Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2021. 01. 29

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés során – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre, valamint a házasságkötési szertartásnál közreműködő kisegítő személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:7. § (3) bekezdésében szabályozott házasságkötésre.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Hajmáskér Község Önkormányzata Tanácsterem 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.

b) hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.


3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai


3. § A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínét a Hajmáskér község közigazgatási területén az Önkormányzat nem korlátozza.


4. § A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 16.00 órától 18.00 óráig, pénteki napon 14.00 órától 18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.


4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjak


5. § (1) A házasságkötés hivatalos helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításáért díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a házasuló felek valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota esetén.


6. § (1) Külső helyszínen történő házasságkötés esetén az Önkormányzat részére bruttó 15.000 Ft összegű díjat kell fizetni.


(2) Hivatali munkaidőn kívül eljárás esetén a szolgáltatás díja bruttó 10.000 Ft.


(3) a) A hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötési eseményenként 5.000 Ft díjazás illeti meg abban az esetben, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze helyett a díjazást választja. Ez az összeg arányosan csökken, amennyiben az anyakönyvvezető a szabadidő egy része helyett választja a díjazást.

b)[1]


(4)[2] A házasulandók az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb a házasságkötés létesítését megelőző 7. napig kötelesek a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára, házipénztárba, vagy készpénzátutalási megbízáson befizetni és a befizetés tényét igazolni.


(5)[3] Amennyiben a többletszolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékukat a házasságkötés tervezett időpontját legkésőbb 2 nappal megelőzően írásban visszavonják, az általuk befizetett díj teljes összegének visszatérítésére jogosultak.


(6)[4] A házasságkötéséért fizetendő díjak évente felülvizsgálatra kerülnek.5. Záró rendelkezések7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.


(3) Hatályát veszti a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete.Hajmáskér, 2017. február 22.
                        Köbli Miklós                                                  Kovács János György

                          polgármester                                                            jegyző

Záradék:


Kihirdetve: 2017. február 23. napján


                                                                                              Kovács János György

                                                                                                          jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017.04.28.-tól

[2]

A rendelet szövegét az 1/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. § -a módosította. Hatályos: 2021.01.29.-től

[3]

A rendelet szövegét az 1/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2. § -a módosította. Hatályos: 2021.01.29.-től 

[4]

A rendelet szövegét az 1/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2. § -a módosította. Hatályos: 2021.01.29.-től