Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 07- 2022. 12. 30

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

2022.05.07.

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2021. évi 31.004.554 forint eredeti bevételi és kiadási, és 41.763.754 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2021. évi bevételének teljesített főösszegét 41.763.754 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 31.308.862 forintban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 146.751.267 Ft összegben.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 10.454.892 Ft összegben.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.

(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.

(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.

(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Mérleg

Sorszám

A

B

C

Megnevezés

2020.évi záró (forintban)

2021.évi záró (forintban)

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

133 411 552

128 151 844

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 139 899

1 679 265

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

760 000

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

135 551 451

130 591 109

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

150 000

150 000

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

150 000

150 000

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

150 000

150 000

8

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

4 042 832

3 941 568

9

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

4 042 832

3 941 568

10

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

4 042 832

3 941 568

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

139 744 283

134 682 677

12

C/II/1 Forintpénztár

26 470

36 420

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

26 470

36 420

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 365 253

9 896 643

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 365 253

9 896 643

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 391 723

9 933 063

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

136 936

45 022

18

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

16 334

4 673

19

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

106 473

38 603

20

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

14 129

1 746

21

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

50 955

50 810

22

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

31 240

25 300

23

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

19 715

25 510

24

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

187 891

95 832

25

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 220 219

1 062 299

26

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

4 000

0

27

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 216 219

1 062 299

28

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 220 219

1 062 299

29

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

105 625

0

30

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

105 625

0

31

D/III/4 Forgótőke elszámolása

40 000

40 000

32

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

145 625

40 000

33

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 553 735

1 198 131

34

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

937 396

35

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

937 396

36

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

937 396

37

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

145 689 741

146 751 267

38

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

155 231 000

155 231 000

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 628 245

6 628 245

40

G/IV Felhalmozott eredmény

-39 287 330

-18 891 310

41

G/VI Mérleg szerinti eredmény

20 396 020

-4 059 536

42

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

142 967 935

138 908 399

43

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

722 430

788 638

44

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

722 430

788 638

45

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

722 430

788 638

46

H/III/1 Kapott előlegek

693 595

455 567

47

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

693 595

455 567

48

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 416 025

1 244 205

49

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 305 781

1 439 139

50

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

5 159 524

51

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 305 781

6 598 663

52

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

145 689 741

146 751 267

2. melléklet

Pénzforgalmi jelentés

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

Eredeti előirányzat
(forint)

Módosított előirányzat (forint)

Teljesítés (forint)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 904 000

7 182 808

7 182 808

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

219 000

219 000

219 000

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

120 000

220 000

220 000

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)

600 000

733 425

733 425

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

8 843 000

8 355 233

8 355 233

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 421 960

5 386 743

5 386 743

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

113 520

123 040

123 040

8

Külső személyi juttatások (K12)

5 535 480

5 509 783

5 509 783

9

Személyi juttatások (K1)

14 378 480

13 865 016

13 865 016

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 909 200

1 829 653

1 829 653

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 727 492

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

31 244

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

70 917

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

70 000

32 367

32 367

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 063 000

2 482 046

2 482 046

16

Készletbeszerzés (K31)

2 133 000

2 514 413

2 514 413

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

325 000

309 698

309 698

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

180 000

155 344

155 344

19

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

505 000

465 042

465 042

20

Közüzemi díjak (K331)

780 000

655 200

655 200

21

Vásárolt élelmezés (K332)

834 000

835 872

835 872

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

470 000

392 347

392 347

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

630 000

764 944

764 944

24

Egyéb szolgáltatások (K337)

780 000

849 778

849 778

25

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

352 448

26

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 494 000

3 498 141

3 498 141

27

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

0

0

28

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

0

0

29

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 655 640

1 203 921

1 203 921

30

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

3 923

3 923

31

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 665 640

1 207 844

1 207 844

32

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

7 817 640

7 685 440

7 685 440

33

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 300 000

2 031 500

2 031 500

34

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 847 500

35

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 300 000

2 031 500

2 031 500

36

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 288 200

1 218 478

1 218 478

37

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 000

38

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

31 831

39

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 136 647

40

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

67 000

90 142

90 142

41

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

78 675

42

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

11 467

43

Tartalékok (K513)

1 271 924

10 454 892

0

44

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

2 627 124

11 763 512

1 308 620

45

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

984 000

948 850

948 850

46

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

265 680

256 190

256 190

47

Beruházások (K6)

1 249 680

1 205 040

1 205 040

48

Ingatlanok felújítása (K71)

0

760 000

760 000

49

Felújítások (K7)

0

760 000

760 000

50

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

63 509

63 509

51

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

63 509

52

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

63 509

63 509

53

Költségvetési kiadások (K1-K8)

30 282 124

39 203 670

28 748 778

54

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

722 430

2 560 084

2 560 084

55

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

722 430

2 560 084

2 560 084

56

Finanszírozási kiadások (K9)

722 430

2 560 084

2 560 084

57

KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 004 554

41 763 754

31 308 862

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

58

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 725 171

7 732 155

7 732 155

59

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 034 800

8 335 884

8 335 884

60

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

30 780

0

0

61

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 065 580

8 335 884

8 335 884

62

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

63

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

674 934

674 934

64

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

18 060 751

19 012 973

19 012 973

65

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

7 169 200

6 518 487

6 518 487

66

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

6 518 487

67

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

25 229 951

25 531 460

25 531 460

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

5 159 524

5 159 524

69

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

5 159 524

70

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

5 159 524

5 159 524

71

Vagyoni tipusú adók (B34)

150 000

166 000

166 000

72

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

166 000

73

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

1 370 000

2 237 994

2 237 994

74

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 237 994

75

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

1 370 000

2 237 994

2 237 994

76

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

274

274

77

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

274

78

Közhatalmi bevételek (B3)

1 520 000

2 404 268

2 404 268

79

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

183 376

183 376

80

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

183 376

81

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

29 188

29 188

82

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

29 188

83

Ellátási díjak (B405)

410 850

363 440

363 440

84

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082)

0

5

5

85

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

5

5

86

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

75 800

75 800

87

Egyéb működési bevételek (B411)

0

46 648

46 648

88

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

43 198

89

Működési bevételek (B4)

410 850

698 457

698 457

90

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

1 500 000

1 500 000

91

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

1 500 000

92

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

1 500 000

1 500 000

93

Költségvetési bevételek (B1-B7)

27 160 801

35 293 709

35 293 709

94

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 843 753

3 843 753

3 843 753

95

Maradvány igénybevétele ) (B813)

3 843 753

3 843 753

3 843 753

96

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 626 292

2 626 292

97

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

3 843 753

6 470 045

6 470 045

98

Finanszírozási bevételek (B8)

3 843 753

6 470 045

6 470 045

99

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 004 554

41 763 754

41 763 754

3. melléklet

Pénzforgalmi mérleg (forintban)

A

B

C

D

1

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

2

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 531 460

Személyi juttatások

13 865 016

4

Közhatalmi bevételek

2 404 268

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 829 653

5

Működési bevételek

698 457

Dologi kiadások

7 685 440

6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 031 500

7

Egyéb működési célú kiadások

1 308 620

8

Összesen

30 134 185

Összesen

26 720 229

9

Többlet

3 413 956

10

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 159 524

Beruházások

1 205 040

12

Felhalmozási bevétel

Felújítások

760 000

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások

63 509

14

Összesen

5 159 524

Összesen

2 028 549

15

Többlet

3 130 975

16

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE

17

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 843 753

Államháztartási megelőlegezés

2 560 084

18

Államháztartási megelőlegezés

2 626 292

19

Összesen

6 470 045

Összesen

2 560 084

20

Többlet

3 909 961

21

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

22

Működési bevételek

30 134 185

Működési kiadások

26 720 229

23

Felhalmozási bevételek

5 159 524

Felhalmozási kiadások

2 028 549

24

Finanszírozási bevételek

6 470 045

Finanszírozási kiadások

2 560 084

25

Összes bevétel

41 763 754

Összes kiadás

31 308 862

26

Többlet

10 454 892

5. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint (forintban)

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 732 155

0

7 732 155

0

0

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 335 884

0

8 335 884

0

0

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 335 884

0

8 335 884

0

0

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

674 934

0

674 934

0

0

0

0

0

0

6

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

19 012 973

0

19 012 973

0

0

0

0

0

0

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

6 518 487

0

0

6 518 487

0

0

0

0

0

8

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 518 487

0

0

6 518 487

0

0

0

0

0

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

25 531 460

0

19 012 973

6 518 487

0

0

0

0

0

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

5 159 524

0

0

0

5 159 524

0

0

0

0

11

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

5 159 524

0

0

0

5 159 524

0

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

5 159 524

0

0

0

5 159 524

0

0

0

0

13

Vagyoni tipusú adók (B34)

166 000

0

0

0

0

0

0

0

166 000

14

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

166 000

0

0

0

0

0

0

0

166 000

15

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 237 994

0

0

0

0

0

0

0

2 237 994

16

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

2 237 994

0

0

0

0

0

0

0

2 237 994

17

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

2 237 994

0

0

0

0

0

0

0

2 237 994

18

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

274

0

0

0

0

0

0

0

274

19

ebből: egyéb települési adók (B36)

274

0

0

0

0

0

0

0

274

20

Közhatalmi bevételek (B3)

2 404 268

0

0

0

0

0

0

0

2 404 268

21

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

183 376

0

0

0

0

183 376

0

0

0

22

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

183 376

0

0

0

0

183 376

0

0

0

23

Tulajdonosi bevételek (B404)

29 188

0

0

0

0

29 188

0

0

0

24

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

29 188

0

0

0

0

29 188

0

0

0

25

Ellátási díjak (B405)

363 440

0

0

0

0

0

0

363 440

0

26

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082)

5

5

0

0

0

0

0

0

0

27

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

5

5

0

0

0

0

0

0

0

28

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

75 800

0

0

0

0

75 800

0

0

0

29

Egyéb működési bevételek (B411)

46 648

46 646

0

0

0

2

0

0

0

30

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

43 198

43 198

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési bevételek (B4)

698 457

46 651

0

0

0

288 366

0

363 440

0

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

33

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

1 500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

34

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

35

Költségvetési bevételek (B1-B7)

35 293 709

46 651

19 012 973

6 518 487

5 159 524

288 366

1 500 000

363 440

2 404 268

36

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 843 753

0

0

3 843 753

0

0

0

0

0

37

Maradvány igénybevétele ) (B813)

3 843 753

0

0

3 843 753

0

0

0

0

0

38

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2 626 292

0

2 626 292

0

0

0

0

0

0

39

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

6 470 045

0

2 626 292

3 843 753

0

0

0

0

0

40

Finanszírozási bevételek (B8)

6 470 045

0

2 626 292

3 843 753

0

0

0

0

0

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 763 754

46 651

21 639 265

10 362 240

5 159 524

288 366

1 500 000

363 440

2 404 268

6. melléklet

Maradvány kimutatás (forintban)

sorszám

A

B

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

35 293 709

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 748 778

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 544 931

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 470 045

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 560 084

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

3 909 961

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

10 454 892

8

C) Összes maradvány (=A+B)

10 454 892

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 454 892

7. melléklet

Eredmény kimutatás (forintban)

Sor-
szám

A

B

C

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 928 188

2 176 655

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

333 575

540 876

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

29 188

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 261 763

2 746 719

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

18 447 691

19 012 973

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 160 454

8 018 487

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

32 595 211

0

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

540 117

213 763

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

57 743 473

27 245 223

10

10 Anyagköltség

2 883 315

2 514 413

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 744 640

3 963 183

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 627 955

6 477 596

13

14 Bérköltség

7 198 139

7 537 968

14

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 138 580

6 448 208

15

16 Bérjárulékok

1 963 139

1 841 851

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 299 858

15 828 027

17

VI Értékcsökkenési leírás

7 516 977

6 770 456

18

VII Egyéb ráfordítások

11 164 431

4 975 404

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

20 396 015

-4 059 541

20

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5

5

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

5

5

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5

5

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

20 396 020

-4 059 536

9. melléklet

Részesedések kimutatása

sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés

Mennyiség (db)

Sorszám

Névérték

Tulajdoni arány

1

Bakonykarszt Zrt.

15

086546-086560

10.000.- Ft/db

25% alatti

10. melléklet

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

2021. évi eredeti
előirányzat (forint)

2021. évi módosított
előirányzat (forint)

2021. évi teljesített (forint)

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített állami pénzalapok

681 990

630 679

630 679

3

Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás

567 690

567 690

567 690

4

Előző évi pénzmaradványból

830 180

830 180

5

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 249 680

2 028 549

2 028 549

6

K I A D Á S O K

7

Beruházások

1 249 680

1 205 040

1 205 040

8

Fűkasza beszerzés

241 300

189 990

189 990

9

Ágaprító beszerzés

199 390

199 390

199 390

10

Fűnyíró

241 300

241 300

241 300

11

lézernyomtató

70 880

70 880

12

Eszköz beszerzés Műv.Ház. (bútorok)

567 690

503 480

503 480

13

Felújítások

0

760 000

760 000

14

építészeti tervezés Ravatalozó

50 000

50 000

15

építészeti tervezés, gáztervek Kulturház

270 000

270 000

16

építészeti tervezés, gáztervek Polgármesteri hivatal

70 000

70 000

17

útborkolat felújítási tervek
Petőfi S. u.,Sport u.;Szabadság u.

300 000

300 000

18

felmérési rajz Szabadság u.

70 000

70 000

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások

63 509

63 509

20

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 249 680

2 028 549

2 028 549

11. melléklet

Immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változások (forintban)

sorszám

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások
és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 944 000

199 658 280

21 213 098

0

4 813 542

227 628 920

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

948 850

0

948 850

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

760 000

0

760 000

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

948 850

0

0

948 850

5

Egyéb növekedés

0

0

948 850

0

0

948 850

6

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 897 700

1 708 850

0

3 606 550

7

Egyéb csökkenés

0

0

948 850

948 850

0

1 897 700

8

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

948 850

948 850

0

1 897 700

9

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 944 000

199 658 280

22 161 948

760 000

4 813 542

229 337 770

10

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 944 000

66 246 728

19 073 199

0

770 710

88 034 637

11

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

5 259 708

1 409 484

0

101 264

6 770 456

12

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

1 944 000

71 506 436

20 482 683

0

871 974

94 805 093

13

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 944 000

71 506 436

20 482 683

0

871 974

94 805 093

14

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

128 151 844

1 679 265

760 000

3 941 568

134 532 677

15

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 944 000

182 000

19 337 333

0

0

21 463 333

16

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 944 000

182 000

18 388 483

0

20 514 483

12. melléklet

Követelések állománya

Sorszám

A

B

C

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2020.év (forint)

2021.év (forint)

2

Költségvetési évben esedékes követelések

187 891

95 832

3

követelések vagyontípusú adókra

16 334

4 673

4

követelések termékek és szolgáltatások adóira

106 473

38 603

5

egyéb közhatalmi bevételekre

14 129

1 746

6

ellátási díjakra

31 240

25 300

7

egyéb működési bevétel

19 715

25 510

8

víziközmű vagyonkezelési díj

9

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 220 219

1 062 299

10

követelések vagyontípusú adókra

4 000

-

11

követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 216 219

1 062 299

12

Követelés jellegű sajátos elszámolások

145 625

40 000

13

foglalkoztatottaknak adott előleg

105 625

14

forgótőke elszámolás

40 000

40 000

15

Követelések összesen

1 553 735

1 198 131

13. melléklet

Kötelezettségek kimutatása

sorszám

A

B

C

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2020.év (forint)

2021.év (forint)

1

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

722 430

788 638

2

dologi kiadásokra

3

megelőlegezés

722 430

788 638

5

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

693 595

455 567

6

egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

693 595

455 567

7

H. Kötelezettségek összesen

1 416 025

1 244 205

14. melléklet

Közvetlen támogatások

sorszám

A

B

Megnevezés

Támogatási összeg (forint)

1

Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása

11 467

2

TÖOSZ tagdíj

3 675

3

GEMARA tagdíj

50 000

4

BURSA támogatás

50 000

5

Medicopter Alapítvány támogatása

25 000

6

Somlóvásárhelyi Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálat támogatása

31 831

7

Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás

230 947

8

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

905 700

9

Összesen

1 308 620

15. melléklet

Normatív támogatások elszámolása

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2021.évben (forint)

Az önkormányzat által az adott célra 2021.évben ténylegesen felhasznált összeg (forint)

Eltérés
igényelhető normatíva
összeg (forint)

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 732 155

7 732 155

-

2

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 335 884

8 403 454

67 570

3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 224 000

3 224 000

-

4

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

270 280

337 850

67 570

5

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4 841 604

4 841 604

-

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

-

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

674 934

674 934

-

8

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

19 012 973

19 080 543

67 570

16. melléklet

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

sorszám

A

B

Megnevezés

Tárgyév (forint)

1.

Helyi adók

2 403 994

2.

Tulajdonosi bevételek

0

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

274

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek összesen:

2 404 268

9.

Saját bevételek 50%-a

1 202 134

10.

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14.

Adott váltó

15.

Pénzügyi lízing

16.

Halasztott fizetés

17.

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

18.

Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

19.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

20.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

21.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22.

Adott váltó

23.

Pénzügyi lízing

24.

Halasztott fizetés

25.

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26.

Fizetési kötelezettség összesen:

0

27.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 202 134

28.

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7

841 494