Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Hatályos: 2021. 05. 22

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

2021.05.22.

Rigács Község Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rigács Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozom: Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 81 715 646Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) bevételi fő összegét 54 545 062.-Ft-ban,
b) kiadási fő összegét 45 485 534.-Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet 1.-4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét, 36 232 556.-Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) közhatalmi bevételek 3 697 705.-Ft

b) költségvetési támogatása 25 052 928.-Ft

c) támogatás értékű működési bevételek 6 575 888.-Ft

d) előző évi pénzmaradvány 7 437 974.Ft

e) államháztartáson belüli megelőlegezés 2 923 652.-Ft

f) működési bevételek 906 035.-Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 2.és 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 7 950 880.-Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű juttatások 17 265 663.-Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 2 236 545.-Ft

c) dologi kiadások 7 901 357.-Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 303 500.-Ft

e) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások 6 575 888.-Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2 923 652.-Ft

g) elvonások, befizetések 0.-Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 10 346 434.-Ft-ban hagyja jóvá.

a) beruházások 587 579.-Ft

b) felújítások 9 758 855.-Ft

(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát 7 437 974.-Ft-ban hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 11 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám: 6 fő

11. § A Képviselő-testület közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testülete 2020. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek működéséből származó kötelezettségek és részesedések nem voltak.

14. § A Képviselő-testület 2020. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

15. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

(3) A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

(4) A Képviselő-testület 2020. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.

16. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet