Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2017. 08. 20

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

2017.08.20.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.

2. § A rendelet területi hatálya Veszprémvarsány Község közigazgatási területére terjed ki.

3. § A rendelet személyi hatálya Veszprémvarsány Község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

5. § (1) A Község területén az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a Község területén elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6. § (1) Veszprémvarsány Község közigazgatási területén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az avar és növényi hulladékok nyílttéri égetése tilos.

(2) Az ingatlanok területén – a 7. § - ban foglalt korlátozások figyelembevételével - az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése

hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig
szombat: 08:00-11:00 óráig
engedélyezett.
Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos!

7. § (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. Tilos minden év május 1. napjától szeptember 30. közötti időszakban a beltéri avar és növényi hulladék nyílttéri égetése.

(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.

(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben foglalt előírások megsértése a külön önkormányzati rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2014. május 1. naptól lép hatályba.