Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 04. 27

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


2.§  Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

 1. Hajmáskér Község Önkormányzata
 2. Hajmáskér Közön Önkormányzati Hivatal
 3. Lurkó Óvoda


3.§

(1)[1] Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:


 1. költségvetési bevételi főösszege:                                   289.394.335Ft előirányzat
 2. költségvetési kiadási főösszege:                                    546.662.255Ft előirányzat
 3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:              -257.267.920 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                  -15.538.438Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                             -241.729.482Ft 1. finanszírozási bevétele:                                                779.434.670Ft előirányzattal
 2. finanszírozási kiadása:                                                  522.166.750Ft előirányzattal
 3. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:             257.267.920 Ft,

melyből: ea) működési célú többlet:                                         26.991.920Ft

eb) felhalmozási célú többlet:                                       230.276.000Ft(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását rendeli el .


(3)[2] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét1.068.829.005Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.068.829.005Ft bevételi előirányzattal, és 1.068.829.005Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


4.§

(1) [3]A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


 1. működési célú kiadási előirányzatok:
 • személyi juttatások:                                                     116.199.535Ft
 • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                       25.759.638Ft
 • dologi kiadások:                                                          76.955.779Ft
 • ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       13.816.040Ft
 • egyéb működési célú kiadások:                                     25.486.061Ft


 1. felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 • beruházások:                                                   57.375.207Ft
 • felújítások:                                                      230.440.665Ft
 • felhalmozási célú támogatások                         629.330 Ft


 1. Finanszírozási kiadások:                                                   
 • befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:            399.820.000 Ft
 • államháztartási megelőlegezések visszafizetése             12.100.382Ft
 • központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             110.246.368Ft


 1. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 32 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő


(2)[4] Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.385.249Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.385.249Ft.


(3)[5] A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.


(4)[6] A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.


(5)[7] A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben erről nem rendelkezik .


(7)  A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait az adott évi költségvetés tartalmazza.


A költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok


5.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit tartós betétbe helyezze el.


(2) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 500.000 forint értékhatárig átcsoportosítson.


6.§(1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.


(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek támogatását szükség szerint, a költségvetési szervek várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.


(2) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételekhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a költségvetési szerv vezetője a bevételek és kiadások megjelölésével együtt köteles írásban kellő alátámasztással és indokkal bejelenteni.


8.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


Záró rendelkezések


10.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köbli Miklós

Kovács János György

polgármester

jegyzőZáradék:

Ezen rendelet 2017. február 23-án lett kihirdetve.


Hajmáskér, 2017. február 23.                                                 Kovács János György

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27.-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27.-től

[3]

A rendelet szövegét a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27.-től

[4]

A rendelet szövegét a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27.-től

[5]

A rendelet szövegét a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27.-től

[6]

A rendelet szövegét a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.27.-től

[7]

A rendelet szövegét a 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01.-től