Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

Hatályos: 2022. 06. 01

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletéről

2022.06.01.

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Rigács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 75.271.835.- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) bevételi fő összegét 47.916.623.-Ft-ban,

b) kiadási fő összegét 44.663.574.-Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet 1.,2.,3.,4. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 40.940.707.-Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) közhatalmi bevételek 1.850.938.-Ft

b) költségvetési támogatása 30.812.915.-Ft

c) előző évi pénzmaradvány 9.059.528.-Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.797.405.-Ft

e) működési bevételek 3.395.837.-Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 2.,4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű juttatások 17.954.896.-Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 2.168.309.-Ft

c) dologi kiadások 14.237.343.-Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 956.409.-Ft

e) egyéb működési célú kiadások 4.194.673.-Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2.583.640.-Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését az 1.,3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 2.568.304.-Ft-ban hagyja jóvá.

a) beruházások 776.570.-Ft

b) felújítások 1.791.734.-Ft

(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 1.,3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát 3.253.049.-Ft-ban hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 14 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám: 7 fő

9. § A Képviselő-testület közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testülete 2021. évi vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek működéséből származó kötelezettségek és részesedések nem voltak.

12. § A Képviselő-testület 2021. évben európai uniós támogatással nem valósított meg programot.

13. § A Képviselő-testület 2021. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

14. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

(3) A Képviselő-testület 2021. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

(4) A Képviselő-testület 2021. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.

15. § Jelen rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

16. §1

1. melléklet

1

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.