Oroszi Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 06

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.05.06.

Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 41.763.754 forintban,

b) kiadási főösszegét 41.763.754 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §2 A költségvetési

a) bevételek előirányzata 35.293.709 forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 6.470.045 forint.

4. §3 A költségvetési

a) kiadások előirányzata 39.203.670 forint,

b) a finanszírozás műveletek kiadása 2.560.084 forint.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.

4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet4

Mérleg

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Előirányzat

Módosított
Előirányzat

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 725 171

7 732 155

K1

Személyi juttatások

14 378 480

13 865 016

2

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 224 000

3 224 000

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

1 909 200

1 829 653

3

B1132

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatása

4 810 800

5 111 884

K3

Dologi kiadások

7 817 640

7 685 440

4

B1133

Szünidei étkeztetés támogatása

30 780

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 031 500

5

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 627 124

11 763 512

6

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

674 934

K6

Beruházások

1 249 680

1 205 040

7

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 169 200

6 518 487

K7

Felújítások

760 000

8

B22

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

5 159 524

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

63 509

9

B34

Vagyoni tipusú adók

150 000

166 000

K9

Finanszírozási kiadások

722 430

2 560 084

10

B35

Termékek és szolgáltatások adói

1 370 000

2 237 994

11

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

274

12

B4

Működési bevételek

410 850

698 457

13

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

14

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

15

B8

Finanszírozási bevételek

3 843 753

6 470 045

16

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

31 004 554

41 763 754

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 004 554

41 763 754

2. melléklet5

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

7 725 171

7 732 155

02

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

B1131

3 224 000

3 224 000

03

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatása

B1132

4 810 800

5 111 884

03

Szünidei étkeztetés támogatása

B1132

30 780

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

674 934

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

18 060 751

19 012 973

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 169 200

6 518 487

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

25 229 951

25 531 460

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 159 524

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

5 159 524

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

150 000

166 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 370 000

2 237 994

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 370 000

2 237 994

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

274

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 520 000

2 404 268

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

183 376

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

29 188

38

Ellátási díjak

B405

410 850

363 440

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

5

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

75 800

48

Egyéb működési bevételek

B411

46 648

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

410 850

698 457

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 500 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

1 500 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

62

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

63

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

27 160 801

35 293 709

3. melléklet6

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 904 000

7 182 808

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

219 000

219 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

120 000

220 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

733 425

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

8 843 000

8 355 233

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 421 960

5 386 743

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

113 520

123 040

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 535 480

5 509 783

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

14 378 480

13 865 016

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 909 200

1 829 653

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

70 000

32 367

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 063 000

2 482 046

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 133 000

2 514 413

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

325 000

309 698

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180 000

155 344

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

505 000

465 042

28

Közüzemi díjak

K331

780 000

655 200

29

Vásárolt élelmezés

K332

834 000

835 872

30

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

470 000

392 347

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

630 000

764 944

34

Egyéb szolgáltatások

K337

780 000

849 778

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 494 000

3 498 141

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

-

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

20 000

-

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 655 640

1 203 921

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

3 923

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 665 640

1 207 844

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

7 817 640

7 685 440

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 300 000

2 031 500

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 300 000

2 031 500

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 288 200

1 218 478

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

67 000

90 142

70

Tartalékok

K513

1 271 924

10 454 892

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

2 627 124

11 763 512

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

984 000

948 850

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

265 680

256 190

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 249 680

1 205 040

80

Ingatlanok felújítása

K71

-

760 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

760 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

63 509

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

63 509

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

30 282 124

39 203 670

4. melléklet7

5. melléklet8

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3 843 753

3 843 753

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

3 843 753

3 843 753

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 626 292

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

3 843 753

6 470 045

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

3 843 753

6 470 045

6. melléklet9

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

722 430

2 560 084

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

722 430

2 560 084

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

722 430

2 560 084

7. melléklet10

Működési célú bevételek és kiadások

2021-2022-2023. évi alakulása

forintban

A

B

C

D

E

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2022. évi számított

2023. évi számított

1

Önkormányzatok működési támogatásai

18 060 751

19 012 973

18 100 000

18 100 000

2

Közhatalmi bevételek

733 924

2 404 268

750 000

750 000

3

Működési bevételek

410 850

698 457

420 000

420 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

6 390 010

1 500 000

6 400 000

6 400 000

5

Előző évi pénzbmaradványból

3 436 909

3 104 531

3 450 000

3 450 000

6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 032 444

26 720 229

29 120 000

29 120 000

7

Személyi juttatások

14 378 480

13 865 016

14 450 000

14 450 000

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 909 200

1829653

1 900 000

1 900 000

9

Dologi kiadás

7 817 640

7 685 440

7 800 000

7 800 000

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 031 500

2 300 000

2 300 000

11

Egyéb működési célú kiadások

2 627 124

1 308 620

2 670 000

2 670 000

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 032 444

26 720 229

29 120 000

29 120 000

8. melléklet11

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2021-2022-2023. évi alakulása

forintban

A

B

C

D

E

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2022. évi számított

2023. évi számított

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített állami pénzalapok

681 990

630 679

0

0

3

Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás

567 690

567 690

0

0

4

Előző évi pénzmaradványból

830 180

0

0

5

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 249 680

2 028 549

0

0

6

K I A D Á S O K

7

Beruházások

1 249 680

1 205 040

0

0

8

Fűkasza beszerzés

241 300

189 990

9

Ágaprító beszerzés

199 390

199 390

10

Fűnyíró

241 300

241 300

11

lézernyomtató

70 880

12

Eszköz beszerzés Műv.Ház. (bútorok)

567 690

503 480

13

Felújítások

0

760 000

0

0

14

építészeti tervezés Ravatalozó

50 000

15

építészeti tervezés, gáztervek Kulturház

270 000

16

építészeti tervezés, gáztervek Polgármesteri hivatal

70 000

17

útborkolat felújítási tervek
Petőfi S. u.,Sport u.;Szabadság u.

300 000

18

felmérési rajz Szabadság u.

70 000

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások

63 509

0

0

20

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 249 680

2 028 549

0

0

9. melléklet12

Működési célú általános tartalék

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

1 271 924

10 454 892

1

A 2. § (1) bekezdése az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. mellékletet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.