Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 11. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§.(2.) bekezdésében és a 45. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (1.) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

A közszolgáltatás tartalma

1.§.


Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, az 58/2013. (II.27.) Korm. Rendelet „a Viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról „1.§. 15. pontja szerint, kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn.

A közszolgáltatással ellátott terület

2.§.


A kötelező közszolgáltatás Hajmáskér község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban együtt: ingatlan tulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból- közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetősének hiányában- gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3.§.


1)   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését az önkormányzattal

      közszolgáltatási szerződést kötött közszolgáltató végezheti.


2)   Hajmáskér község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

      begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását Parrag György (székhelye : 8200 Veszprém, Erdősáv

      u.16.; engedélyszáma: OKTVF 003968-008/2009; a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és

      köteles ellátni a megrendelések alapján.


3)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átvételének

     szennyvíztisztító telepei :

             - Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt. veszprémi szennyvíztisztító telepe;

             - DRV Zrt. balatonfüredi szennyvíztelepe és balatonfűzfői szennyvíztelepe

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

4.§.


 1. A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


 1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni internetes honlapján.


 1. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban vagy közzététel útján köteles értesíteni internetes honlapján.


 1. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.


A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5.§.


 1. A Közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelességeit, a közszolgáltatás finanszírozásának elveit,a szerződés megszűnésének feltételeit.


 1. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6.§.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába vagy tisztítás utáni befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott módon gyűjteni.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.


 1. Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségéről gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a gyűjtés során mások életét és testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse és a község épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


 1. Azt ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott a szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak


 1. Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3.§.(12.) bekezdése szerinti szennyvíztisztításhoz szükséges berendezése üzemeltetéséhez hatósági engedéllyel rendelkezik. Az engedély birtokában a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé bejelentéssel élni

A Közszolgáltató jogai és kötelességei

7.§.


 1. A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.


 1. A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól- a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet- az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át és gondoskodik. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartást oly módon köteles vezetni annak elszállításáról, ártalmatlanításáról.


 1.  A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen.


 1.  A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon köteles végezni.


 1. A Közszolgáltató felelős a tőle, megrendelt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos eljuttatásáért és ártalmatlanításáért.


 1. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.


7. A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes veszélyes hulladék begyűjtésére, közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel.

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

8.§.


 1. A Közszolgáltató e tevékenysége végzése során a birtokába jutott a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelni.


 1. A Közszolgáltató rögzíti, hogy a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatoknak minősülnek ezért az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében levő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatot- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.


 1. Egyebekben az üzleti titok megismerése a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

A közszolgáltatás díja

9.§.


1)    A közszolgáltatás díja: 2.600,-Ft/m3+áfa              


2)  Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató a helyszínen bevételipénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonosnak.


3)  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára behajtható köztartozás.

    

4)  A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/E§-ban foglaltak szerint kell eljárni.


Záró rendelkezés

 10.§.


Ezen rendelet 2014. szeptember 01-én lép hatályba.

    …………………                                                                ………………………….

     Köbli Miklós                                                                    Kovács János György

      polgármester                                                                               jegyző