Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 02
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.§ (1) bekezdésében, 151.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el :


1.§

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11.§ -a az alábbiakkal kiegészül:

d) gyógyszertámogatás

e) tanévkezdési támogatás


2.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§

(1) Rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege 10.000,- Ft.

(2) A rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal adható.

(3) Elemi kárt szenvedő, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén a rendkívüli támogatás a kérelmező jövedelmi viszonyaira, valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szerinti igazolások benyújtására tekintet nélkül azonnal megállapítható és kifizethető, melynek összege maximum 500.000,- Ft.


3.§ A Rendelet 16.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16.§ (2) Lakhatással kapcsolatos támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élőknél pedig 150%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 4.§ A rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


17.§

(1) Gyógyszerkiadás viselésére tekintettel települési támogatásra jogosult (továbbiakban:

gyógyszertámogatás) az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható egy naptári évben maximum négy alkalommal.

(3) Gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

    a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

                  összegének 150 %-át, egyedülélő esetében 200 %-át nem haladja meg, és

    b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását

                   megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 10.000 Ft-ot.

(4)A gyógyszertámogatás alkalmankénti összege a felmerült gyógyszerköltség 30%-a.


5.§ A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


18.§ (1) Tanévkezdési támogatásban részesülhet:

a) az a nappali tagozaton helyben tanulmányokat folytató kiskorú,

b) az a speciális képzésben részt vevő, más településen tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

c) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23.

életévének betöltéséig akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.


(2) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege:


a) általános iskolás gyermek  esetén : 5.000,- Ft/gyermek,

b) középiskolás gyermek esetén: 5.000,- Ft/gyermek.


(3) A tanévkezdési támogatási kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 01. napjától szeptember 30-ig terjedő időszak.


(4) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.


6.§

A Rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19.§ A családsegítő szolgáltatást az önkormányzat a Bendola Humán Szolgáltató Bt- vel kötött megállapodás keretében biztosítja.


7.§

A Rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20.§

(1) Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, a tartásra köteles hozzátartozójuk nincs.

(2) Az Önkormányzat az ellátást Hajmáskér-Sóly Református Társegyházközséggel kötött megállapodás útján látja el.


8.§

A Rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) A képviselő-testület szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A kerekasztal feladata:

  • részt vesz a szolgáltatástervezési koncepció kialakításában;
  • folyamatosan figyelemmel kíséri a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását és

c) részt vesz a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésében és felülvizsgálatában.

(3)  A kerekasztal tagjai:

a) Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestere, képviselője

b) a község védőnője,

c) az általános iskola igazgatója,

d) a napköziotthonos óvoda vezetője,

e) a családgondozó és gyermekjóléti szolgálat dolgozója

(4)  A kerekasztal vezetője az önkormányzat polgármestere.


9.§ Ez a rendelet a 2017. június 02. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti..............................................

Köbli Miklós

.........................................

Kovács János György

polgármester

jegyző