Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (I.26.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) sz. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 26- 2017. 03. 26
Hajmáskér Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró:


Veszprém megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatait ellátó Építésügyi Osztálya,  Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Veszprém megyei Rendőr főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat és a szomszéd települési önkormányzatok véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:


1.§ (1) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§. Minden terület-felhasználási egységben a magasabb rendű jogszabályok szerinti feltételekkel és az ott meghatározott funkciójú épületek és építmények helyezhetők el, kivéve az egyes terület-felhasználási egységeknél felsoroltaknak megfelelően.


(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A fő funkciójú épület csak egy épülettömegben helyezhető el.


(3) A Rendelet 6. § (9) és (10) bekezdése törlésre kerül.

(4) A Rendelet 6. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(14) A Helyi Építési Szabályzatban (továbbiakban: HÉSZ) előírt beépíthető minimális teleknagyságot többszörösen meghaladó méretű telken a többszörösség számának megfelelő számú épület építhető, de csak az övezetre előírt kialakítható telek minimális nagyságához tartozó megadott építési feltételekkel

(5) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az úszótelekkel kialakított meglévő épületek felújítása, bővítése, átépítése az övezetben meghatározott maximális építménymagasság és egyéb előírások betartásával, függetlenül az előírt maximális beépíthetőségtől lehetséges. Az úszótelkes épületeket közvetlenül körülvevő, azzal szomszédos teleken (közterületen) további építmények kialakítása csak telekrendezés és az összes beépítési paraméter betartásával lehetséges.

(6) A Rendelet 9. § (10) és (11) bekezdése törlésre kerül.

(7) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű

(8) A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A gazdasági területek gépjárművek közlekedésére szolgáló területét portalanított szilárd burkolattal kell ellátni

(9) A Rendelet 10. § (6) e) és f) pontja törlésre kerül.

(10) A Rendelet 11. § (2) bekezdése törlésre kerül.

(11) A Rendelet 15. § (2) bekezdés táblázata az alábbi új sorral egészül ki és magyarázata az alábbira változik:


A

B

C

D

E

F

G

1

Övezeti jele

Kialakítható

telek min. nagysága   (m2)

Kialakítható

telek legkisebb  szélessége  (m)

Beépítés módja

beépítettség mértéke

max. (%)

minimális zöldfelületi borítottság (%)

építménymagasság

max. (m)

2

K-mü-2

10000

K

SZ

10*

80

3,5


SZ: szabadon álló    *egy épület max. 400 m2 földszinti bruttó alapterületű lehet


(12) A Rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A K-mü jelű építési övezetben legalább 10 m elő-, 10 m oldal- és 15 m hátsókertet kell biztosítani. A K-mü-2 építési övezetben legalább 5 m elő-, 5 m oldal- és 15 m hátsókertet kell biztosítani

(13) A Rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(9) A K-mü épírési övezetben minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén kötelező háromszintű növényzet telepítése. A K-mü-2 építési övezetben a mezőgazdasági üzemi terület szabályozási terven jelölt részein min. 10-20m széles többszintű növényzetből álló zöldfelületi sáv (fasor alatta cserjesávval és gyeppel) telepítendő. A telekhatár menti növényzet kialakításakor tájképvédelmi okokból kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelő honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.

(14) A Rendelet 15. §-a egy új (11) bekezdéssel egészül ki:

(11) Az övezetet max. 2,5 m magas teljes áttörtségű tájhonos cserjefajokkal befuttatott kerítéssel lehet bekeríteni


(15) A Rendelet 16. § (2) bekezdés táblázatának 6. sora helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A

B

C

D

E

F

G

1

Övezeti jele

Kialakítható

telek min. nagysága   (m2)

Kialakítható

telek legkisebb  szélessége  (m)

Beépítés módja

beépítettség mértéke

max. (%)

minimális zöldfelületi borítottság (%)

Építmény

magasság

max. (m)

6

Kl-G

3000*

30*

SZ

40

40

5*


SZ: szabadon álló,   *kivéve a meglévő épületek, ahol a kialakult szerinti ill. ahhoz illeszkedő;   K: kialakult


(16) A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A Kl-3 övezet épületein kizárólag az állagmegóvás, valamint a felújítási munkák közül az engedélyezési eljárásokhoz nem kötött (hő- és vízszigetelési, valamint a nyílászáró cserék) munkák végezhetők


(17) A Rendelet 16. § (6) bekezdése törlésre kerül.

(18) A Rendelet 18. § (10) bekezdése törlésre kerül.

(19) A Rendelet 29. § (10), (11), a 30.§.(1), 32.§.(4) bekezdésében az „építési engedély” kifejezés helyébe a „létesíthető” kifejezés lép.

(20) A Rendelet 29. § (17) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(17) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad


(21) A Rendelet 36. § (3), (5), (10) és (11) pontja törlésre kerül.

(22) A Rendelet 43. § (6), és (9) c) pontja törlésre kerül.

(23) A Rendelet 44. § (6) bekezdése törlésre kerül.

(24) A Rendelet 45. § (7) bekezdése törlésre kerül.

(25) A Rendelet 46. § (1), (2), és (5) bekezdése törlésre kerül.

2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási terv – beépítésre szánt területek BSZA-2 és BSZA-3 jelű tervlapja a jelen rendelet mellékletét képező m-BSZA-2-3 kivágat jelű tervlapon jelölteknek megfelelően módosul.


3.§ A rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.


Köbli Miklós

Kovács János György

polgármester

jegyző