Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 08. 31

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


2.§  Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

 1. Hajmáskér Község Önkormányzata
 2. Hajmáskér Közön Önkormányzati Hivatal
 3. Lurkó Óvoda


3.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése:

 • költségvetési bevételi főösszege:  229.198 eFt előirányzat
 • költségvetési kiadási főösszege:  489.448 eFt előirányzat
 • költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 260.250 eFt,
 • melyből:                    ca) működési célú hiány:           16.999 eFt

cb) felhalmozási célú hiány:   243.251 eFt

 • finanszírozási bevétele:  366.580 eFt előirányzattal
 • finanszírozási kiadása:  106.330 eFt előirányzattal
 • finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:  260.250 eFt,

melyből: ea) működési célú többlet:                34.332 eFt

   eb) felhalmozási célú többlet:         225.918 eFt


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását rendeli el .


(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszege 595.778 eFt, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 595.778 eFt bevételi előirányzattal, és 595.778 eFt kiadási előirányzattal állapítja meg.


4.§ (1) A képviselő-testület 3.§(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokra az alábbiak szerint határozza meg:


 • működési célú kiadási előirányzatok:
 • személyi juttatások: 102.114 eFt
 • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:22.608 eFt
 • dologi kiadások: 96.520 eFt
 • ellátottak pénzbeli juttatásai:12.540 eFt
 • egyéb működési célú kiadások: 12.325 eFt


 • felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 • beruházások: 15.518 eFt
 • felújítások:227.823 eFt


 • Finanszírozási kiadások:
 • államháztartási megelőlegezések visszafizetése6.005 eFt
 • központi, irányító szervi támogatás folyósítása:100.325 eFt


 • az önkormányzat által engedélyezett létszám: 31,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő


(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.135 eFt, melyből működési célú általános tartalék 11.135 eFt.


(3) A 3.§(1) bekezdésben megállapított bevételeket címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-22, 32-36. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.


(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 37. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben erről nem rendelkezik .

(7)  A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait az adott évi költségvetés tartalmazza.


A költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok


5.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit tartós betétbe helyezze el.


(2) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 500.000 forint értékhatárig átcsoportosítson.


6.§(1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.


(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek támogatását szükség szerint, a költségvetési szervek várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.


(2) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételekhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a költségvetési szerv vezetője a bevételek és kiadások megjelölésével együtt köteles írásban kellő alátámasztással és indokkal bejelenteni.


8.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


Záró rendelkezések


10.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köbli Miklós

Kovács János György

polgármester

jegyzőZáradék:

Ezen rendelet 2017. február 23-án lett kihirdetve.


Hajmáskér, 2017. február 23.                                                 Kovács János György

                                                                                                          jegyző