Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

2023.01.01.

Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földterület.

2. § (1) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2) Amennyiben a tulajdonos egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén, e tevékenysége kizárja, hogy a települési adó alanya legyen.

3. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

(4) A rendelet 2. § (2) bekezdésben meghatározott tevékenység év közbeni megkezdése esetén az adó időarányos részét kell megfizetni. Az adót a tevékenység megkezdése hónapjának első napjától a tevékenység befejezése hónapjának utolsó napjáig nem kell megfizetni.

(5) Az adóalanyt az adókötelezettségét érintő változások esetén minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követő 15 napon belül. A bejelentést az erre a célra rendszeresített – 1. mellékletben szereplő - formanyomtatványon lehet megtenni.

4. § Az adó alapja a termőföldnek az ingatlan-nyilvántartásban hektárban meghatározott területe.

5. § Az adó mértéke: 2.000Ft / hektár.

6. § Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.

7. § Mentes az adó alól az 1. §-ban meghatározott, és ugyanazon magánszemély tulajdonában lévő egy vagy több helyrajzi szám alatt nyilvántartott termőföld, ha a földterületek összessége nem éri el az 1 hektárt.

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.