Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás

Előterjesztő:

Orbán Sándor

polgármester

Készítette:

dr. Takács Ádám Attila

jegyző

Nagytevel Község Önkormányzat ...../2023. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása
Kelt, Nagytevel 2023. május ...
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Nagytevel Község Önkormányzata 2022.évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült.
A COVID-19 járványügyi helyzet – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is – hatást gyakorolt az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetére. A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az elmúlt év során több olyan döntés is született, melynek következtében bevételi és ezzel párhuzamosan kiadási oldalon is csökkentések kerültek végrehajtásra.
I.
BEVEZETŐ
Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 23-án fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.
Nagytevel község lakosainak száma 2022. január 1-jén 557 fő volt.
A Munkaügyi Központ adatai alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2022. 12. 20-án) 5 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 4 fő. Járadék típusú ellátásban 0 fő, segély típusú ellátásban 4 fő, FHT, rendszeres szoc. segély támogatásban pedig 0 fő részesült.
Az önkormányzat 2022-ben felhalmozási jellegű kiadásra összességében 26.119.328 Ft-ot fordított, ebből beruházásokra 23.051.927 Ft-ot, felújításokra 3.067.401 Ft-ot. 2022-ben előző évről áthúzódó beruházás, felújítás az ÉKDU4 projekt – KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 keretében megvalósuló csatornahálózat fejlesztés volt.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését forráshiány nélkül fogadta el.
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.
A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 28.966.236 Ft volt, a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 24.367.818 Ft.
Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett 2022. december 31-én.
Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.
Adósság állomány alakulása
2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 545.162.531 Ft, mely 2.179.872 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
A tárgyi eszközök állománya 6.668.770 Ft-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nagyobb volt, mint a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció.
A befektetett pénzügyi eszköze az önkormányzatnak 1.100.000 Ft, Vízmű részvény.
2022. évben a lakáshoz jutás támogatása címén 300.000 Ft került kifizetésre, vissza nem térítendő támogatásként, ebből eredően követelés nem keletkezett.
A 2022.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2022-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:
csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
stb.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, falugondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A Magyar Falu programban meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” pályázat keretében a 2022. évben a Dózsa utcai játszótérre egy fa hintaállvány lett beszerezve 2 db lapülőkével, valamint ütéscsillapító talaj került kialakításra, így biztonságosabbá, korszerűbbé vált a játszótér az oda járó gyermekek részére, és a megújult játszótér nagyban hozzájárul a településkép javításához is.
Szintén Magyar Falu-s programnak köszönhetően a „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” pályázat keretében sikerült vásárolnunk egy Renault Trafic Combi falugondoki autót, mely beruházás nagyban segíti a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek segítségnyújtását, nagy szerepet játszik az étkeztetés ellátásában is.
Az év folyamán megkezdődött a strand csatornázása is a tisztább és higiénikusabb környezetért. A beruházás befejezése áthúzódik a következő évre is.
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat keretében különféle eszközöket szereztünk be (üstház, üst, bogrács, vágó-és domborítógép, laptop), mely eszközöket a falu rendezvényein tudjuk hasznosítani, ezáltal közösségépítő szerepe van.
Az óvodába felújítás keretében megvalósult a parkettázás és egy bojlert is vásároltunk.
A könyvtári lámpatesteket kicseréltük ledesre, valamint fűtéskorszerűsítés miatt klímaberendezéseket szereltettünk a közösségi ház dísztermébe az orvosi rendelőbe, védőnői tanácsadóba, váróba. Az orvosi rendelő épületén szükséges volt a napelemes rendszert is bővítenünk.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Nagytevel, 2023. május …
Orbán Sándor
polgármester