvetett támogatásokat. E táblázat tartalmazza a gépjárműadóból, illetve a szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezményeket is.