Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 28- 2016. 10. 28

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.10.28.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

1. § Hajmáskér Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A képviselő-testület bizottságainak feladatköre
1/Összeférhetetlenséggel és Vagyonnyilatkozatok kezelésével és Ellenőrzésével foglalkozó Bizottság (3 fő)
1.1.Lefolytatja a képviselő, illetve a polgármester, valamint az alpolgármester vagyonnyilatkozatának ellenőrzésével, illetve összeférhetetlenségének kivizsgálásával kapcsolatos eljárást, es annak eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet.
1.2.Ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a méltatlanság megállapításával kapcsolatos bizottsági feladatokat.
2/ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (3 fő)

2.1. Javaslatot tesz az önkormányzat és intézményei költségvetési szempontjainak kialakításához.

2.2. Véleményezi az önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét.

2.3. Javaslatot tesz az önkormányzat és intézményei költségvetésére.

2.4.Véleményezi az önkormányzat és intézményei költségvetéséről készült beszámolókat, tájékoztatókat.

2.5. Javaslatot tesz a belső pénzügyi - számviteli szabályzatok kialakítására.

2.6.Véleményezheti az elfogadott éves költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló előterjesztéseket.

2.7. Javaslatot tehet az önkormányzati költségvetést érintő működési, fejlesztési ügyekben.

2.8. Javaslatot tehet az önkormányzat bevételeinek növelésére.

2.9. Folyamatosan vizsgálja az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát.

2.10. Javaslatot tehet a Képviselő-testület adópolitikájának kialakítására.

2.11.Részt vehet az önkormányzati fejlesztésekkel és beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében, véleményezi a külső partnerekkel kötendő szerződések tervezetét, javaslatot tesz azok elfogadására vagy elutasítására.

2.12. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület részére rendeletében, szabályzatában, határozatában megállapít.

3/ Oktatási, Kulturális és Sportbizottság (3 fő)

2.1. Közreműködik a helyi természeti, kultúrtörténeti értékek megóvásában.

2.2. Segíti a helyi hagyományok őrzését, ápolását.

2.3. Ellátja a közművelődési tevékenység helyi irányításával kapcsolatos feladatokat.

2.4. Javaslatot tesz a sporttal kapcsolatos helyi alapelvek meghatározására.

2.5. Előkészíti a sporttal kapcsolatos együttműködési megállapodásokat,

2.6. Kapcsolatot tart a helyi sportegyesülettel.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. október 29. napjával.