Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 10. 01

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

2022.10.01.

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános Rendelkezések

1. § (1)1 A rendelet hatálya Nemesgulács község közigazgatási területén található 210/3. hrsz-ú ravatalozó és temető (a továbbiakban: köztemető) létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek.

2. § A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről Nemesgulács Község Önkormányzat (a továbbiakban: Üzemeltető) saját maga gondoskodik.

2. A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai

3. § (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.

(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek, valamint a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

3. Temetői rend

4. § (1) A bejáró nyitva tartása - szezontól függetlenül – folyamatos.

(2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Üzemeltető jogosult.

(3) A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

5. § (1) temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.

(4) A köztemetőben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni. Kő, beton továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

(5) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni.

6. § A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni:

a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;

c) az utakon való közlekedést ne akadályozza;

d) búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;

7. § (1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az Üzemeltető a kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, eltávolítását.

(2) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül az Üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

4. A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje

8. §2 A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a) sírhely,

b) urnafülke (kolumbárium fülke)

c) gyermeksírhely

d) sírbolt (kripta), e) urna sírhely,

5. A sírhelyek, sírboltok méretezése

9. § (1) A sírhelyek méretezése:

a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 200 cm,

b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 200 cm,

c) rátemetéses sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 250 cm.

d) gyermeksírhely hossza 150 cm, szélessége 90 cm, mélysége 160 cm

(2) A koporsósírbolt belső méretei: hosszúsága 2,1 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter, mélysége 2,0 méter,.

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sorok közötti távolságnak 0,60-1,0 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni.

6. Sírhelyek megváltási és újraváltási díja, temető-fenntartási hozzájárulás, létesítmény-használat, hűtőhasználat díja

10. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát és a megváltási díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az 1. sz. mellékletben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az 1. sz. mellékletben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább a melléklet 1-4. valamint a 6-7 pontjai esetében 10 év, az 5. pontja esetében 5 év, a 8. pontja esetében 30 év.

(3) A temetési hely megváltási (újraváltási) díját az 1. melléklet tartalmazza. Az újraváltási díjat a (2) bekezdés esetén az újraváltás időtartamával arányosan kell megállapítani.

(4) Sírhelyet előre váltani csak már elhunyt hozzátartozó sírhelye mellett lehet.

(5) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az Üzemeltető által meghatározott és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. Amennyiben a jogosult az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.

(6)3 A (3) bekezdésben meghatározott megváltási díjat évente felül kell vizsgálni.

(7)4

(8)5

(9)6 A köztemetőben a nem Nemesgulácson történő temetés esetén az elhunyt tárolásáért „tranzit” hűtéséért a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a Rendelet 1. melléklete szerinti hűtőhasználati díjat fizet meg a temető fenntartójának.

(10)7 A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet és temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a köztemető létesítményeinek igénybevételéért az 1. mellékletben meghatározott köztemetői létesítmény-használati díjat fizet meg a temető fenntartójának. A temető-használati hozzájárulást és síremlék felállítási engedély kiadását a rendelet 3. mellékletében megjelölt kérelem nyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni.

(11)8 A sírhely felett rendelkezni jogosult/eltemettető a sírhely megváltási (újraváltási) díj összegéből 50 % kedvezményre jogosult, amennyiben az elhunyt a haláleset előtt legalább 5 éve nemesgulácsi lakcím adattal rendelkezett, vagy akinek hozzátartozója a temetőben korábban már eltemetésre került és elhunyt ezen sírhelyre kerül eltemetésre.

11. § Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

7.9

12. §10

8. A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás

13. § A nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv vezetéséről és megőrzéséről, a temetési helyek megváltási és újraváltási díjának beszedéséről a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

9. A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei

14. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(2)11

15. § A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók a tevékenységük során keletkező hulladékot saját telephelyükre vagy hulladék-gyűjtőhelyre kötelesek elszállítani.

10. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a 12. §, valamint a 2. melléklet kivételével 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2)1213 E rendelet 12. §-a, valamint a 2. melléklete 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a köztemetők rendjéről, használatuk igénybevételüknek szabályairól szóló 18/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

1. mellékleta 13/2014. (XII. 1.) rendelethez,1415

1. Díjtáblázat, és a használat időtartama:

A

B
Alapdíj
Ft

C
Használat
időtartama

D
Temető-fenntartási hozzájárulási díj síremlék készítése, felújítása esetén Ft

1. 16

Egyes sírhely és újraváltása

25.000

25 év

5.000

2. 17

Kettes sírhely és újraváltása

50.000

25 év

7.500

3. 18

Hármas sírhely és újraváltása

75.000

25 év

10.000

4. 19

Négyes sírhely és újraváltása

100.000

25 év

12.500

5. 20

Urnafülke (kolumbárium fülke)
Egyes

25.000

20 év

-

6. 21

Gyermeksírhely

ingyenes

25 év

-

7. 22

Sírboltok

50.000 Ft/férőhely

100 év

15.000 Ft /sírhely

8. 23

Urna sírhely

15.000 Ft

25 év

1.000 Ft

2. Köztemetői létesítmények használati díja: 15.000 Ft

3.24 Hűtőhasználati díj:

3.1. Nemesgulácson eltemetésre kerülő elhunyt esetén: 2.500 Ft/nap/fő

3.2. tranzit hűtés: 5.000 Ft/nap/fő

4.25 Urnafülke fedlap:

4.1. egyes urnafülke 14.030 Ft/db

4.2. kettes urnafülke 28.060 Ft/db

2. melléklet a 13/2014. (XII.1.) rendelethez2627

Temető-használati hozzájárulás és síremlék felállítási engedély iránti kérelem

1. Kérelmező adatai:

2. Építtető:

2.1. Név:

2.2. Cím:

2.3. Tel:

3. Kivitelező:

3.1. Megnevezés/név:

3.2. Székhely:

3.3. Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

3.4. Adószám:

3.5. Bankszámlaszám:

3.6. Telefonszám:

3.7. E-mail cím:

4. A végzendő munka pontos leírása:

5. A szolgáltatás időtartama (kezdő és befejező időpontja):

6. A szolgáltatás helyének pontos meghatározása (egyértelmű leírással, parcella szám megadásával, illetve temetőtérkép csatolása esetén az arra való utalással):

7. A munkavégzéshez használt, anyagszállítást végző gépjármű típusa és forgalmi rendszáma:

8. A köztemetői létesítmények használati díja és a síremlék állítási engedély megadása az 1. mellékletben meghatározott összegű hozzájárulási, illetve használati díj megfizetése ellenében lehetséges.

9. Kérelmező nyilatkozata: Kijelentem, hogy Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletében foglaltakat ismerem, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, a köztemetői létesítmények használati díj megfizetését vállalom. Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

10. Kelt: kérelmező (szervezet esetén cégszerű aláírás

1

Az 1. § (1) bekezdése a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10. § (6) bekezdése a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 10. § (7) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2016. június 1. napjától

5

A 10. § (8) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2016. június 1. napjától

6

A 10. § (9) bekezdése a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. §-t (10) bekezdéssel kiegészítette az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. június 1.

8

A 10. § (11) bekezdését a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 7. címet hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2017. június 13. napjától

10

A 12. §-t hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2017. június 13. napjától

11

A 14. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2016. június 1. napjától

12

A 16. § (2) bekezdését módosította az 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. június 1.

13

A 16.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VI. 12.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül: 2017. június 13. napjától.

14

Az 1. mellékletet módosította a 15/2015. (X. 30.) rendelet. Hatályba lépés napja: 2015. november 1.

15

Az 1. mellékletet módosította az 1/2018. (II. 16.) rendelet. Hatályba lépés napja: 2018. február 17.

16

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. . sora a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet 3. pontja a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.

25

Az 1. melléklet 4. pontja a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.

26

A 3. mellékletet módosította a 7/2019. (V.30.) rendelet. Hatályba lépés napja: 2019. május 31.

27

A 3. mellékletet beiktatta az 5/2016. (V.31.) rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. június 1. A 2. melléklet a Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.